สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยต่ำ คือคำตอบของการแก้ไขปัญหาระยะสั้นของปัญหาด้านการเงินต่อไปนี้

  • เป็นหนี้นอกระบบ อยากปิดหนี้ทำอย่างไรดี ?
  • ต้องการปิดหนี้บัตรเครดิต รวมหนี้ไว้ที่เดียวเพื่อการจัดการหนี้ให้ง่ายขึ้น
  • อยากจะมีเงินสักก้อนมาเสริมสภาพคล่องธุรกิจกู้ที่ไหนก็ไม่ให้
  • จะเริ่มต้นทำธุรกิจแต่ไม่มีทุน จะหาทุนได้ที่ไหน
  • ลูกจะเปิดเทอม ยังหาค่าเทอมไม่ทัน
  • หนี้ธุรกิจหมุนเงินไม่ทัน จะทำอย่างไรดี
  • กับอีก 108 ปัญหาภาระทางด้านการเงิน

 

สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยต่ำลดสูงสุด 3%

สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน

วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)อัตราปกติอัตราพิเศษ
150,000 – 199,99923.99%20.99%
200,000 – 399,99921.99%18.99%
400,000 – 699,99917.99%15.99%
700,000 – 999,99917.99%14.99%
1,000,000 – 1,299,99915.99%14.99%
1,300,000 ขึ้นไป15.99%13.99%


สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้

รายได้ (บาท)วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)
<100,000100,000-149,999150,000-199,999200,000-249,999250,000-299,999300,000-399,999400,000-999,9991,000,000 ขึ้นไป
20,000-29,99927.99%25.99%
30,000-39,99927.99%25.99%23.99%
40,000-49,99925.99%25.99%23.99%21.99%
50,000-59,99923.99%23.99%23.99%21.99%20.99%
60,000-79,99921.99%21.99%21.99%21.99%20.99%18.99%
80,000-199,99921.99%21.99%21.99%21.99%20.99%18.99%17.99%
200,000 ขึ้นไป21.99%21.99%21.99%21.99%20.99%18.99%17.99%15.99%

อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการผ่อนชำระ สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยต่ำ

• วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อเดือน และวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน แต่วงเงินอนุมัติต้องไม่เกิน 2,000,000 โดยข้อกำหนดในวงเงินดังกล่าวสำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560

• อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ ต่ำสุด 15.99% สูงสุด 28% สำหรับลูกค้าโปรแกรมปกติ

• ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแบบอัตราลดต้นลดดอก สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยต่ำ

 

ยอดเงินกู้จำนวน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 28% ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 2,744 บาท

1. วิธีการคำนวณดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในแต่ละงวด

• (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน)/12

• (50,000 x 28% )/12 = 1,166.67

หมายเหตุ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินของงวดแรกจะคิดจากจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง

• (ยอดเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน x จำนวนวันที่กู้จริง)/365

2. วิธีการคำนวณยอดชำระคืนเงินต้น

• เงินงวดชำระ – อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ได้จากข้อ 1.

• 2,744-1,166.67 = 1,577.33

3. วิธีการคำนวณดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน กรณีผิดนัดชำระหนี้ (ถ้ามี)

• (ยอดเงินต้นที่ผิดนัดชำระหนี้ x อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ x จำนวนวันที่ผิดนัดชำระหนี้)/365

หมายเหตุ กรณีผิดนัดชำระหนี้ งวดที่มีการผิดนัดชำระหนี้ การคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน จะคิดจากยอดเงินต้นคงค้างด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทสามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยต่ำ

• สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )

• มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท

• ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

• สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่มีรายได้ น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ/บัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างการ ยื่นขอกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 3 แห่ง

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยต่ำ

• สำเนาบัตรประชาชน

• สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

• สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

• กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยต่ำ