หากคุณมีสินค้าและบริการอยู่ในมือแต่ไม่มีแผนการตลาด ถามว่าแล้วสินค้าและบริการจะกระจายสู่ผู้บริโภคได้ยังไง

หลาย ๆ ธุรกิจจึงให้ความสำคัญกับแผนการตลาด เพราะการมีแผนการตลาดจะช่วยให้คุณมีหลักปฏิบัติและดำเนินไปตามแผนไม่สะเปะสะปะ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

วันนี้ผมมี 5 ขั้นในการปั้นแผนการตลาดอย่างง่าย ๆ  มานำเสนอครับ

1.รู้เขารู้เรา

ก่อนอื่นเลยคุณต้องรู้ก่อนว่าสินค้าและบริการของคุณคืออะไร เหนือกว่าคู่แข่งตรงไหน เพื่อจะนำจุดต่างนี้ มาทำแผนการตลาดได้ เช่น ถ้าคุณจะนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ คุณต้องรู้ก่อนว่าจุดเด่นของแฟรนไชส์ของคุณคืออะไร มีอะไรบ้างที่คู่แข่งของคุณไม่มี คุณเป็นเจ้าแรกใช่หรือไม่ เมื่อคุณรู้อย่างเด่นชัดคุณก็จะนำเสนอได้อย่างมั่นใจ

2.รู้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย.

ขั้นตอนนี้คุณต้องรู้ให้แน่ชัดว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณคือใคร เป็นนักศึกษา หรือคนทำงาน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ หรือคุณแม่ เป็นต้น การรู้กลุ่มเป้าหมายจะทำให้คุณไม่ทำแผนการตลาดแบบหว่านในวงกว้าง ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและงบประมาณ

การเฉพาะเจาะจงในกลุ่มเป้าหมายและมีความชัดเจนจะทำให้คุณจัดทำแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ

3.สร้างแบรนด์

แผนการตลาด ไม่ใช่แค่คิดระยะสั้น ขายๆๆๆ เอาเงิน แล้วก็จบไป แบบนั้น ไม่ยั่งยืนแน่ครับ คุณต้องคิดวิเคราะห์ว่าจะทำยังไงให้แบรนด์ติดตลาดด้วยแน่นอนว่า สินค้าของคุณจะต้องมีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ก่อนครับ

เมื่อสินค้าซึ่งเป็นแก่นหลัก ดีแล้วคุณค่อยต่อยอดว่าจะสร้างแบรนด์ยังไงทั้งการรับรู้ การจดจำ บุคลิก ภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ ทุกอย่างที่เป็นตัวตนธุรกิจของคุณหาวิธีสื่อสารแบรนด์ออกไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ได้

คุณอาจต้องปั้นแผนการตลาดเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักเช่น มีการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม เป็นต้น โดยคุณต้องมีโปรโมชั่นที่ให้ข้อเสนอที่ดีกว่าคู่แข่ง แต่อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงต้นทุนและผลกำไร ว่าคุ้มค่าหรือไม่ด้วย

4.สามารถวัดผลได้

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ว่าเมื่อคุณดำเนินการไปตามแผนในช่วงเวลาที่กำหนดไว้

ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็ดีได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เช่น มียอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือผลกำไรที่เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับแผนการตลาดในครั้งหน้าต่อไป

5.แผนการดำเนินงาน

เป็นขั้นตอนในการนำแผนการตลาดที่คุณได้คิดวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้วว่าจะทำอะไรบ้าง มาดำเนินการโดยคุณสามารถอธิบายกระบวนการในการลงมือทำงานจริง ๆ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

การปั้นแผนการตลาดจะต้องสามารถนำไปใช้ได้จริงคุณต้องทำความเข้าใจในธุรกิจของคุณเป็นอย่างดี

โดยคุณต้องปั้นแผนการตลาดที่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงาน

อย่าลืมว่าแผนการตลาดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจคุณต้องนำไปปฏิบัติตามแผนให้ได้ด้วย

และควรทบทวนแผนการตลาดตามวงรอบของระยะเวลาเช่น ทุก ๆ สามเดือน หรือทุก ๆ เดือน

การทบทวนแผนการตลาดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณทราบว่าผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

จะได้มีการปรับแผนให้สอดคล้องและเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายต่อไป