ก่อนหน้านี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณถนนพระราม ๙  ซึ่งเป็นอาคารส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงให้บริษัทเอกชนเช่าดำเนินธุรกิจทำร้านค้าปลีก  แต่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นร้านของในหลวงรัชกาลที่ ๙  เพราะมีเสียงเข้าพระกรรณหนาหูในลักษณะว่า ร้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลที่ ๙ ขายของแพง ทั้งๆ ที่ร้านดังกล่าวนี้เป็นเพียงผู้เช่าที่ดินและอาคารเพื่อดำเนินการเท่านั้น  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงมีพระราชดำริว่า โครงการในพระราชดำริของพระองค์ที่ทรงส่งเสริมนั้น มีจำนวนมาก และสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย เพียงแต่ว่าสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยังมีอีกหลายชนิด ที่ยังไปไม่ถึงผู้บริโภคเท่าไหร่นัก ครั้นเมื่อหมดสัญญาเช่า พระองค์ท่านจึงทรงก่อตั้งบริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นมา เป็นการดำเนินการพัฒนาช่องทางการค้าปลีกที่เหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยพระราชทานนามร้านว่า “โกลเด้น เพลซ” (GOLDEN PLACE)  ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544  ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 5 สาขา  และยังถือเป็นโครงการทดลองเพื่อศึกษาถึงรูปแบบบวกกับการจัดการที่เหมาะสมสำหรับดำเนินการต่อไปในอนาคต

 

เดินตามรอยเท้าพ่อ :15  แนวคิดธุรกิจ ที่ได้จากโครงการหลวง golden place 

1.สร้างต้นแบบที่ดีที่สุดเพื่อผู้ค้าและลูกค้า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชประสงค์ที่จะให้ร้าน golden place  เป็นต้นแบบ ของร้านค้าปลีกของไทยที่มีรูปแบบบวกกับการจัดการที่เหมาะสมกับประชาชนชาวไทย โดยให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่จะได้ซื้อสินค้าดี มีคุณภาพมีมาตรฐาน ราคายุติธรรม ส่วนด้านผู้ผลิตก็สามารถจำหน่ายสินค้าได้โดยไม่ขาดทุน การสร้างต้นแบบขึ้นมาสักแห่งหนึ่งก่อนเพื่อเป็นสนามที่ใช้ลองผิดลองถูกทำให้ความเสี่ยงลดลงความรู้เพิ่มขึ้น

 

2.มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ร้าน “โกลเด้น เพลซ”  เป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์หลากหลายจากโครงการตามพระราชดำริ และโครงการสวนจิตรลดา รวมทั้งสินค้าเกษตร สะอาด ตามมาตรฐานสากล  และสินค้าเกษตรแปรรูป การที่มีสินค้าหลากหลายก็เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและเป็นการเอาใจผู้บริโภคที่มีความต้องการที่หลากหลายเช่นกัน

 

3.คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค

พระองค์ต้องการให้ โกลเด้น เพลซ จำหน่ายสินค้าจากท้องถิ่นที่มีคุณภาพ  สินค้าต้องมีคุณภาพต่อชีวิต อย่างการจำหน่ายสินค้าปลอดภัยจากสารพิษ ที่มีความหลากหลาย  ราคาไม่แพง และต้องเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าโครงการตามพระราชดำริ   และสินค้าในโครงการอื่นๆ ที่เป็นการสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านต่างๆ  ซึ่งทุกคนย่อมอยากรับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เราในฐานะผู้ผลิตก็ต้องผลิตในสิ่งที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

4.ไม่หยุดนิ่งมุ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ในโกลเด้น เพลซ จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบคุณภาพถึงแหล่งผลิต มีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีให้กับเกษตรกรเพื่อทำการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านทรงต้องการให้  โกลเด้น เพลซ  เป็นต้นแบบของร้านในไทยและขยายสาขาได้อย่างกว้างขวาง ทุกธุรกิจจึงควรคิดขยายกิจการและไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่

 

5.ทดลองดำเนินการก่อนเพื่อรองรับการขยายกิจการ

บริษัทโกลเด้น เพลซมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 10 ล้านบาท โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลที่ ๙ ทรงถือหุ้นในนามส่วนพระองค์ 70% และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธนินท์ และนายวัลลภ เจียรวนนท์  สองผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมถือหุ้นในนามส่วนตัวอีก 30 % โดยมีการส่งทีมงานระดับผู้บริหารที่เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยจัดระบบด้านการบริหารและการจัดการ โกลเด้น เพลซ  ซึ่งเป็นการทดลองดำเนินการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดหรับการขยายตัวในอนาคต  ในการทำธุรกิจต้องมีสายตาที่มองในระยาวด้วยเพื่อรองรับกับการเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ

 

