วิธีบริหารทีมให้มีศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

การทำงานเป็นทีม” มีความสำคัญในทุกองค์กร การบริหารคนจึงเป็นเรื่องที่องค์กรควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะทีมงานมีบทบาทสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน หรือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน จำเป็นต้องรู้ว่าใครมีความสามารถด้านไหน แล้วจะดึงเอาศักยภาพของบุคคลนั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร กลยุทธ์ในการสร้างทีม คือ หัวใจสำคัญของทีมเวิร์คที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ นี่คือ 5 วิธีบริหารทีมให้มีศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

องค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีม

1.หัวหน้าทีม

เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในทีม “ความเป็นผู้นำ” คือ คุณสมบัติพื้นฐานที่หัวหน้าทีมที่ดีควรมี ไม่ใช่แค่สั่งการแล้วปล่อยให้สมาชิกทำงานกันเอง แต่ต้องกำหนดเป้าหมายของการทำงาน คอยควบคุมดูแลให้สมาชิกในทีมไปในทิศทางที่ถูกต้อง และพุ่งตรงไปสู่เป้าหมายได้ ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติสำคัญอื่นๆ เช่น มีวิสัยทัศน์ เป็นนักวางแผนที่ดี มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ เป็นผู้ฟังที่ดี ฯ ทั้งนี้การแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จของหัวหน้าทีม จะสร้าง “ความเชื่อมั่น” แก่สมาชิกในทีม ทำให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจ เกิดเป็นทีมเวิร์คที่ดีนั่นเอง

2.สมาชิกในทีม

ความร่วมมือกันของสมาชิกในทีม เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของทีม สมาชิกที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เคารพซึ่งกันและกัน ยอมรับความต่าง เปิดใจรับความเห็นของสมาชิกในทีม รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

3.กำหนดเป้าหมายและกติกาในการทำงานร่วมกัน

หัวใจหลักของการทำงานร่วมกันคือ การกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนให้ทุกคนในทีมทราบ เมื่อทุกคนเข้าใจเป้าหมายตรงกัน การทำงานจะง่ายขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป้าหมายนั่นต้องมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ และมีการกำหนดเวลา นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการกำหนดกติกาในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกติกานั้นควรที่จะปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

5 วิธีบริหารทีมให้มีศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

1.ร่วมกันสร้างเป้าหมายของทีมให้ชัดเจน

เป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้สมาชิกในทีมเห็นทิศทางการทำงานที่แน่ชัด เห็นภาพรวมการทำงานชัดเจนขึ้น มีแรงผลักดันในการทำหน้าที่ให้สำเร็จ ลองเริ่มให้ทุกคนได้แชร์เป้าหมายของตัวเองก่อน ซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จะทำให้ได้มุมมองใหม่ๆ ในการทำงาน จากนั้นค่อยนำมาหาเป้าหมายร่วมกัน ควรมีการกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ช่วยให้สมาชิกทำงานได้ง่ายขึ้น ยิ่งเข้าใกล้ความสำเร็จมากเท่าไหร่ ยิ่งมีแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายถัดไปมากเท่านั้น

2.แบ่งหน้าที่การทำงาน เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อสมาชิกแต่ละคนเข้าใจจุดประสงค์ของงานตรงกัน เพื่อให้การบริหารทีมมีศักยภาพมากขึ้น ควรวางโครงสร้างและแบ่งหน้าที่การทำงานตามทักษะของแต่ละคนให้ชัดเจนตั้งแต่แรก ช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายและให้ความสำคัญกับหน้าที่ของตนเอง ควรกำหนดให้มีการอัพเดตงานเป็นประจำ เพื่อจะได้รู้ปัญหาและความคืบหน้าของงาน

3.การสื่อสารภายในทีมเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

ทีมงานที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพ จำเป็นต้องมีการสื่อสารภายในทีมที่ดี ทำให้การทำงานเป็นทีมมีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในงาน สมาชิกในทีมต้องมีการสื่อสารเรื่องงาน แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลให้กันและกัน เป็นการสร้างความไว้วางใจ สร้างบรรยากาศในการสื่อสารที่เปิดเผยและปลอดภัย หากคนในทีมไม่สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ ความผิดพลาดในการทำงานก็จะเกิดขึ้นได้ หากต้องการให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ อยากให้ผู้ฟังเข้าใจความต้องการของเรา ต้องสื่อสารอย่างมีแบบแผน เรียบเรียงข้อความอย่าให้สับสน รู้จักวิธีการพูดและรับฟังอย่างเหมาะสม

4.พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในทีม

องค์กรที่ดีนั้นย่อมไม่หยุดพัฒนา พนักงานที่ต้องการความก้าวหน้าย่อมอยากที่จะพัฒนาตัวเองเช่นกัน นั่นจะทำให้องค์กรเติบโตไปเรื่อยๆ อย่างยอดเยี่ยม การเพิ่มศักยภาพของสมาชิกในทีม เป็นเรื่องที่สำคัญที่หัวหน้าทีมจะต้องรู้ว่าใครมีความถนัดอะไร แต่ละคนมีจุดแข็งและจุดด้อยอย่างไร เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาความสามารถของสมาชิกในทีม เมื่อสมาชิกในทีมมีความแข็งแกร่งจะช่วยขับเคลื่อนให้ทีมประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

5.ประเมินผลและตรวจสอบเป็นระยะ

กรณีที่เกิดปัญหาขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ จะรับมืออย่างไร การประเมินผลงานและตรวจสอบการทำงานของทีมเป็นระยะ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น การประเมินจะทำให้สมาชิกในทีมทราบว่าตัวเองทำงานเป็นอย่างไร มีจุดไหนที่ต้องปรับปรุง หรือสร้างเสริมให้ดีขึ้น ภาพรวมของทีมเป็นอย่างไร ติดขัดปัญหาตรงไหน จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ การปรึกษาเพื่อหาทางออกร่วมกัน อาจค้นพบแนวทางใหม่ๆ ในการทำงาน หรือจุดประกายให้ทีมช่วยกันระดมความคิดเพิ่มเติมอีกด้วย

ทีมที่เข้มแข็ง คือความแข็งแกร่งของธุรกิจ การสร้างทีมนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะอยู่องค์กรไหนหรือทำธุรกิจอะไรก็ตาม ทั้งนี้การบริหารทีมให้มีศักยภาพต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกในทีมทุกคน ทีมที่ดี คือทีมที่มีเป้าหมายในการทำงานตรงกัน แม้สไตล์ในการทำงานจะไม่เหมือนกัน แต่ความแตกต่างจะเติมเต็มกันและกัน อยู่ที่ว่าจะยอมรับหรือไม่ รวมถึงการเปิดใจรับฟังคนรอบข้าง ช่วยกันแก้ปัญหา กล้าที่จะคิดต่างอย่างมีเหตุผล ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการทำงานออกมาดีที่สุดนั่นเอง

วิทยากร Team Building

วิทยากรสอน Team Building

อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี ที่ปรึกษาธุรกิจ / นักการตลาด

อาจารย์ เกียรติรัตน์ จินดามณี ” หรือ อาจารย์เกียรติ   เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและการสร้างทีม วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ วิทยากรปรับเปลี่ยน Mindset บุคคลากรจาก Fixed Mindset สู่ Growth Mindset

วิทยากรการตลาดออนไลน์