สินเชื่อบ้านอาชีพอิสระออมสิน ฟรี ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือนแรก*

😊 อาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบกิจการที่อยากมีบ้าน ล้อมวงมาทางนี้ มีบ้านง่าย ๆ ได้ด้วยสินเชื่อเคหะ จากธนาคารออมสิน 😀

🔷️ สำหรับซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม หรือ Re-Finance + กู้เพิ่มเติม (Re-Plus)

🔺 ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือนแรก*
🔺 ดอกเบี้ยต่ำปีแรก 1.99% (MRR-4.255%) ต่อปี
🔺 ฟรี ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา
ค่าบริการสินเชื่อ
ค่าจดจำนอง**

*การปลอดชำระเงินงวด คือ ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาที่ธนาคารยังคงคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงิน
**ฟรีค่าจดจำนองเฉพาะกรณี Re-Finance ที่มีวงเงินกู้สินเชื่อตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบฟรีค่าจดจำนอง

🔺ยื่นกู้ง่าย ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2566

ช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบายๆ ธนาคารออมสินเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด จบทุกความต้องการเรื่องบ้านที่เดียวครบ

😊 ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือนแรก

😊 เมื่อพ้นระยะปลอดชำระหนี้ สามารถเลือกผ่อนต่ำ ล้านละ 3,500 บาท เป็นเวลา 6 เดือน

😊 ฟรี ค่าบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา

😊  ฟรี ค่าธรรมเนียมจดจำนอง* สำหรับกรณี Re-Finance วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านอาชีพอิสระออมสิน

สินเชื่อบ้านอาชีพอิสระออมสิน

1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน

4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้
4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หลักประกัน

1. ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

เอกสารประกอบการกู้ยืม

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
• สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
• บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านอาชีพอิสระออมสิน

อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อ / ปลูกสร้าง / ต่อเติมซ่อมแซม / ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Re-Finance)

• วงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท
ระยะเวลากรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOUกลุ่มลูกค้าทั่วไปกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOUกลุ่มลูกค้าทั่วไป
ปีที่ 1MRR – 4.255%MRR – 4.255%MRR – 4.005%MRR – 4.005%
ปีที่ 2 – 3MRR – 3.490%MRR – 3.265%MRR – 2.865%MRR – 2.640%
ปีที่ 4 เป็นต้นไปMRR – 1.250%MRR – 1.250%MRR – 1.250%MRR – 1.250%
เฉลี่ย 3 ปี2.500%2.650%3.000%3.150%
EIR4.089%4.144%4.274%4.328%

หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.245% (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

2. EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนเท่ากันทุกงวด

• วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
ระยะเวลากรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
ปีที่ 1MRR – 4.255%MRR – 4.005%
ปีที่ 2 – 3MRR – 3.490%MRR – 2.865%
ปีที่ 4 เป็นต้นไปMRR – 1.250%MRR – 1.250%
เฉลี่ย 3 ปี2.500%3.000%
EIR4.089%4.274%

หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.245% (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

2. EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนเท่ากันทุกงวด

• อัตราดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Re-Finance) และ ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง* สำหรับวงเงินกู้สินเชื่อเคหะ ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
ระยะเวลากรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
ปีที่ 1MRR – 4.255%MRR – 4.005%
ปีที่ 2 – 3MRR – 2.800%MRR – 2.175%
ปีที่ 4 เป็นต้นไปMRR – 1.250%MRR – 1.250%
เฉลี่ย 3 ปี2.960%3.460%
EIR4.256%4.437%

หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.245% (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

2. EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนเท่ากันทุกงวด

• อัตราดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนจำนองสัญญากู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภคกับธนาคารออมสิน (Re-Plus)
ระยะเวลากรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
ปีที่ 1MRR – 2.995%MRR – 2.485%
ปีที่ 2 – 3MRR – 1.495%MRR – 1.000%
ปีที่ 4 เป็นต้นไปMRR – 1.000%MRR – 1.000%
เฉลี่ย 3 ปี4.250%4.750%
EIR4.879%5.057%

หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.245% (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

2. EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนเท่ากันทุกงวด

เงินงวดผ่อนชำระ (ตามโปรโมชัน) สินเชื่อบ้านอาชีพอิสระออมสิน

แบบทำประกัน / ไม่ทำประกัน
ระยะเวลาสินเชื่อเคหะสินเชื่อบุคคล
กรณีไถ่ถอนจำนองสัญญาเงินกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่น
และกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคกับธนาคารออมสิน (Re-Plus)
เดือนที่ 1 – 6ปลอดชำระเงินงวดปลอดชำระเงินงวด
เดือนที่ 7 – 12ล้านละ 3,500 บาท/เดือนล้านละ 5,000 บาท/เดือน
ปีที่ 2 เป็นต้นไปเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาโครงการสินเชื่อบ้านอาชีพอิสระออมสิน

ยื่นกู้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ

• การทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ เป็นการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

• เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตามโปรโมชั่น สมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่น อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสด/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ หน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้ / จ่ายตรงเงินเดือน / ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นตามที่กำหนดอยู่แล้ว สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์ / บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้

• การปลอดชำระเงินงวด คือ ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาที่ธนาคารยังคงคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงิน

• *กรณี ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง ให้ตามที่จ่ายจริง (รวมทุกสัญญาที่กู้ในคราวเดียวกัน) โดยลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมจดจำนองแก่กรมที่ดินไปก่อน ทั้งนี้ กรณีจำนวนเงินที่จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1.00 ของเงินค่าจดจำนอง โดยธนาคารจะโอนเงินหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย คืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้าภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่จดจำนองแล้วเสร็จ

• กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด (Prepayment) เพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบันร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ) ทั้งนี้ กรณีฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง หากผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีในทุกกรณี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ผู้กู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมจดจำนองคืนแก่ธนาคารเต็มจำนวน

• หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด