ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ เมื่อพูดถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลเป็นอันดับแรก  หลายท่านที่ทำงานประจำ จ่ายเงินสมทบประกันสังคมทุกเดือน อาจยังไม่รู้ว่าในกรณีที่ว่างงาน ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 สามารถขอรับเงินชดเชยได้เช่นกัน ทั้งในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 และกรณีว่างงานจากอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับโควิด-19  ล่าสุดสำนักงานประกันสังคมออกมาแถลงมติเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยจะได้รับเฉลี่ยคนละ 7,000 – 8,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 90 วัน การลงทะเบียนสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ประกันสังคม ไม่ต้องไปที่สำนักงานประกันสังคม แต่ละขั้นตอนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

เช็คสิทธิ์! ใครลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ ได้บ้าง

 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
 • จ่ายเงินสมทบมากกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือน
 • สถานะการเป็นสมาชิกประกันสังคมยังไม่สิ้นสุด
 • ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัวเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19
 • ผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้าง ทั้งที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ
 • ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างตามปกติ หรือลาออกตามปกติ ไม่เข้าเกณฑ์ที่ถูกสั่งพักงาน หรือสถานประกอบการถูกรัฐสั่งให้ปิด

ขั้นตอนลงทะเบียน “ว่างงาน”  สำหรับผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 • อันดับแรก ผู้ประกันตนจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน ในเว็บไซต์กรมการจัดหางาน http://empui.doe.go.th/auth/index
 • เพียงใช้เลขบัตรประชาชนในการเข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูลจากบัตรประชาชน พร้อมกรอกเลขหลังบัตรประชาชน (laser Code) จะได้รหัสผ่านเพื่อใช้งานเข้าสู่ระบบ
 • เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ประกันตนยื่นคำขอ “รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)” บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
 • รายงานตัวผ่านระบบเดือนละ 1 ครั้ง ในเว็บไซต์กรมการจัดหางาน

กรณีว่างงาน ที่ไม่เกี่ยวกับโควิด-19  ได้รับสิทธิประกันสังคม อะไรบ้าง

 • กรณีถูกเลิกจ้าง : ได้รับเงินกรณีว่างงาน 70% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน
 • กรณีลาออก : ได้รับเงินกรณีว่างงาน 45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

ขั้นตอนลงทะเบียน “ว่างงาน”  สำหรับผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน (เนื่องจากเหตุสุดวิสัย)

 • ผู้ประกันตนยื่นคำขอ “รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)” บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/sso-covid19-benefithtml (ไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน)
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์มือถือ ชื่อสถานประกอบการสุดท้ายที่ทำงาน วันที่ออกจากงาน หรือวันที่หยุดจากงาน ชื่อธนาคารเพื่อใช้สำหรับขอรับเงิน และเลขบัญชีธนาคาร ส่วนสาเหตุการออกจากงาน ให้คลิกช่อง 3-6 เท่านั้น
 • แนะนำว่า ควรใส่ e-mail ในช่องตอบกลับ เพราะทางสำนักงานประกันสังคม จะส่ง e-mail ยืนยันการได้รับคำร้องให้ในภายหลัง
 • กรณีที่ผู้ประกันตนหยุดงานเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ/นายจ้างสั่งปิดกิจการชั่วคราว หรือหยุดเนื่องจากต้องกักตัวอันเกิดจากโรคระบาด ทางสำนักงานประกันสังคม จะต้องรอเอกสารยืนยันจากนายจ้างเพื่อยืนยันความถูกต้อง จึงอาจจะส่งผลให้การส่งเงินให้ผู้ประกันตนล่าช้าได้

กรณีว่างงาน จากผลกระทบโควิด-19 (เนื่องจากเหตุสุดวิสัย) ได้รับสิทธิประกันสังคม อะไรบ้าง

 • กรณีว่างงาน (เนื่องจากเหตุสุดวิสัย) ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากเดิมจ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน เปลี่ยนเป็นได้รับเงินชดเชย 60% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
 • กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จากเดิมจ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน เปลี่ยนเป็นได้รับเงินชดเชย 60% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
 • กรณีนายจ้างหยุดชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ (การแพร่ระบาดของโควิด-19) และนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงาน “ไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามกฎกระทรวง” นายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างในอัตรา 75% ของค่าจ้าง (ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ม.75)

ทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ออกจากงาน แล้วไม่ได้ส่งเงินสมทบ ยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้เหมือนเดิมต่ออีก 6 เดือนหลังออกจากงาน ไม่ว่าจะเจ็บป่วย (ครอบคลุมถึงการเจ็บป่วยด้วยเชื้อไวรัสโคโรน่า) ทุพพลภาพ คลอดบุตร และเสียชีวิต ซึ่งหลังจาก 6 เดือน หากยังไม่ได้เริ่มงานที่ใหม่ก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะกรอก E-forms ทางประกันสังคม ได้เพิ่มช่องทางสำหรับการส่งแบบในทุกกรณี โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ประกันสังคม

 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ
 • ส่งทางโทรสาร (FAX) ของสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
 • ส่งทาง e-mail ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด
 • ส่งทางไลน์ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถเข้าไปได้ที่

 • เว็บไซต์สำนักงาน “ประกันสังคม” www.sso.go.th
 • ผ่านช่องทาง e-mail : [email protected]
 • Web board, Live chat และทาง Facebook ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน Facebook.com/ssofanpage
 • หรือโทรสายด่วน สำนักงานประกันสังคม 1506 (ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งนั้น มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ออกมามากมาย อาจทำให้หลายท่านเกิดความสับสน และไม่แน่ใจว่าตนเองจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ท่านใดที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ไม่สามารถทำงานและไม่ได้รับค่าจ้าง อย่าลืมที่จะเช็คสิทธิ์ตนเอง ลงทะเบียนรับเงินกรณีว่างงานกับประกันสังคม ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทั้งสะดวกรวดเร็ว หมั่นติดตามข่าวสารเป็นระยะ เพื่อให้เราไม่พลาดสิทธิ์ที่ควรได้รับนั่นเอง

บริการอบรม ให้คำปรึกษา Digital Marketing & Brand Storytelling ทั้งแบบรูปแบบองค์กร กลุ่ม และ ตัวต่อตัวลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์