อยากรู้ไหม ? ฐานเงินเดือนข้าราชการ แต่ละตำแหน่งได้เงินเท่าไหร่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เปิดเผยฐานเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

บัญชีฐานเงินเดือนข้าราชการขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร

ขั้นสูง

ระดับต้น : 74,320 บาท
ระดับสูง : 76,800 บาท

ขั้นต่ำ

ระดับต้น : 51,140 บาท
ระดับสูง : 56,380 บาท

ขั้นต่ำชั่วคราว

ระดับต้น : 24,400 บาท
ระดับสูง : 29,980 บาท

 

บัญชีเงินเดือนข้าราชการขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ขั้นสูง

ระดับต้น : 59,500 บาท
ระดับสูง : 70,360 บาท

ขั้นต่ำ

ระดับต้น : 26,660 บาท
ระดับสูง : 32,850 บาท

ขั้นต่ำชั่วคราว

ระดับต้น : 19,860 บาท
ระดับสูง : 24,400 บาท

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ขั้นสูง

ระดับปฏิบัติการ : 26,900 บาท
ระดับชำนาญการ : 43,600 บาท
ระดับชำนาญการพิเศษ : 58,390 บาท
ระดับเชี่ยวชาญ : 69,040 บาท
ระดับทรงคุณวุฒิ : 76,800 บาท

ขั้นต่ำ

ระดับปฏิบัติการ : 8,340 บาท
ระดับชำนาญการ : 15,050 บาท
ระดับชำนาญการพิเศษ : 22,140 บาท
ระดับเชี่ยวชาญ : 31,400 บาท
ระดับทรงคุณวุฒิ : 43,810 บาท

ขั้นต่ำชั่วคราว

ระดับปฏิบัติการ : 7,140 บาท
ระดับชำนาญการ : 13,160 บาท
ระดับชำนาญการพิเศษ : 19,860 บาท
ระดับเชี่ยวชาญ : 24,400 บาท
ระดับทรงคุณวุฒิ : 29,980 บาท

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป

ขั้นสูง

ระดับปฏิบัติงาน : 21,010 บาท
ระดับชำนาญงาน : 38,750 บาท
ระดับอาวุโส : 54,820 บาท
ระดับทักษะพิเศษ : 69,040 บาท

ขั้นต่ำ

ระดับปฏิบัติงาน : 4,870 บาท
ระดับชำนาญงาน : 10,190 บาท
ระดับอาวุโส : 15,410 บาท
ระดับทักษะพิเศษ : 48,220 บาท

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด