ธุรกิจอะไรยากสุด ??
 
ผมคงตอบว่าธุรกิจครอบครัว
มันยากมากหากคนในครอบครัว
แยกไม่ออกและไม่เข้าใจ
ระหว่างเรื่องธุรกิจ และ ความสัมพันธ์ญาติมิตร
 
เอาความเป็น “ญาติ” มาทำธุรกิจไม่ได้ดี
หากไม่เปิดใจยอมรับ จุดด้อย ไม่ยอมรับการติติง
 
ยิ่งถ้าไม่มีการกฏ วางระเบียบ อะไรด้วยแล้ว
ธุรกิจนั้นแม้จะเดินไปได้ แต่ก็ตัน
จะเดินต่อ จะขยายรับคนนอกมาทำงาน
รับมืออาชีพมาร่วมงาน มาช่วยบริหาร
ทำไม่ได้อย่างแน่นอนครับ
 
นี่คือ “ความยาก” ที่ผมคิดว่าหลายคนเจอ
ครั้นจะ ดุด่า ตักเตือน ให้ออก ก็บอกว่า “ทำไม่ได้”
ด้วยความเป็น ญาติ ด้วยความเป็น พี่น้อง
 
ถ้าจะทำธุรกิจ…คิดเรื่องนี้ให้ดีนะครับ
จะให้ใครมาช่วยงาน คุยให้ขาด
วางกฏระเบียบไม่ชัดเจน
 
งาน คือ งาน
ญาติ คือ ญาติ
 
อย่าเอา งาน มาใส่ความเป็น ญาติ
อย่าเอา ญาติ มาใส่เวลา ทำงาน
 
ไม่อย่างนั้นดูไม่จืด
ธุรกิจไม่โต
อยู่ร่วมกันไปก็มองหน้ากันไม่ติด
 
ทำอย่างไรดีกับธุรกิจครอบครัว !!
 
1.กำหนดวิธีการในการอยู่ร่วมกัน
 
ญาติพี่น้อง เมื่อได้มาทำธุรกิจร่วมกันมันก็เหมือนลิ้นกับฟัน
ที่ต้องมีการปะทะ คบเขี้ยวกันบ้าง แต่ด้วยความเป็นญาติพี่น้อง
มักจะเกิดปัญหาความเกรงใจกัน บ่อยครั้งที่อาจทำให้งานเสียเพราะโยนมึงโยนกู มึงทำกูไม่ทำ อะไรประมาณนี้ขึ้นมาได้
ดังนั้น ในตอนเริ่มแรกจะนำญาติคนให้เข้ามาร่วมงาน
ต้องชัดเจนในเรื่องการทำความเข้าใจ เรียนรู้วิธีการการ
ทำงานด้วยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาในทิศทาง
ที่ควรจะเป็นไม่อย่างนั้นงานพัง
 
2.การเข้าทำงานกับธุรกิจครอบครัว
 
ช่วยกันวางข้อกำหนด กฎกติกา
ที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันเสียก่อน
เพื่อให้ทุกคนทำงานกันอย่างสบายใจ
และยังสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้ดำรงอยู่
ข้อกำหนด วันหยุด วันลา เวลาเข้าทำงาน เลิกงาน
เงื่อนไขในการับญาติเข้ามาทำงาน ต้องชัดเจน
 
3.การจ่ายเงินเดือนผลตอบแทน
ต้องสร้างมาตรฐานเงินเดือน ผลตอบแทน สวัสดิการ
ที่เหมาะสม เพื่อให้รองรับโอกาสที่ธุรกิจจะเติบโต
ในอนาคตด้วย ไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อธุรกิจโต
หากมีความเหลื่อมล้ำทางรายได้จะทำให้ธุรกิจขาด
มืออาชีพเข้ามาทำงาน
 
4.การลงทุนและร่วมทุน
หากต้องมีการร่วมทุน ควรวาง เกณฑ์การดำเนินงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบผลตอบแทนจากการร่วมลงทุน
ให้ชัดเจน บ่อยครั้งที่อาจเจอปัญหาลงทุนลม
แต่ต้องมาทะเลาะกันในหมู่ญาติพี่น้อง
ข้อนี้ก็ต้องระวังด้วย
 
5.ความขัดแย้งภายในครอบครัว
ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอเพราะโดยส่วนใหญ่ธุรกิจครอบครัว มักจะบริหารงานกันด้วยอารมณ์
หากขาดความเป็นอาชีพในการทำงาน
ก็มีโอกาสทะเลาะกันได้อย่างรุนแรงได้
สิ่งสำคัญคือการสร้างความรักสามัคคี
สร้างความเข้าใจในครอบครัวโดยการ
ยอมรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน
ลงมือทำงานที่แต่ละคนได้รับบทบาทอย่างเต็มที่
 
ธุรกิจครอบครัวเริ่มเล็ก ถ้าทำดีก็มีโอกาสโต
เถ้าแก่ใหม่ควรเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดศักยภาพของญาติพี่น้องมาช่วยงานให้เต็มประสิทธิภาพ
เมื่อธุรกิจขาย กิจการเติบโต ควรที่จะรักษาระดับความสัมพันธ์
ของคนภายในครอบครัวไม่ให้ลดลง
กลายเป็นว่าเงินมาทำงานความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
ต้องพยายามพัฒนาทุกคนให้เป็นมืออาชีพ
แยกแยะให้ได้ระหว่างธุรกิจกับครอบครัว
ไม่อย่างนั้นแล้ว ธุรกิจไม่ไปไหน
รังแต่จะพากันล่มเสียทั้งธุรกิจเสียทั้งญาติพี่น้อง….ต้องระวัง