สรุปขั้นตอน แก้หนี้เพิ่มทุนออมสินตรวจสอบสถานะ ยื่นกู้แล้วได้รับอนุมัติหรือยัง ?

แก้หนี้เพิ่มทุนออมสินตรวจสอบสถานะ

สำหรับท่านที่ลงทะเบียน แก้หนี้เพิ่มทุนออมสินตรวจสอบสถานะ ยื่นกู้แล้วได้รับอนุมัติหรือยัง สามารถทำได้โดยการเข้ามาในเว็บไซต์ www.bot.or.th/dmed/Status

มีหนี้รีบเลย !! สินเชื่อออมสินแก้หนี้เพิ่มทุน กู้ได้ 20,000 ไม่ต้องค้ำ

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ให้ยืม 20,000 ไม่ต้องค้ำ ลูกหนี้เดิมกู้ซ้ำได้ เป็นข่าวจริง โดยสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนของทางธนาคาร เป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพภายใต้งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ 4 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อออมสินแก้หนี้เพิ่มทุน

สินเชื่อออมสินแก้หนี้เพิ่มทุน

เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
– เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)

วัตถุประสงค์การกู้

– เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพ
จำนวนเงินให้กู้
– 20,000 บาทต่อราย
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
– สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)
– ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก ชำระดอกเบี้ยปกติ

วิธีการชำระสินคืนเงินกู้

– ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
– ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก มีเงินงวดชำระ ดังนี้
1. งวดที่ 1 – 6 เงินต้น ปลอดชำระเงินต้น 6 งวดแรก ดอกเบี้ย 70 รวมชำระเงินงวด 70
2. งวดที่ 7 – 23 เงินต้น 1,112 ดอกเบี้ย 70 รวมชำระเงินงวด 1,182
3. งวดที่ 24 เงินต้น 1,096 ดอกเบี้ย 70 รวมชำระเงินงวด 1,166
รวม 20,000 ดอกเบี้ย 1,680 รวมชำระเงินงวด 21,680

อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
– อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)
หลักประกัน
ไม่ต้องมีหลักประกัน
ค่าธรรมเนียม
– ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

– ผู้ขอกู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อขอใช้บริการสินเชื่อช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” แล้วติดต่อสาขา เพื่อยื่นเอกสารขอกู้
– ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo

เอกสารประกอบการขอกู้

– บัตรประจำตัวประชาชน
– กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้หลักฐานแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
– กรณีเป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือโทร. 1115

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด