หลักสูตรเทคนิคการขายและการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ

( หลักสูตร 1 วัน )

แนวความคิดของหลักสูตร

 • องค์กรที่ต้องการสร้างฐานลูกค้าด้วยความจริงใจ และสร้างมาตรฐานงานบริการให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นทุกองค์กรจึงมีแผนการพัฒนาพนักงานขายให้มีมาตรฐานรองรับความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเป็นพนักงานขายผู้เชี่ยวชาญในสินค้าและบริการ เป็นต้นทุนที่มากพอกับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก เพราะลูกค้าต้องการเป็นผู้ตัดใจเองดังนั้นสิ่งที่คาดหวังจากพนักงานขายคือ สามารถให้คำปรึกษา และแนะนำได้อย่างมืออาชีพ
 • พนักงานขายยุคปัจจุบันจึงควรพัฒนาตัวเองให้สามารถเป็นที่ปรึกษาได้อย่างครบเครื่อง ทั้งเรื่องแนวความคิด สินค้า เทคนิค และการให้บริการ ในแบบฉบับของตัวเองที่สามารถเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับลูกค้าได้อย่างตรงใจ ซึ่งเป็นที่มาของความประทับใจในการทำงานขายงานบริการของนักขายที่มีการเตรียมตัวเป็นนักขายที่ตอ
 • ประเด็นสำคัญที่พนักงานขายควรคำนึง คือ ความต้องการของลูกค้า , ผู้มีอำนาจตัดสินใจ, ขั้นตอนการตัดสินใจและ บทบาทของนักขายที่ควรเลือกให้เหมาะสม เน้นพิเศษในการเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์

 • เพี่อให้พนักงานขายมีความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองกับการเป็นนักขายมืออาชีพ
 • เพื่อให้พนักงานขายมีความตระหนักรู้ในปัจจุบันของตัวเองเมื่อเทียบกับแนวคิดใหม่กับการพัฒนา
 • เพื่อให้พนักงานขายได้พัฒนาทักษะ และเสริมแนวคิดใหม่ในการสร้างคัมภีร์งานขายสไตล์ตัวเอง

หัวข้อหลักของหลักสูตร

สำรวจสไตล์นักขายในแบบของตัวเอง

 • นิยามงานขายในแบบต่างๆ
 • ลักษณะของนักขายในดวงใจลูกค้า
 • แนวคิดในการเป็นนักขายในแบบที่ปรึกษาของคุณ

Workshop : ชวนคิดชวนคุยกับโลกของนักขาย

หัวใจสำคัญของการทำงานขายในแบบที่ลูกค้าต้องการ?

 • พฤติกรรมของลูกค้าอัจฉริยะ
 • สัญญาณเชื่อมจากลูกค้าที่ควรศึกษา
 • เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ
 • ระบบการทำงานขายในแบบที่ปรึกษา

Workshop : พัฒนานักขายกับสไตล์ที่ถนัด

เทคนิคการพัฒนานักขายในสไตล์ของตัวเอง

 • อุปสรรคในการทำงานขาย
 • เทคนิคการเปลี่ยนอุปสรรคเป็นโอกาส
 • ประเด็นสำคัญของการทำงานขายเชิงกลยุทธ์
 • พนักงานขายที่องค์กรต้องการ
 • เสริมเสน่ห์ในการสร้างความประทับใจด้วยแนวคิดการรักษาลูกค้ารายสำคัญ

   Workshop : เลือกหัวข้อในการพัฒนาตัวเอง

พัฒนากระบวนการขายให้ยั่งยืนอย่างมืออาชีพ

 • การค้นหากลยุทธ์หลักเพื่อการแข่งขันอย่างเหนือชั้น
 • การวางเป้าหมายอย่างชัดเจน ( เวลา, ลูกค้า,สินค้า)
 • การเตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มยอดขาย
 • การบริหาร Sales Pipe line

Workshop : Role Playing

การบ้านสำหรับฝึกฝน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

 • พนักงานขาย
 • ผู้จัดการทีมงานขาย

แนวทางการอบรมของหลักสูตรเทคนิคการขาย

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

 • Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
 • Ice break  การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
 • Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
 • Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
 • Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
 • Goal  การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ

จนกลายเป็นธรรมชาติ

** กิจกรรม 70% +ทฤษฎี 20% +ให้คำแนะนำปรึกษา 10%

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

ภาพรวมของหลักสูตร

 • ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
 • ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
 • สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
 • เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส

 • กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 • กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
 • กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
 • กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

วิทยากรผู้สอน

อาจารยสุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ

ค้นหาความต้องการ ผสานความพึงพอใจ ในแบบที่ปรึกษามืออาชีพ

วิทยากรการตลาดออนไลน์