หลักการและเหตุผล             ธุรกิจจะอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง รวมทั้งเป็นการสร้างยอดขายให้ได้มากยิ่งขึ้น การพัฒนาแบรนด์บนโลกออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งในยุค New Normal ก็จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนทำเรื่อง New Marketing Online ด้วยเช่นกัน ด้วยเห็นความสำคัญของเรื่องการสร้างแบรนด์ และ…