สินเชื่อกสิกร สินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้ กู้ได้สูงสุด 12 ล้าน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

เปิดร้านปีเดียวก็กู้ได้ ไม่แคร์หลักประกัน อนุมัติง่าย แค่เดินบัญชีต่อเนื่อง 6 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย / นิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย
 • อายุ 20 – 70 ปี
 • ระยะเวลาประกอบธุรกิจ ขั้นต่ำ 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร สินเชื่อกสิกร สินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร (กรณีเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล)
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนาภ.พ.30 (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • รูปถ่ายกิจการ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด (กรณีกู้แบบใช้หลักประกัน)
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้มีอำนาจลงนาม
สินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้
ไม่มีหลักประกันมีหลักประกัน
ระยะเวลาผ่อนชำระ :สูงสุด 5 ปีสูงสุด 10 ปี (ตามวัตถุประสงค์การกู้)
วงเงินสินเชื่อ :สูงสุด 1 ล้านบาทสูงสุด 12 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย :

Loan

MRR +13%

Loan ผ่อนไม่เกิน 5 ปี

MRR +4%

Loan ผ่อนมากกว่า 5 ปี

MRR +5%

OD

MRR +13%

OD

MRR +4%

อัตตราดอกเบี้ย :

– แบบไม่มีหลักประกัน: สูงสุด MRR+13.000% ต่อปี
– แบบมีหลักประกัน: สูงสุด MRR+5.000% ต่อปี
การคคำนวณดอกเบี้ย : รำยวัน (โดยชำระทุกเดือน)
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้: คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3.000% ต่อปี ของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระ
หมายเหตุ : สำหรับกรณีที่อัตรำดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมี
ระยะเวลา(MLR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้าายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) / อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยจะประกาศไว้ ณ สาขาที่ทำการธนาคาร และเว็บไซต์ของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่า

ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้: สูงสุด 3.000% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
ค่าเบี้ยประกันภัย : ตามเบี้ยประกันที่ระบุในกรมธรรม์ของบมจ.เมืองไทยประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ :
– ค่าอากรแสตมป์ ต้นฉบับสัญญาประธาน (0.050% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
– ค่าอากรแสตมป์ คู่ฉบับสัญญาประธาน (5 บาท)
ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกวงเงิน : 3.000% ของจำนวนเงินส่วนที่ยกเลิก / ไม่เบิกใช้ หรือตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
– ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (K-Contact Center) : 02-8888822 หลังเลือกภาษา กด 65 หรือ
– ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด