องค์กรที่มีความรัก ความสามัคคีนอกจากจะทำให้บรรยากาศในการทำงานเต็มไปด้วยไฟแห่งการสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้จะช่วยผลักดันให้องค์กรมีผลงานที่ดีตามมาครับ นี้คือภาพลักษณ์องค์กร์ในฝันของใครหลาย ๆคนที่อยากจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งและได้ร่วมงานกับองค์กรเช่นนี้ ในขณะเดียวกันสำหรับผู้นำองค์กร การที่ลูกน้องในองค์กรมีภาพลักษณ์ที่รักใคร่ปรองดองและสามัคคีกัน ก็เสมือนกับช่วยแบ่งเบาภาระของผู้นำองค์กรไปได้มาก

การจะให้องค์กรสมานสามัคคีและกลมเกลียวกันได้จำเป็นต้องอาศัยตัวช่วยและ วิทยากรละลายพฤติกรรม ก็คือตัวช่วยที่จะหลอมรวมสมาชิกขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งความสำคัญของวิทยากรละลายพฤติกรรมผู้ที่จะช่วยสร้างความกลมเกลียวให้แก่บุคลากรภายในองค์กรครับ

4 วิธีการสร้างทีมองค์กรให้มีความสามัคคี

1. ตั้งเป้าหมายเดียวกัน

เป้าหมายคือสิ่งที่จะหลอมรวมคนต่างที่มา ต่างความคิดให้ร่วมเดินทางไปด้วยกันได้ การตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จขององค์กรคือสิ่งที่จะช่วยหลอมรวมให้คนในองค์กรเกิดความสามัคคีกันครับ เมื่อทีมมีเป้าหมายร่วมกันและความสำเร็จของทีมคือความสำเร็จของทุกคน วิธีการนี้จะช่วยขจัดความขัดแย้งของคนในองค์กรได้ในที่สุด

2. ยกเครดิตความสำเร็จให้เป็นของทีม

เมื่อใดที่ผลงานออกมาประสบความสำเร็จ แม้ว่าภายในทีมจะมีผู้ที่มีบทบาทช่วยผลักดันทีมอยู่ไม่กี่คน แต่เครดิตความดีความชอบต้องเป็นของทุกคนในทีมครับ เพราะการทำงานที่จะประสบความสำเร็จไม่ใช้ผลงานของใครคนใดคนหนึ่ง ทุกคนคือกลไกและฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จทั้งสิ้นนั่นคือพื้นฐานของคำว่า “ทีมเวิร์ค” หากคุณยกย่องความสำเร็จโดยไม่ยกให้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง ความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นภายในทีมครับ

3. ปฏิบัติต่อทุกคนในทีมอย่างเสมอภาค

ความลำเอียงถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความแตกแยกได้มากเป็นอันดับหนึ่งครับ เพราะคำว่าลูกรักลูกชังจะสร้างรอยร้าวให้แก่ลูกน้องมากที่สุด หากผู้นำทีมวางตัวไม่ดีและเลือกปฏิบัติต่อทุกคนในทีมไม่เท่าเทียมกัน คุณจะไม่มีวันสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในทีมได้อีกเลย

4. จัด team building เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน

จัดกิจกรรมกระชับมิตรจะช่วยลดช่องว่างและเพิ่มความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในทีมอย่างได้ผลครับ รูปแบบของกิจกรรมมีตั้งแต่การนัดปาร์ตี้ การฉลองวันเกิดให้เพื่อนร่วมงานหรืออาจเป็นการนัดออกทริป ท่องเที่ยว กิจกรรมเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในองค์กรได้อย่างดีครับ

การจัดอบรมสัมมนา Team Building ช่วยตอบโจทย์สร้างความสามัคคีในองค์กรได้อย่างไร

อีกหนึ่งกิจกรรมที่องค์กรมักนิยมใช้ในการเชื่อมความสามัคคีและได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจก็คือการจัดอบรมสัมมนา Team Building ครับ ซึ่งรูปแบบจะเป็นการเชิญวิทยากรที่มีความสามารถมาจัดทำคอร์สเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาความสัมพันธ์ ซึ่งจะมีการนำกิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาสอดแทรกเพื่อหวังให้เกิดผลในเรื่องของการสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวให้เกิดในองค์กร

นอกจากนี้ในบางคอร์สอาจจะเน้นผลลัพธ์ในด้านอื่นที่นอกเหนือจากการกระชับสัมพันธ์สร้างความสามัคคีเช่นการฝึกการสร้างเป้าหมายร่วมกัน ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหารวมไปถึงฝึกการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นครับ โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการสัมมนา Team building มีข้อดีคือการได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้อันจะเป็นประโยชน์แก่องค์กรอย่างสูงสุดครับ

