ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนา ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน “คน” จึงเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องโฟกัส เพราะสมาชิกในทีมทุกคนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในระบบการทำงานเป็นทีม แต่ต้องทำความเข้าใจด้วยว่า การพยายามผลักดันให้คนปรับตัวนั้นต้องใช้เวลา และอาศัยทักษะหลายอย่าง เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ธุรกิจหรือองค์กรกำหนดไว้ แล้วการสร้างทีมมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร วิธีการสร้างทีม  แบบไหน ที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตและทะลุเป้า

การสร้างทีม คืออะไร ทำไมธุรกิจต้องทำ Team Building

Team Building” เป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กร ที่ต้องสร้างความเข้าใจ และอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพราะการลงทุนเพื่อพัฒนาคน ก็คือ การลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจเช่นกัน การสร้างทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งไม่เพียงช่วยให้ภารกิจองค์กรกลายเป็นจริงได้ หรือสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่เป็นการช่วยกันแก้ไขปัญหาในยามวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย “การสร้างทีม” ก็เพื่อให้การทำงานนั้นมีคุณภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

สร้างทีมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้ธุรกิจเติบโตและทะลุเป้า

1.สร้างและโฟกัสเป้าหมายร่วมกัน

เจ้าของกิจการที่รู้ว่าธุรกิจมีเป้าหมายคืออะไร ยิ่งองค์กรมีเป้าหมายชัดเจนเท่าไหร่ ก็จะได้รับความร่วมมือจากทีมงานมากเท่านั้น การทำงานเป็นทีมควรเริ่มจากการวางแผนโดยสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกัน ช่วยให้ทีมงานสามารถมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ทุกคนเห็นทิศทางของตนเองและขององค์กรที่ชัดเจน เกิดแรงผลักดันร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จ

2.สร้างความรู้สึกร่วมกัน และมีทัศนคติในทิศทางเดียวกัน

เมื่อทีมงานเกิดความรู้สึกร่วม มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกัน ตลอดจนมีทัศนคติการทำงานในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีกัน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูล ผลักดันกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ  ผู้นำทีมจึงมีบทบาทสำคัญในการคอยควบคุมดูแลให้ทีมขับเคลื่อนอย่างถูกทิศทาง  และต้องมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจที่ดีในการทำงานให้ทีมมีพลังในการก้าวต่อไปได้

3.สร้างแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน

อยากผลักดันให้ธุรกิจเติบโตและทำยอดขายทะลุเป้า ต้องอาศัยพลังของคนหลายคน เพราะแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการทำงานของคนๆ หนึ่งอย่างมาก การสร้างทีมที่ดีควรสร้างแรงจูงใจที่ดีในการทำงานเข้าไปด้วย เพื่อให้ทีมงานเกิดกำลังที่ดีในการทำภารกิจต่างๆ ให้ลุล่วง ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่างานยากก็สามารถทำให้สำเร็จได้ แรงจูงใจไม่ได้ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันธ์กับองค์กรของพนักงานอีกด้วย

4.สร้างทีมด้วยการดึงเอาความสามารถ หรือจุดเด่นของแต่ละคน

การสร้างทีมที่ดีนั้นต้องอาศัยศักยภาพของทีมงานที่ดี แต่ละคนมีจุดเด่น และความสามารถต่างกันไป ผู้นำที่ดีต้องรู้จักการบริหารสมาชิกในทีมให้ดีด้วย สามารถดึงศักยภาพของพนักงานออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับลูกทีมทุกคน เชื่อใจพวกเขา คอยสนับสนุนให้พวกเขามีแนวทางในการคิดตัดสินใจที่ถูกต้อง ลองให้งานที่ท้าทายความสามารถบ้าง เพื่อให้โอกาสในการตัดสินใจ และแสดงถึงศักยภาพที่มีให้เป็นที่ประจักษ์ ที่สำคัญควรให้ฟีดแบกเป็นประจำ และเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้ทีมงานนำไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

5.สร้างให้ทุกคนมีส่วนร่วม แสดงความเห็นร่วมกันอย่างเท่าเทียม และยอมรับซึ่งกันและกัน

ระบบการทำงานที่ชัดเจน ทำให้ทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับผิดชอบในการทำงานให้ดีที่สุด การทำงานเป็นทีมที่ดี ทีมงานต้องมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อนร่วมทีมก็มีส่วนช่วยให้เราไปสู่ความสำเร็จเช่นกัน เมื่อทำงานเพื่อจุดประสงค์เดียวกันแล้ว ก็ควรตรงไปตรงมาทั้งในเรื่องของงาน ความจริงใจระหว่างในทีม มีเหตุผลที่ดีสนับสนุนให้เกียรติกัน การสร้างทีมที่ดีนั้นต้องมีการฝึกทักษะในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นในรูปแบบที่เหมาะสม เพราะการทำงานร่วมกันย่อมมีการแชร์ข้อมูลระหว่างกัน การฝึกยอมรับความคิดเห็นต่างก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน หรือแม้แต่การไม่กล้าแสดงความเห็นก็อาจสร้างปัญหาได้

6.สร้างความชื่นชมในความสำเร็จร่วมกัน

ไม่ใช่แค่การสนับสนุนซึ่งกันและกันเท่านั้น แม้แต่การชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกัน ก็เป็นการสร้างและส่งต่อพลังงานบวกในองค์กร ไม่ว่าใครล้วนอยากมีตัวตนและภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรกันทั้งนั้น การชื่นชมในที่ทำงาน คือ การยอมรับและยกย่องสำหรับความสำเร็จที่ทำได้ แม้คำชมอาจไม่ใช่รางวัลที่จับต้องได้ แต่มันมีผลต่อความรู้สึกของคนทำงานอยู่ไม่น้อย การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทีมเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แต่จะดียิ่งกว่าหากทุกคนในทีมได้แชร์ความรู้สึกนี้ร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของการทำงานและสมาชิกในทีมมากขึ้นอีกด้วย

วิธีการสร้างทีม  เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตและทะลุเป้า หัวใจสำคัญ คือ การสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน องค์กรหรือธุรกิจใดที่ทีมงานมีความสัมพันธ์ที่ดี ย่อมมีพลังในการทำงานที่ดี ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ทีมงานย่อมอยากที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะบรรลุผลสำเร็จต่อไป ส่งผลให้องค์กรเติบโตไปเรื่อยๆ อย่างมั่นคง

วิทยากร Team Building

วิทยากรสอน Team Building

อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี ที่ปรึกษาธุรกิจ / นักการตลาด

อาจารย์ เกียรติรัตน์ จินดามณี ” หรือ อาจารย์เกียรติ   เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและการสร้างทีม วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ วิทยากรปรับเปลี่ยน Mindset บุคคลากรจาก Fixed Mindset สู่ Growth Mindset

วิทยากรการตลาดออนไลน์