ออมก่อนเกษียณ ออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 10 ปี

การออมเงินเพื่อการเกษียณเป็นแผนการที่สำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องการรักษาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุได้อย่างมั่นคง ต่อไปนี้คือหลักการที่ควรทราบเกี่ยวกับการออมเงินสำหรับการเกษียณ:

 1. ความจำเป็นของรายได้หลังเกษียณ: เมื่อเกษียณอายุแล้ว รายได้ประจำที่ได้จากการทำงานจะหยุดลง แต่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ยังคงมี การมีเงินออมช่วยให้คุณมีแหล่งรายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้ต่อเนื่องแม้จะไม่มีงานทำ.
 2. ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์: ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์มักเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น การมีเงินออมเพียงพอช่วยให้คุณครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้โดยไม่ต้องเป็นภาระต่อครอบครัวหรือผู้อื่น.
 3. การวางแผนระยะยาว: การเริ่มออมตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้เงินของคุณเติบโตผ่านผลตอบแทนจากการลงทุนหรือดอกเบี้ย ยิ่งเริ่มออมก่อนเท่าไร คุณยิ่งมีเงินออมเพิ่มขึ้นเมื่อเกษียณ.
 4. ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ: ตลาดและสภาพเศรษฐกิจมีความผันผวน การมีเงินออมสำหรับเกษียณช่วยให้คุณสามารถนำมาใช้ในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนหรือมีวิกฤตการณ์.
 5. อิสระทางการเงิน: เงินออมที่ดีช่วยให้คุณมีอิสระในการตัดสินใจทางการเงินหลังเกษียณ เช่น การเดินทาง การลงทุน หรือการใช้ชีวิตตามความต้องการส่วนบุคคล.
 6. ลดความเครียดและความกังวล: การมีเงินออมเพียงพอสำหรับการเกษียณช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับเงินและช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับชีวอธิบายถึงเหตุผลที่การออมเงินเพื่อการเกษียณเป็นสิ่งสำคัญ:
 7. ความจำเป็นของรายได้หลังเกษียณ: เมื่อเกษียณอายุแล้ว รายได้ประจำจะหยุด แต่ค่าใช้จ่ายยังคงมี การมีเงินออมช่วยให้คุณมีแหล่งรายได้เพื่อดำเนินชีวิตต่อไป.
 8. ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์: ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มักเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น การมีเงินออมเพียงพอช่วยให้คุณครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น.
 9. การวางแผนระยะยาว: การเริ่มออมเร็วๆ ช่วยให้เงินเติบโตผ่านผลตอบแทนจากการลงทุนหรือดอกเบี้ย ช่วยให้คุณมีเงินเพียงพอเมื่อเกษียณ.
 10. ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ: การมีเงินออมช่วยให้คุณสามารถรับมือกับตลาดที่มีความผันผวนได้ดีขึ้น.
 11. อิสระทางการเงิน: เงินออมที่ดีช่วยให้คุณมีอิสระในการตัดสินใจทางการเงินหลังเกษียณ เช่น การเดินทางหรือการลงทุน.
 12. ลดความเครียดและความกังวล: การมีเงินออมเพียงพอช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับเงิน และช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตหลังเกษียณได้มากขึ้น.

การเตรียมการออมเงินเพื่อการเกษียณไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องคุณจากความไม่แน่นอนในอนาคต แต่ยังเพิ่มคุณภาพชีวิตและความสงบทางจิตใจในช่วงเวลาที่คุณไม่ต้องการทำงานหนักเหมือนเมื่อวัยหนุ่มสาวอีกต่อไป.

ออมก่อนเกษียณ  กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 10 ปี

ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2567

รายละเอียดเงินฝาก :

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

 • บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป (นับตามปี พ.ศ.)
 • ต้องมีการจองสิทธิ์ฝากเงินผ่านระบบการลงทะเบียนของธนาคาร
 • ต้องใช้สิทธิ์ฝากเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์
  ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ระยะเวลาเปิดรับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ/สูงสุด

 • ฝากเงินได้ครั้งเดียว ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาททั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์

อัตราเบี้ยต่อปี

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.84 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ ร้อยละ 3.34 ต่อปี)

ระยะเวลาฝาก

 • 10 ปี

เงื่อนไขการจองสิทธิ์ฝากเงิน

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงินรับฝาก ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 3 ช่องทาง ได้แก่

 • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
 • Line Official : gsbsociety
 • Mobile Banking (MyMo)

เงื่อนไขหลัก

 • ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อ – สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงิน และมีภาพหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงินสำเร็จ
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล
 • ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน

เงื่อนไขการฝาก 

 • ฝากเงินได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ หากฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท และ/หรือ เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์  ธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
 • เมื่อฝากครบ 10 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝาก นับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอนในอัตราต่ำสุดประเภทเงินฝากเผื่อเรียกที่ผู้ฝากได้รับจากการจ่ายดอกเบี้ยทุกปี โดยหักจากยอดเงินฝาก
 • ในกรณีถอนเงินก่อนครบระยะเวลาฝาก ธนาคารออมสินจะเรียกดอกเบี้ยส่วนที่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย