สื่อสารแบบไหน ที่ได้ใจทุกคน

พูดแบบไหน ได้ใจผู้ฟัง คุยแบบไหน เพื่อไม่เกิดการกระทบกระทั่ง ฟังแบบไหน ถึงจะเข้าใจ ในสิ่งที่เขาคนนั้นกำลังสื่อสารออกมา เชื่อหรือไม่ว่าเกินกว่า 50 % ของปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้น สาเหตุใหญ่ๆ สาเหตุหลักๆ นั้นนั่นก็คือความไร้ประสิทธิภาพของการสื่อสาร

จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าหากว่าเรานั้น สามารถพูดเป็น ฟังเป็น เห็นถึงความต้องการของคนอื่นเขาผ่านการสื่อสาร นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรู้จักตั้งคำถามที่ดี คำถามที่ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ดี คำตอบต้องการ ท้ายสุด สุดท้ายทำให้ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกันนั้นลดน้อยถอยลง จนถึงขั้นที่สามารถเข้าใจกันได้ไม่มีปัญหา ทั้งส่วนตัว ครอบครัว สังคม รวมไปถึงที่ทำงาน บริษัท ห้างร้านและองค์กร

หัวใจของการสื่อสารที่ดี ที่มีประสิทธิภาพนั้น เทคนิคการสื่อสารในองค์กร มีอะไรบ้าง

4 เทคนิคการสื่อสารในองค์กรส่งเสริมธุรกิจให้เติบโต

1.การฟังที่ดี

ในที่นี้จะหมายถึง การรับฟังอย่างตั้งใจ สนใจฟังในสิ่งที่เขานั้นเล่ามา ใจจด ใจจ่อต่อคนที่กำลังนั่งพูดอยู่ตรงหน้า การรับฟังนี้นั้นเปรียบเสมือนบันไดขั้นแรกของการสื่อสารที่ดี พฤติกรรมการตอบสนองของตัวเราต่อสิ่งที่เขาคนนั้นพูดมันออกมา รวมไปถึงการฟังให้ได้ยินในสิ่งที่เขาคนนั้นต้องการจะสื่อสารมันออกมา

ฟังเพื่อให้รู้ว่า เขาคนนั้นกำลังพูดถึงอะไร

ฟังเพื่อให้รู้ว่า เขาคนนั้นกำลังรู้สึกแบบไหน

ฟังเพื่อให้รู้ว่า เขาคนนั้นกำลังต้องการอะไรจากเรา

พฤติกรรมแบบไหน ที่เราควรแสดงออกมา เวลาที่เขากำลังพูด

2.การพูดที่ดี

ในที่นี้จะหมายถึง อะไรคือสิ่งที่ควรพูด ประโยครูปแบบไหน คำพูดแบบใดที่เรานั้นควรพูดออกไปในการโต้ตอบกับคนที่กำลังนั่งอยู่ตรงหน้า เมื่อเรานั้นรับฟังอย่างเข้าใจในสิ่งที่ใครเขาคนนั้นต้องการจะสื่อสารมันออกมา ลำดับต่อมาซึ่งเปรียบเสมือนว่าเป็นบันไดขั้นที่สองของการสื่อสารที่ดี พฤติกรรมการการแสดงออกของตัวเรานั้นในขณะที่กำลังพูดโต้ตอบกลับไป เหมาะสมแค่ไหนที่จะทำให้เขากับเราเข้าใจกัน

คำพูด ประโยคใดที่ควรใช้ในการโต้ตอบ

คำพูด คำไหนที่เป็นคำต้องห้ามในการโต้ตอบ

จังหวะ ช่วงเวลาใด ที่เรานั้นควรพูดโต้ตอบ

พฤติกรรมแบบไหน ที่เราควรแสดงออกมา เวลาเรากำลังพูด

3.การตั้งคำถามที่ดี

ในที่นี้จะหมายถึง ประโยคคำถามแบบไหนที่เรานั้นควรถามกลับไปยังคนที่กำลังพูดให้เราฟัง รูปแบบของคำถามที่เราใช้จะเป็นตัวที่กำหนดทิศทางของคำตอบที่เราต้องการ หรืออาจจะช่วยสะกิดให้ใครเขาคนนั้น ได้คิด ได้เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออกไป รวมไปถึงอาจเป็นตัวช่วยย้ำในสิ่งที่ตัวเขานั้นพูดออกมา

