สัมนาวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น.

สถานที่ กทม (แจ้งให้ทราบภายหลัง ใกล้รถไฟฟ้า)

หลักการและเหตุผล

ในยุคที่ธุรกิจที่การแข่งขันทวีความรุนแรงเช่นนี้ การบริการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการแย่งชิงและรักษาลูกค้าไว้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการให้บริการหรือธุรกิจขายสินค้าก็ตาม ลูกค้าในยุคนี้มีความต้องการมากขึ้น สินค้าในท้องตลาดก็ไม่แตกต่างกันมากนัก สิ่งที่จะเป็นอาวุธสร้างความเป็นเลิศให้ธุรกิจ คือ การบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

 

หลักสูตร “ Soul of Service บริการให้ได้ใจ เพิ่มกำไรได้ 100%” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า เมื่อจบการฝึกอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศให้แก่ร้านของตนเองได้จริง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปรับวิธีคิด (Mind Set) ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ให้บริการในยุค 0
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์จุดเด่นและข้อจำกัดของร้านตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างระบบการบริการที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเตรียมตัวเองและทีมงานให้พร้อม มีบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการบริการที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้
 6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเอาเทคนิคการบริการไปประยุกต์ใช้กับร้านของตนเองได้จริง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 1. ผู้ประกอบการทุกธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการก่อนการขาย-ระหว่างการขาย-หลังการขาย
 2. ฝ่ายขาย การตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานหน้าร้าน
 3. ผู้ที่สนใจในเรื่องการบริการ

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

    1 วัน (6 ชั่วโมง)

วิทยากร

 

  อ. ภคพร สุขศิริ (อ.น้ำตาล ภคพร)

ประวัติการศึกษา 

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เกียรตินิยม)
 • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน
 • Managing Director บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด
 • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพและพรสวรรค์ Soul of Success
 • วิทยากร และ โค้ช ด้านการดึงศัยกภาพเพื่อสร้างความสำเร็จ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 • อาจารย์พิเศษ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • นักเขียนเจ้าของผลงานระดับ Best Seller “ได้เงินล้าน จากงานที่ใช่และใจที่ชอบ” ,”อ่านคนให้รู้ใจด้วย DISC” และ “Soul of Success ลมหายใจแห่งความสำเร็จ”
 • DISC Certified Trainer & Consult from Thomas International Institute (United Kingdom)
 • ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร (HR) ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

 หลักสูตรที่สอนเปิดสอน

 • บริการอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า
 • การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ
 • การค้นหาตัวเอง การค้นหาพรสวรรค์ เพื่อการวางแผนอาชีพที่เหมาะสม
 • เทคนิคการปรับตัว เพื่อลดความขัดแย้งและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 • การบริหารลูกน้องตามความสามารถเพื่อสร้างผลงานที่เป็นเลิศ
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership Skills)
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
 • การตั้งเป้าหมาย และการทำแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างความสำเร็จ
 • การพัฒนาอารมณ์ (EQ) เพื่อความสำเร็จในอาชีพ

ตารางการฝึกอบรม

 

เวลาหัวข้อเนื้อหาและกิจกรรม
9.00-10.30การแข่งขันด้านการบริการในยุค 4.0·         พฤติกรรมผู้บริโภคในยุค 4.0

·         การปรับตัวด้านบริการเพื่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจ

·         ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในยุค 4.0

·         Case ตัวอย่างในระดับสากล ที่นำเอาการบริการต่างๆมัดใจลูกค้า

10.30-10.45Coffee Break
10.45-12.00เข้าใจลูกค้า·         ความต้องการของลูกค้า

·         ความคาดหวังของลูกค้า

·         ความชอบ จุดสนใจ ของลูกค้า 4 ประเภท

·         การวิเคราะห์ลูกค้า

·         ความพึงพอใจของลูกค้า

·         Workshop การวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละร้าน

12.00-13.00รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30การบริการเหนือความคาดหมาย·         การสร้างความประทับใจแรกพบ

·         การต้อนรับลูกค้า

·         มารยาทในการให้บริการ

·         การสร้างการบริการเหนือความคาดหมาย

·         การช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาให้ตรงใจ

·         รู้ใจลูกค้า

·         การจดจำลูกค้า

·         การสร้างสถานการณ์พิเศษ

 

14.30-14.45Coffee Break
14.45-16.00Workshop การสร้างความแตกต่างในการบริการ ในยุค 4.0

 

วิเคราะห์จุดเด่นและข้อจำกัดของร้าน

วิเคราะห์ลูกค้าของร้าน (ความต้องการ ความคาดหวัง)

สร้างสรรค์การบริการแบบใหม่ๆเพื่อความประทับใจให้ลูกค้า ให้ลูกค้าซื้อซ้ำ และบอกต่อ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การอบรมเป็นรูปแบบ Student-Centered คือ การใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการสอน  ฝึกให้ผู้รับการอบรมได้คิดและปฏิบัติด้วยตัวเอง  โดยใช้การผสมผสานกิจกรรมการสอนรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่

– การบรรยายพร้อมตัวอย่างในการนำเสนอ

– การสาธิตและฝึกปฏิบัติ (Demonstration)

– เกมส์  ที่เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน (Game)

– การระดมความคิดจากการทำกลุ่ม (Brainstorming, Workshop)

– การฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (Problem-Based Learning)

 

ท่านสามารถโอนเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว

เลขที่บัญชี 405-040939-7

ชื่อบัญชี เกียรติรัตน์ จินดามณี

Note : ลงทะเบียนแล้วโอนเงินได้เลยไม่ต้องรอยืนยันการลงทะเบียน

แจ้งการโอนเงิน

LIne :@taokaemai

Tel. 092-6565-298