สิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งของ SMEs คือ “เงินทุน”…… เหมือนเพลงที่ไม่ว่…