สัมมนา คนรุ่นใหม่หัวใจ Transform ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ATSI กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโดยการสนับสนุนของ กสทช. และ กทปส.
.
เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมผลักดันการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) วันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้วิทยากรที่ได้ให้ความรู้กับนักศึกษา เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์สาขา ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร Expert Digital Transformation จาก ATSi ประกอบไปด้วย

คุณ จตุรงศ์ ศรีสว่างวงศ์ บรรยายในหัวข้อ Coaching for digital transformation workforce

คุณ สมสกุล ทองทับ บรรยายในหัวข้อ Competitive Value Train of Digital Transform

คุณ คมกริช อารีย์ บรรยายในหัวข้อ Digital Learning & Personalize Learning

คุณ วิชัย วรธานีวงศ์ บรรยายในหัวข้อ Fake News รู้ให้ทัน อย่าตกเป็นเหยื่อน

คุณ ว่าที่ร้อยตรี มัณฑนา จันทร์นาค บรรยายในหัวข้อ Digital Job Trends จบแล้วทำอะไรในยุค 2020

คุณ เกียรติรัตน์ จินดามณี บรรยายในหัวข้อ SME ต้องการบุคคลากรแบบไหนในยุค Digital

นับเป็นความร่วมมือที่น่ายกย่องและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย ให้สามารถนำมาใช้นอกรั้วได้อย่างถูกต้อง และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันชุมชน สังคม และ ประเทศในอนาคต

การขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบัน เราไม่สามารขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีได้เพียงลำพัง หากแต่ต้องมีบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย กลุ่มนักศึกษาถือเป็นบุคคลากรที่ควรได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ และควรได้พัฒนาทักษะต่างๆ ตั้งแต่รั้วมหาวิทยาลัย เมื่อจบออกมาแล้วสามารถที่จะออกมาทำงานได้เลย ไม่ต้องมาเรียนรู้เทคโนโลยีกันใหม่ ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและงบประมาณของ หน่วยงานหรือบริษัทที่รับพนักงานไปทำงาน

นอกจากนั้นแล้วปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวล้ำความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยไปมาก ทำให้ “ความรู้” ในรั้วมหาวิทยาลัย “หมดอายุ” ไม่สามาถนำมาใช้งานได้จริง การสร้างการตระหนักรู้ผ่านรูปแบบการฝึกอบรมสัมมนา “คนรุ่นใหม่หัวใจ Transform” จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องในการ Transform เข้าสู่โลกดิจิทัล นั่นคือการเริ่ม Transform ที่บุคคล ให้เห็นความสำคัญ มีความเข้าใจ และมีความพร้อมที่ทำงานในรูปแบบดิจิทัล มากยิ่งขึ้น

สำหรับท่านที่สนใจ การทำ Digital Transform ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ พนักงานบริษัท นักศึกษา หรือ อาจารย์ สามารถเรียนรู้ออนไลน์จาก ช่องทางออนไลน์ของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ATSIได้ >> ที่นี่