ทำไมต้องมีการละลายพฤติกรรม

ในทุกองค์กรล้วนประกอบไปด้วยคนหลากหลายรูปแบบมารวมตัวกัน ซึ่งแต่ละคนก็มีความชอบแตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันการละลายพฤติกรรมระหว่างกันจึงมีประโยชน์เพื่อให้ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้มีความคุ้นเคยต่อกันมากยิ่งขึ้นและให้เริ่มไว้วางใจผู้อื่น

กิจกรรมการละลายพฤติกรรมจึงมักจะถูกจัดเป็นกิจกรรมแรก ๆก่อนการเข้ากิจกรรมสัมมนาเสมอครับ รูปแบบของกิจกรรมนี้มักจะเป็นกิจกรรมสันทนาการง่าย ๆที่ไม่สร้างความเครียดและต้องบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระชับความสัมพันธ์ให้ได้ครับ

บทบาทของวิทยากรต่อการละลายพฤติกรรมและสร้างกลุ่มสัมพันธ์

วิทยากรละลายพฤติกรรม

การอบรมสัมมนา Team Building ให้ได้ผลดีนอกเหนือจากการที่องค์กรจะเห็นความสำคัญของการสัมมนานี้และผู้เข้าร่วมอบรมจะเต็มใจที่จะมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกันแล้วนั้นบทบาทของวิทยากรในการละลายพฤติกรรมและสร้างกลุ่มสัมพันธ์ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากครับ

การที่จะดึงความสนใจและเข้าถึงใจของผู้ร่วมสัมมนาได้นั้นวิทยากรนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้วยังจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเช่นนี้มาก่อน วิทยากรที่เก่งจะสามารถควบคุมให้การสัมมนาดำเนินไปได้อย่างราบรื่นโดยจะเรียงลำดับกิจกรรมต่าง ๆไปตามลำดับเพื่อความต่อเนื่องและลื่นไหลในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

นอกจากนี้วิทยากรจะต้องรู้จังหวะในการดึงอารมณ์ของผู้ร่วมสัมมนาว่าจะให้เป็นไปในทิศทางเช่นไร เช่นให้รู้สึกผ่อนคลายหรือดึงอารมณ์ให้ขึ้นสู่จุดพีคของแต่ละกิจกรรมให้ได้ หากวิทยากรสามารถตรึงผู้เข้าร่วมให้อยู่กับกิจกรรมและคำพูดต่าง ๆของตนได้ดีชนิดที่เรียกว่าอยู่หมัด ผลที่ตามมาคือผู้เข้าร่วมจะเกิดความเชื่อถือในตัวของวิทยากรและจะทำให้การสัมมนาในครั้งนั้นได้ผลลัพธ์อย่างที่ทั้งวิทยากรและผู้นำองค์กรต้องการครับ

แนะนำวิทยากรละลายพฤติกรรม และการทำ Team Building

การได้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำ Team Building รวมถึงมีความสามารถในการละลายพฤติกรรมได้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่ต้องการสร้างความสามัคคีและต้องการปลูกฝังวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรได้ครับ และวิทยากรที่เราอยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักก็คือ “อาจารย์เชิดพงศ์ ดาราษฎร์” หรืออาจารย์เอก  ซึ่งปัจจุบันอาจารย์เชิดพงษ์มีตำแหน่งเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและการสร้างทีม

อาจารย์เชิดพงศ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัย มหาสารคามโดยมีประสบการณ์การทำงานในด้านของการพัฒนาบุคคลขององค์กรชั้นนำดังนี้

-เป็นอดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารงานประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์และกระบวนการมีส่วนร่วม บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ แอนด์พับบลิครีเลชั่น จำกัด

– เป็นอดีตที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และกระบวนการมีส่วนร่วม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

และในด้านของการเป็นวิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Team Building & Walk Rally)  อาจารย์เชิดพงษ์ยังมีประสบการณืในการจัดอบรมสัมมนาให้แก่องค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น

– บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือDTAC
– PG Change Team บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์
– PG Rally to be leader บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
– บริษัท เอไอเอ จำกัด
– บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัลประกันภัย(มหาชน)
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
และอีกหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอีกมามาย ซึ่งเป็นสิ่งการันตีความสามารถของอาจารย์เชิดพงศ์ได้เป็นอย่างดีครับ

การสร้างทีมสัมพันธ์มีความจำเป็นมากครับในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง เพราะในองค์กรที่มีความรักความสามัคคี มีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จและนำพาองค์กรให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างที่ต้องการ การจัดสัมมนาเพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างทีมสัมพันธ์จึงเป็นคำตอบที่สำคัญในเรื่องนี้ สำหรับผู้ที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.mc-teamwork.com/ ครับ

บริการอบรม ให้คำปรึกษา Digital Marketing & Brand Storytelling ทั้งแบบรูปแบบองค์กร กลุ่ม และ ตัวต่อตัววิทยากรการตลาดออนไลน์