ไม่ว่าจะเริ่มต้นธุรกิจ หรือมีความต้องการขยับขยายกิจการที่ทำอยู่ เงินลงทุนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจแน่นอนว่าการขอสินเชื่อเป็นทางออกที่เหมาะสม หลากหลายข้อเสนอของแต่ละธนาคารล้วนมีความน่าสนใจแตกต่างกันไป

เพื่อเป็นการช่วยผู้ประกอบการประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล จึงได้รวบรวมรายละเอียดสินเชื่อของแต่ละธนาคาร สำหรับใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มีหลากหลายสินเชื่อธุรกิจ SME เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

ชื่อ : สินเชื่อธุรกิจ กรุงศรี SME 5 ร้อย 50

 • อัตราดอกเบี้ย 5% ปีแรก
 • วงเงินสูงสุดเต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกัน
 • ผ่อนชำระเพียง 50% ของยอดผ่อนปกติในปีแรก*
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 30 ล้านบาท
ประเภทสินเชื่อ·        สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น (O/D, P/N)

·        สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว

·        สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย ·        ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 5%

·        ปีที่ 2 เป็นต้นไป

ü สำหรับสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว และวงเงิน P/N สูงสุดไม่เกิน MLR + 1.5%

ü สำหรับวงเงิน O/D สูงสุดไม่เกิน MOR + 1.0%

ü สำหรับสินเชื่อเพื่อส่งออกและนำเข้า อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาของธนาคาร

 

หลักประกันสถานประกอบการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ โกดัง สำนักงาน
*สิทธิพิเศษสำหรับสินเชื่อเงินกู้ระยะยาวเท่านั้นสามารถผ่อนชำระเพียง 50% ของยอดผ่อนปกติในปีแรก

 ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการจัดวงเงินสินเชื่อ (Front-End Fee) สูงสุดไม่เกิน 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการของนิติบุคคล
 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 ถึง 65 ปี ที่มีสัญชาติไทย
 • มียอดขายต่อปีมากกว่า 20 – 150 ล้านบาท
 • ประกอบกิจการในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี
 • ผู้กู้ต้องไม่มีประวัติล้มละลาย หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ธนาคารออมสิน

ชื่อ : สินเชื่อธุรกิจและ SMEs

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ
 • เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
 • เพื่อไถ่ถอน จำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยกเว้นการซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร
วงเงินสินเชื่อรายละเกินกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป
ประเภทสินเชื่อ·        เงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)

·        เงินกู้ระยะยาว (L/T)

ระยะเวลาผ่อนชำระ·        เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี

·        เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)·        กรณีเงินกู้ระยะยาว       MLR ถึง MLR + ไม่เกิน 3.50%

·        กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR ถึง MOR + ไม่เกิน 3.50%

หลักประกันอสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่นตามธนาคารกำหนด ค้ำประกัน สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสินพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
 • นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

อีกหนึ่งสินเชื่อของธนาคารออมสินที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจ Start up

ชื่อ : สินเชื่อ GSB SMEs StartUP

วงเงินสินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000,000 บาท
ประเภทสินเชื่อ·        วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)

·        วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)

ระยะเวลาผ่อนชำระ·        วงเงินกู้ระยะสั้น ชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี

·        วงเงินกู้ระยะยาว ชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย ·        ปีที่ 1-2 ร้อยละ 3.99 ต่อปี

·        ปีที่ 3-10 ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกันสมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสิน ที่ดินและอาคาร

โฉนดที่ดิน นส.3ก. หรือห้องชุด หลักทรัพย์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

 คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา / นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และ
 • เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบกิจการ หรือ ประกอบกิจการมาไม่เกิน 3 ปี หรือ
 • เป็นผู้ประกอบกิจการอยู่แล้ว ที่มีนวัตกรรมใหม่/มีผลิตภัณฑ์ใหม่/มีสายการผลิตใหม่

ธนาคารกรุงไทย

มีให้เลือกทั้งสำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (ยอดขาย 2.5 ล้านบาท – 100 ล้านบาท ต่อปี) และ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (ยอดขายตั้งแต่ 100 ล้านบาท ต่อปีขึ้นไป)

ชื่อ : สินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว

 • นิติบุคคลที่ใช้ยอดขายตามงบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ หรือ
 • นิติบุคคลจัดตั้งใหม่เปิดดำเนินการมายังไม่ครบปี (ยังไม่มีงบสรรพากร) ใช้ยอดขายตาม ภพ.30 ในการพิจารณาสินเชื่อ (มีภพ. 30 อย่างน้อย 3 เดือน)
วงเงินสินเชื่อ·        สูงสุด 100 ล้านบาท*

·        สูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน*

ระยะเวลาผ่อนชำระ·        กำหนดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 7 ปี*
อัตราดอกเบี้ย ·        ดอกเบี้ยคงที่ 5% นาน 2 ปี*

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • ผู้ประกอบการ SMEs
 • มีประสบการณ์หรือดำเนินธุรกิจมากกว่า 3 ปี
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร

ชื่อ : สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME Generic Product)

 • เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 2 ปี และต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ
 • ให้วงเงินตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือ เสริมความมั่นใจให้กับคู่ค้าด้วยหนังสือค้ำประกัน
 • ยืดหยุ่นด้านเอกสาร สามารถใช้หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ ประกอบการขอสินเชื่อได้ เช่น บิลเงินสด, ใบเสร็จ, ใบสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น
วงเงินสินเชื่อวงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาท
ประเภทสินเชื่อ·        วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)

·        วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

·        วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

·        วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G)

ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)เริ่มต้น MRR+1% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวงเงิน ประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
หลักประกันสถานประกอบการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด     ที่ดินเปล่า เงินฝากประจำ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ชื่อ : สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0

วงเงินสินเชื่อวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.0 ล้านบาท ต่อราย กรณีผู้กู้เคยปรับโครงสร้างหนี้ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท หากมีผลการชำระหนี้เป็นปกติไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน ให้สามารถขอวงเงินเพิ่มได้ตามความเหมาะสมและความสามารถชำระหนี้
ระยะเวลาผ่อนชำระ·        สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

·        ปลอดชำระคืนต้น สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
หลักประกัน·        ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ ผู้ได้รับประโยชน์จากสินเชื่อ ค้ำประกันเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

·        กรณีที่นำเงินไปลงทุนในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ ให้มีการจัดทำประกันภัยแก่หลักประกันตามแนวทางของหน่วยร่วมดำเนินการที่เป็นสถาบันการเงิน

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อ : สินเชื่อบัวหลวงทันใจ

 • วงเงินสูง ให้ธุรกิจคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก
 • ธุรกิจรูปแบบใดก็ขอได้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการทุกรูปแบบทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท
ประเภทสินเชื่อพิจารณาตามความจำเป็นของธุรกิจ
ระยะเวลาผ่อนชำระขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ ความต้องการของผู้กู้และการพิจารณาของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)·        ขั้นต่ำ MRR + 2%

·        MRR ขึ้นอยู่กับธนาคารกรุงเทพ

หลักประกันเงินฝาก หรืออสังหาริมทรัพย์

 คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
 • มีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี (กรณีบุคคลธรรมดา)
 • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อ : สินเชื่อ SME บัญชีเดียว

 • เลือกได้ตามความต้องการ ผ่อนยาว วงเงินเยอะ ไม่มีหลักประกัน
 • เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้นที่ 5%

รูปแบบผ่อนยาว

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 30 ล้านบาท
ประเภทสินเชื่อ·        วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)

·        วงเงินกู้เบิก เกินบัญชี (OD)

ระยะเวลาผ่อนชำระ·        วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) สูงสุด 10 ปี

·        วงเงินอื่นๆ ตามธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น MRR-0.5% ต่อปี
หลักประกันสถานประกอบการ

 รูปแบบวงเงินเยอะ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน แต่สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท
ประเภทสินเชื่อ·        วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)

·        วงเงินกู้เบิก เกินบัญชี (OD)

ระยะเวลาผ่อนชำระ·        วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) สูงสุด 7 ปี

·        วงเงินอื่นๆ ตามธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น MRR+0.5% ต่อปี
หลักประกันสถานประกอบการ ที่พักอาศัย ที่ดินเปล่า เงินฝากประจำ

พันธบัตร

รูปแบบไม่มีหลักประกัน

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท
ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด5 ปี
อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น MRR+4.5% ต่อปี
หลักประกันบุคคลค้ำประกัน บสย. ค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • นิติบุคคลที่ใช้เอกสารแสดงต่อกรมสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องใช้เอกสารแสดงต่อกรมสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อในการขอสินเชื่อครั้งต่อไป
 • สิ้นสุดโครงการวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือปิดก่อนหากครบวงเงินโครงการ

ธนาคาร UOB

ชื่อ : ยูโอบี บิสมันนี่

 • วงเงินสูงถึง 5 ล้านบาท
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขยาดย่อม (บสย.)
 • ประเภทวงเงินกู้ระยะยาว
 • ผ่อนชำระยาวนานถึง 4 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจดทะเบียน ประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย และมียอดขายต่อปีไม่เกิน 400 ล้านบาท
 • ไม่เป็น NPL หรือปรับโครงสร้างหนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 • งบการเงินไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด หรือ ไม่มีส่วนทุนติดลบ (สำหรับกรณีนิติบุคคล)
 • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

ธนาคารเกียรตินาคิน

ชื่อ : สินเชื่อธุรกิจ KK SME Freedom

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 ล้านบาท
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก

ผู้ขอสินเชื่อในนามบุคคลธรรมดา

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวม
ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term loan)โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12- 48 เดือน
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective rate) เริ่มต้นที่ MLR+ 10.85% หรือเทียบเท่า 18% ต่อปี

ผู้ขอสินเชื่อในนามนิติบุคคล

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวม
ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term loan)โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่12-  60 เดือน
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective rate) เริ่มต้นที่ MLR+ 10.85% หรือเทียบเท่า 18% ต่อปี

ทั้งสองแบบต้องมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งอย่างชัดเจนและที่พำนัก , สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้สมัครสินเชื่อต้องไม่อยู่ที่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อ : สินเชื่อกล้าให้

 • วงเงินสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 2.5 เท่า โดยไม่ต้องใช้สถาบันค้ำประกันสินเชื่อ บสย.
 • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท
 • ระยะเวลาในการชำระเงินกู้สูงสุด 7 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายต่อปีไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
 • ดำเนินธุรกิจ และมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ปี

 

ทั้ง 9 ธนาคารที่นำเสนอนี้มีจุดเด่นที่ต่างกัน คงเป็นเรื่องยากที่จะฟันธงให้ชัดเจนว่าควรขอสินเชื่อกับธนาคารไหน เพราะผู้ประกอบการแต่ละคนมีจุดประสงค์ในการขอกู้เงินไม่เหมือนกัน ช่วยให้ประมาณการณ์ได้ว่ากิจการมีความจำเป็นต้องใช้เงินเท่าไหร่ จึงควรพิจารณารูปแบบธุรกิจ ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อสามารถขอสินเชื่อได้ตามความเหมาะสม