หลักสูตรการวิเคราะห์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย

(หลักสูตร 1 วัน)

หลักการ/แนวความคิด

 • การตลาดคือการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่ภายนอกอย่างมีกลยุทธ์ เช่น องค์กรแห่งคุณภาพ องค์กรที่ยอดเยี่ยมด้านบริการ หรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ฯลฯ  ดังนั้น นักการตลาดจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ในการคิด วิเคราะห์การตลาด (Marketing Analysis) อย่างมีรูปแบบ แล้วนำวางแผนการทำงาน ใช้ในการตัดสินใจ อย่างเป็นระบบให้บรรลุเป้าหมาย ด้านยอดขาย กำไร ให้กับธุรกิจ
 • นักการตลาดยุคปัจจุบันนี้มีความจำเป็นต้องเรียนรู้และนำ BI (Business Intelligence) มาใช้ทำการตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ กับโลกของการแข่งขันทางการตลาดยุค Digital ที่มีคำกล่าวที่ว่า ปลาเร็วกินปลาใหญ่ เพราะความได้เปรียบคือความเร็วและเฉียบนั่นเอง  ดังนั้นการรู้จริง และทำได้รวดเร็ว ด้วยข้อมูล ระบบที่มีความน่าถือ จึงเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักการตลาดเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
 • หลักสูตรนี้ออกแบบมาให้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ แล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง จากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนที่มีความตั้งใจในการนำความรู้และเครื่องมือจากในคลาสไปใช้กับการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เครื่องมือในการวิเคราะห์ การตลาดที่หลากหลายรูปแบบ
 • เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงกับการนำ BI (Business Intelligence) มาใช้กับองค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ และประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ การตลาดที่เหมาะสมกับองค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้สนุกกับการทำ Workshop ด้วยการสร้างกลยุทธ์การตลาดได้จริง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

ภาพรวมระบบการตลาด เพื่อเข้าใจในความเชื่อมโยงของการวิเคราะห์ทางการตลาดที่นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

BI (Business Intelligence) กับบทบาทการวิเคราะห์ด้านการตลาดในยุค Digital

Marketing Analysis  

 • การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และบริการ ( Product / Service Analysis)
 • การวิเคราะห์ราคา ( Price Analysis )และ Workshop
 • การวิเคราะห์ด้านการจัดจำหน่าย ( Distribution Analysis )
 • การวิเคราะห์ด้านการส่งเสริมการตลาด ( Promotion & IMC Analysis)
 • การวิเคราะห์การแข่งขัน (Competitive & 5 Force Analysis)

Marketing Strategies Model Analysis ท่านจะเรียนรู้การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านแบบจำลอง เพื่อนำมากำหนดแผนทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

 • Business Model Analysis
 • Strategic Canvas Model

การวิเคราะห์ความสามารถของทีมขายและการบริหารจัดการลูกค้าที่มีปัญหา

KPI สำคัญของฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย 

Key Benefits

 • แนวคิดในการวิเคราะห์การตลาดที่หลากหลายรูปแบบ
 • ประยุกต์เครื่องมือวิเคราะห์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • สามารถนำไปวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติได้จริง 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

 • พนักงานและผู้บริหารที่มีความสนใจ
 • พนักงานขาย
 • ผู้จัดการทีมงานขาย

แนวทางการอบรมของหลักสูตร

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว

การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

 • Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
 • Ice break  การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
 • Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
 • Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
 • Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
 • Goal  การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน

กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ  จนกลายเป็นธรรมชาติ

** กิจกรรม 70% +ทฤษฎี 20% +ให้คำแนะนำปรึกษา 10%

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

ภาพรวมของหลักสูตร

 • ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
 • ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
 • สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
 • เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส

 • กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 • กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
 • กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
 • กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

วิทยากรผู้สอนหลักสูตร

อาจารยสุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษาและโค้ชพัฒนาศักยภาพ

วิทยากรการตลาดออนไลน์