การเรียนไม่ใช่เพียงแค่ “รู้ในตำรา” แต่เราต้องสามารถนำความรู้นั้นนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพดำรงชีวิตของตัวเองให้ได้ในอนคต

การศึกษาแม้จะได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐให้มีการเรียนฟรี แต่ก็เป็นเพียงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนซึ่งอาจจะไม่เพียงพอกับนักเรียน โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องการได้รับการขยายโอกาสเพื่อการศึกษาให้กับพวกเขา

นักเรียนบางคน ไม่สามารถที่จะมีทุนเพื่อให้ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ บางคนอาจจะเรียนได้แค่ชั้นมัธยมต้น เหตุเพราะต้นทุนทางครอบครัว ต้นทุนทางสังคม ไม่อาจจะพาตัวเองให้เรียนสูงๆ ขึ้นได้ จำเป็นที่จะต้องออกมา “ทำอาชีพ” เพื่อเลี้ยงดูตัวเอง ช่วยเหลือครอบครัว

มูลนิธิรักษ์ไทย ได้ให้การสนับสนุนนักเรียน กับกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้มีความรู้ อาชีพติดตัวไปก่อนที่จะจบการเรียนในระดับต่างๆ ที่พวกเขาสามารถส่งตัวเองไหว และคนที่จะช่วยสนับสนุน เป็นที่ปรึกษา เป็นคนแนะนำให้กับนักเรียนได้ที่สุดก็คือ “คุณครู” ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดความรู้จักคุณครูสู่นักเรียนแบบรุ่นสู่รุ่น

มูลนิธิรักษ์ไทย ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับคุณครูเพื่อให้เป็นที่ปรึกษา เป็นครูแนะแนวให้กับนักเรียน ได้เชิญ อาจารย์ เกียรติรัตน์ จินดามณี จากสถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ได้ให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูจาก 8 โรงเรียนภายใต้การดูแลมูลนิธิรักษ์ไทย 2 จังหวัดคือ ระยอง และ พระนครศรีอยุธยา เมื่อว่าที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

เข้าใจหลักการพื้นฐานการตลาด

จะเริ่มทำธุรกิจอย่างน้อยเราต้องทำความเข้าใจส่วนผสมทางการตลาดก่อน นั่นก็คือเรื่องของ 4Ps และ 4Cs  นั่นก็คือ

4Ps ทางการตลาดประกอบด้วย

1.Products  สินค้าบริการของเรามีความแตกต่างจากตลาดอย่างไร ต้องมีคุณสมบัติ คุณภาพ และมาตรฐานอะไรบ้าง

2.Price กลยุทธในการกำหนดราคาขายจะขายเท่าไหร่ ต้นทุนเท่าไหร่ กำไรเท่าไหร่

3.Place ช่องทางในการขายสินค้ามีช่องทางไหนบ้าง แต่ละช่องทางมีกลยุทธในการขายอย่างไร

4.Promotion การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ โปรโมทชั่นต่างๆ มีอะไรบ้างเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

4Cs ทางการตลาดประกอบด้วย

1.Consumers กลุ่มผู้บริโภค หรือ กลุ่มลูกค้าเป็นใคร เขามีปัญหา มีความต้องการอะไร

2.Cost ต้นทุนหรือเงินในกระเป๋าลูกค้ามีเท่าไหร่ จะสามารถซื้อสินค้าเราได้ไหม

3.Convenience ความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้า และบริการของเรา

4.Communication การสื่อสารถเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า สื่อสารอย่างไร ช่องทางไหน

2 องค์ประกอบ 4Ps และ 4Cs เป็นเรื่องแรกที่คุณครูต้องเข้าใจ และลองนำไปลองลงมือทำผ่านการสร้าง Business Model ขึ้นมาโดยใช้เครื่องมืออย่าง Business Model Canvas

เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าในยุคปัจจุบัน

เราไม่สามารถขายสินค้าให้ใครได้เลยหากเราไม่เข้าใจความต้องการ ไม่เข้าใจปัญหา รวมทั้งไม่เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเสียก่อนจึงจะมีโอกาสขายสินค้าได้

STP คือสิ่งแรกที่จะต้องทำ

Segmentation  สร้างกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มุ่งหวัง ที่เราสนใจ ที่จะนำสินค้าของเราไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพวกเข

Targeting เลือกกลุ่มเป้าหมายหลักให้ชัดเจน ทำ Customer Persona ให้ละเอียด

Positioning กำหนด “จุดจดจำ” หรือ แบรนด์ ที่จะทำให้ลูกค้าจดจำว่า หากพูดถึงเราเขาจะคิดถึงเรื่องอะไร

หาเส้นทางประสบการณ์ (Customer Journey )ของลูกค้าให้เจอ

เราต้องเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เขาตื่นเช้าขึ้นมาว่าเขาทำอะไรบ้าง ไปจนถึงเขาก้มตัวลงนอนในแต่ละวัน นี่คือเส้นทางพฤติกรรมของเขาในแต่ละวัน ใครที่รู้จักเส้นทางลูกค้าดี ก็จะสามารถสร้างจุด Touch Point หรือจุดที่จะทำให้ลูกค้าเจอสินค้าของเราได้มาก โอกาสการขายสินค้าก็มากยิ่งขึ้น

รู้จักเครื่องมือทางด้านการตลาดที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

เครื่องทางการตลาดจะแปรเปลี่ยนตามกลุ่มเป้าหมาย ตามพฤติกรรม รวมทั้งช่องทางที่เราเลือกใช้ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ยกตัวอย่าง เราต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ช่องทางออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้เช่น Facebook ,IG ,Twitter เป็นต้น รวมทั้งต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้มีความชำนาญ

หากเราเลือกใช้ช่องทาออฟไลน์ เครื่องมือก็อาจจะเป็นแผ่นพับ ใบปลิว บิลบอร์ด รถแห่ เป็นต้น

เริ่มต้นสร้างธุรกิจของตนเอง เป็นต้นแบบถ่ายทอดให้กับนักเรียน

“ต้นแบบที่ดี มีค่ากว่าคำสอน” เรื่องของการทำธุรกิจหากท่องแต่หลักการก็คงจะทำประโยชน์อะไรไม่ได้มากนัก ไม่ต่างกันการที่เรารู้ว่า “วิธีการว่ายน้ำ” นั้นเขาทำอย่างไร แต่เราว่ายน้ำไม่เป็น ครั้งพอลงน้ำก็จมอย่างเดียว

จึงจำเป็นที่ “คุณครู” ต้องลงมือทำด้วยตนเอง ผ่าน Workshop และการนำแนวทางที่ได้ลงมือทำในการอบรม ไปใช้ในการเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเอง ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จว่าจะทำสำเร็จหรือไม่ แต่อย่างน้อย คุณครูก็จะมีประสบการณ์ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันคอยแนะนำให้กับนักเรียนได้

ขอขอบคุณ มูลนิธิรักษ์ไทย ที่มีโครงการดีๆ สนับสนุนการศึกษา สนับสนุนอาชีพให้กับคุณครูและนักเรียน และขอบคุณที่ให้เกียรติทางสถาบันฯ เข้าไปอบรมให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้ครับ

บริการอบรม ให้คำปรึกษา Digital Marketing & Brand Storytelling ทั้งแบบรูปแบบองค์กร กลุ่ม และ ตัวต่อตัวเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์