ซึ่งการตั้งคำถามที่ดีนี้นั้น เปรียบเสมือนเป็นบันไดขั้นสุดท้ายที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจกันมากขึ้น เพราะเมื่อเรามีการฟังที่ดี มีการพูดที่ดี มีการตั้งคำถามที่ดี ก็ย่อมที่จะทำให้การสื่อสารนั้นๆ มีประสิทธิภาพตามไปด้วย

คำถาม แบบไหนที่ควรใช้ในแต่ละสถานการณ์

คำถาม แบบไหนที่ไม่ควรใช้ในการตั้งคำถาม

พฤติกรรม การแสดงออกของตัวเรา ในขณะที่เรานั้นกำลังตั้งคำถาม

4.เข้าใจในกลุ่มคนแต่ละประเภท

นอกเหนือจากการที่เรานั้นเข้าใจในการฟังที่ดี การพูดที่ดี และการฟังที่ดี อีกสิ่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ การที่เราสามารถเข้าใจในกลุ่มคนแต่ละประเภทนั่นเอง

เพราะคนเรานั้นล้วนแตกต่าง ตั้งแต่ชาติกำเนิด สังคม วัฒนธรรม การเลี้ยงดู การเติบโต ดังนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องแปลกใจอะไรหากเรานั้น มองเห็น เข้าใจ อะไรๆ ในมุมมองที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามที ด้วยเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนกัน

เข้าใจในคนอื่นเขา เข้าใจในตัวของเรา รู้ว่าต้องพูดคุย ต้องสื่อสารแบบไหน แสดงพฤติกรรมแบบใด ถึงจะถูกใจ ถึงจะโดนใจในแต่ละกลุ่มคน

หากว่าเราเข้าใจในเรื่องราวที่กล่าวมา เราก็จะสามารถพัฒนาการสื่อสารให้ดีขึ้น พัมนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาได้อย่างแน่นอน เพราะการสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือการที่เรานั้นสื่อสารออกไปแล้วได้ใจของทุกๆ คน

หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารในองค์กร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบโจทย์การพัฒนาบุคคลากรส่งเสริมธุรกิจให้เติบโต

ใครบ้างเหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงระดับหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ พร้อมนำไปปฏิบัติใช้ได้ทันที
 • เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้าใจในการสื่อสารภายในองค์กร
 • เพื่อลดปัญหาและขจัดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสาร

หัวข้อการอบรม

 1. การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาสมองของคนเรา (NLP)
 2. เทคนิคการพูด
 3. เทคนิคการฟัง
 4. เทคนิคการตั้งคำถาม
 5. เพราะเรานั้นแตกต่าง เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มคนแต่ละประเภท
 6. E + R = O
 7. มองหาข้อดี ของสิ่งที่เกิดขึ้น
 8. แนวคิดของการอยู่ร่วม อยู่รวมกัน

รูปแบบการเรียนรู้

บรรยายโดยวิทยากร                             30 %

เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม                             70%

วัน / เวลา

1 วัน (09.00-17.00 น.)

กำหนดการกิจกรรมการเรียนรู้

เวลาหัวข้อการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้
09.00-10.30 น.การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาสมองของคนเรา (NLP)กิจกรรม
10.30-10.45 น.พักเบรค
10.45-12.00 น.เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มคนแต่ละประเภทกิจกรรม / เกมส์ / บรรยาย
12.00-13.00 น.พักเบรค
13.00-14.30 น.เทคนิคการสื่อสารในองค์กร เทคนิคการพูด การฟัง การตั้งคำถามกิจกรรม
14.30-14.45 น.พักเบรค
14.45-15.30 น.E + R = O / มองหาข้อดี ของสิ่งที่เกิดขึ้นกิจกรรม / บรรยาย
15.30-16.30 น.แนวคิดของการอยู่ร่วม อยู่รวมกันกิจกรรม / บรรยาย
16.30-17.00 น.สรุปและแบ่งปันความคิดเห็นบรรยาย / แลกเปลี่ยนความเห็น

หมายเหตุ

สามารถขยับปรับเปลี่ยน เนื้อหา และกิจกรรม ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

วิทยากรผู้สอน

ว่าที่ ร้อยตรี บัญชา ฝั้นปันวงค์

วิทยากรออกแบบกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์