การขอสินเชื่อธุรกิจเป็นการก่อหนี้ประเภทหนี้ดีหากสร้างโอกาสพัฒนาธุรกิจเจริญก้าวหน้า  สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถจ่ายคืนสถาบันการเงินจนครบสัญญา ถือเป็นประโยชน์อย่างมาก

หลายเหตุผลผู้ประกอบการใช้บริการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ อย่างเช่น

 1. จัดตั้งธุรกิจ
 2. ขยายธุรกิจ
 3. ปรับปรุงธุรกิจ
 4. ยกระดับมาตรฐานการจัดการธุรกิจ
 5. เพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ
 6. อื่น ๆ

ซึ่งเป็นการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าโดยใช้เงินทุนจากสถาบันการเงินเป็นส่วนขับเคลื่อน โดยผู้ประกอบการจ่ายเงินต้นคืนเป็นงวดพร้อมดอกเบี้ยจนครบสัญญา

ในการอนุมัติสินเชื่อ สถาบันการเงินพิจารณาข้อมูลหลายด้านประกอบกันเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายคืน ดังนั้นผู้ประกอบการควรเตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมเพื่อยื่นให้กับสถาบันการเงิน ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

ขั้นตอนในการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

1. เตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อธุรกิจ

เป็นขั้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อธุรกิจของสถาบันการเงินต่าง ๆ ว่ามีเงื่อนไขอย่างไร เพื่อนำมาพิจารณาตัดสินใจเลือกสถาบันการเงิน

 • วงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ขอให้พอดีกับเป้าหมายในการขยายธุรกิจ
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ นำรายได้ ค่าใช้จ่ายมาคำนวณความสามารถในการผ่อนแต่ละเดือน ทำให้ทราบระยะเวลาผ่อนชัดเจน
 • อัตราดอกเบี้ย เปรียบเทียบดอกเบี้ยของแต่ละสถาบันการเงิน จะได้ทราบดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้แต่ละสถาบันการเงินตลอดสัญญา
 • หลักทรัพย์ประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจส่วนใหญ่ใช้หลักทรัพย์ประกัน ผู้ประกอบการควรเลือกหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับสินเชื่อที่ยื่นขอ
 • ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี ค่าธรรมเนียมติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมชำระช้า เป็นต้น

ที่สำคัญ ผู้ประกอบการต้องเตรียมแผนธุรกิจประกอบด้วยจะทำให้สถาบันการเงินทราบลักษณะของธุรกิจ กลุ่มลูกค้าหลัก รายรับ รายจ่าย ผลกำไร แผนงานในอนาคต

แผนธุรกิจที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนดำเนินการ แผนบริหารจัดการ แผนการตลาดและแผนการเงิน มีเนื้อหาตรงประเด็น กระชับได้ใจความ บุคคลภายนอกเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ที่ธุรกิจต้องการประสบความสำเร็จในอนาคต โดยสถาบันการเงินใช้แผนธุรกิจพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ มูลค่าการลงทุนทั้งหมด การจัดทำแผนสำรองเพื่อความยืดหยุ่น

ผู้ประกอบการควรจัดทำแบบจำลองเหตุการณ์ทางการเงินในกรณีเลวร้ายที่สุดไว้ด้วยเพื่อสถาบันการเงินพิจารณา หากธุรกิจประสบเหตุการณ์เลวร้ายที่สุด ยอดขายเป็นอย่างไร ผู้ประกอบการสามารถชำระเงินคืนสถาบันการเงินอย่างไร

 2. กรอกแบบขอสินเชื่อและแบบธุรกิจ

เป็นขั้นตอนกรอกข้อมูลในแบบยื่นกู้ของสถาบันการเงินโดยผู้ประกอบการต้องใช้ข้อมูลเป็นจริง มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจมากที่สุด

3. เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติสินเชื่อธุรกิจ

เป็นกระบวนการของเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ สถานภาพธุรกิจ ราคาประเมินหลักทรัพย์ค้ำประกัน ความถูกต้องของเอกสารเพื่อนำมาวิเคราะห์โอกาสอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 • เช็คเครดิตบูโร จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบประวัติการขอสินเชื่อ การได้รับอนุมัติสินเชื่อ และการชำระเงินสินเชื่อย้อนหลังของผู้ประกอบการที่ยื่นกู้
 • เยี่ยมชมกิจการ ดูภาพรวมการดำเนินงาน โอกาสแผนงานในอนาคตรวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิด
 • ประเมินราคาหลักประกัน ทราบตำแหน่ง ขนาด สภาพของหลักประกันเพื่อเป็นข้อมูลประเมินราคาที่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน
 • วิเคราะห์สินเชื่อและรับราคาหลักประกัน นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

4. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

สถาบันการเงินจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจภายใน 1-3 เดือน และนัดวันทำสัญญา ประกอบด้วยสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง

5. ทำสัญญาสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

สถาบันการเงินและผู้ประกอบการร่วมทำสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง ณ สำนักงานที่ดินในเขตท้องที่ของหลักทรัพย์ประกันจดทะเบียน กรณีมีผู้ค้ำประกันต้องร่วมลงนามในสัญญาทุกฉบับ และผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามสถาบันการเงินแจ้ง

นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสารสำคัญส่วนตัว ธุรกิจและรายได้ และผู้ค้ำประกัน ให้ครบถ้วนตามระเบียบของสถาบันการเงิน ดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อธุรกิจ

1. กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่น ๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี(Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้าที่สามารถตรวจสอบได้อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูล เครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

2. กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี(Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูล เครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

การขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจเป็นการก่อหนี้ประเภทหนี้ดีหากสร้างโอกาสพัฒนาธุรกิจเจริญก้าวหน้า  สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถจ่ายคืนสถาบันการเงินจนครบสัญญา ถือเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่หากไม่เป็นตามแผน หนี้ก็คือหนี้ สร้างภาระให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจแบกดอกเบี้ยเกินความจำเป็นส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อธุรกิจ ผู้ค้ำประกัน และทรัพย์ประกันได้

ดังนั้นผู้ประกอบการควรขอสินเชื่อธุรกิจด้วยวัตถุประสงค์ชัดเจน ทั้งจัดตั้งธุรกิจ ขยายธุรกิจปรับปรุงธุรกิจ ยกระดับมาตรฐานการจัดการธุรกิจหรือเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ ฯลฯ พร้อมชำระหนี้และสามารถพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย

อีกทั้งควรวางแผนการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจให้รอบคอบเพราะมีขั้นตอนซับซ้อน พิจารณาใช้เวลานาน 1-3 เดือน และเตรียมเอกสารต่าง ๆ แผนธุรกิจซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญให้ครบถ้วน ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ รายได้มั่นคง มีศักยภาพชำระเงินคืนในอนาคตและมีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะช่วยให้สถาบันการเงินอนุมัติเร็วขึ้น

ขอสินเชื่อธุรกิจ