6.ในการดำเนินธุรกิจสามารถปรับรูปแบบให้เหมาะสมที่สุด  

ร้าน “โกลเด้น เพลซ  ในระยะแรกยังถือว่าเป็นช่วงของการทดลองดำเนินการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการขยายตัวในอนาคต ทำให้รูปแบบและขนาดพื้นที่ของแต่ละสาขาที่มีอยู่ มีความแตกต่างกัน แต่ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะมีโครงสร้างเป็นลักษณะของ Supermarket หรือ Convenience Store เพราะสินค้าภายในร้านจะเน้นขายสินค้าสดมากกว่าสินค้าแห้ง  ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐานสากล

 

7.สินค้าที่ผลิตต้องได้มาตรฐานสากล

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค ปัจจุบันสินค้าภายในมีจำนวนกว่า ๕,๐๐๐ SKUs (Stock Keeping Units)  โดยสินค้าเกษตรที่จำหน่ายภายในร้าน จะต้องได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัย เป็นสิ่งที่ต้องเน้นย้ำเพื่อความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในการใช้สินค้าต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย

 

8.เน้นการทำธุรกิจค้าปลีกแบบยั่งยืน

โกลเด้น เพลซ จะเน้นการทำธุรกิจธุรกิจค้าปลีกแบบยั่งยืน โดยรอบร้านโกลเด้น เพลซ ในรัศมี 100 กม.  ควรจะเป็นฐานในการผลิตเพื่อจะได้เป็นการประหยัดค่าขนส่ง และสร้างความสะดวกอย่างมาก ในการทำธุรกิจหากเราคำนึงถึงจุดนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนไปได้มากทีเดียว

 

9.สินค้ามีความโดดเด่น แปลกใหม่และมีคุณภาพ

โกลเด้น เพลซ มีสินค้าเด่นๆ หลายอย่าง แม้แต่นมสดอัดเม็ด  จากโครงการส่วนพระองค์จิตรลดา ก็มีขายเช่นกัน , ปลาทับทิมสดจากฟาร์ม ,ผักหวานจากโครงการส่วนพระองค์ ,เนื้อสุกรและเนื้อไก่ ปลอดภัยจากสารพิษ ,ผัก ผลไม้ ที่ปลอดภัยจากสารพิษ ,วอเตอร์เครสพันธุ์แท้ จากฝรั่งเศส ,แตงโมไม่มีเมล็ด พันธุ์พลูโต ,ชมพู่ทองสามสี ,ข้าวโพดหวานสองสี โกลเด้น เพลซ , ข้าวกล้อง ,จมูกข้าวหอมมะลิ ฯลฯ การคิดเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น แปลกใหม่ ให้คุณค่าแก่ชีวิต จะทำให้เกิดการยกระดับของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

 

10.การตั้งราคาที่เหมาะสม

สินค้าเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นของสด ซึ่งอาจเป็นสินค้าประเภทเน่าเสียง่าย การตั้งราคาสำหรับสินค้าเกษตรกรรม อาจทำให้ไม่สามารถตั้งราคาขายได้สูงมากนัก เพราะจะต้องมีการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อให้สามารถเก็บสินค้าได้นานขึ้น โกลเด้น เพลซ จะกำหนดราคาที่ค่อนข้างต่ำ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาไม่แพง ในเรื่องของราคาเราควรตั้งราคาโดยยึดความเหมาะสมเป็นหลัก ไม่ตั้งราคาจนเกินจริงเข้าทำนองค้ากำไรเกินควร

 

11.เอาใจใส่รายละเอียดของทุกจุดให้มีความพร้อม

สินค้าที่จำหน่ายภายในร้านโกลเด้น เพลซ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร  จึงต้องรอการพัฒนาของเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนสาขาที่จะเปิดเพิ่มขึ้น รวมทั้งเลือกทำเลที่ตั้งต้องอยู่ไม่ไกลจากแหล่งผลิต เพื่อประหยัดค่าขนส่ง

 

12.ระวังเรื่องสินค้าขาดตลาด

โกลเด้น เพลซ จะไม่ทำการจัดโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวออกไปมากนัก หากในร้านยังมีสินค้าไม่มากพอ  หรือมีของมาส่งอย่างไม่สม่ำเสมอ เพราะหากประชาชนรับสื่อแล้วมาใช้บริการ แต่สินค้าในร้านไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเพียงพอ ก็จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ในทางลบมากกว่า ความพร้อมในเรื่องสินค้าที่มีครบจะให้ความรู้สึกที่ดีแก่ลูกค้า

 

13.เอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นมีอาชีพเลี้ยงตัว

โกลเด้น เพลซ  ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรในรูปแบบของเกษตรอุตสาหกรรม โดยจะส่งผลให้การแปรรูปสินค้าในอนาคตให้มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น เราควรคำนึงถึงต้นทางของวัตถุดิบด้วยหากทำให้เขามีรายได้ที่ดี พวกเขาก็เต็มใจสร้างวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้แก่เรา

 

14.เป็นช่องทางซื้อขายสินค้าที่ตรงกับความต้องการ

โกลเด้น เพลซ  นับเป็นช่องทางให้สินค้าเกษตรทั้งสดและแปรรูป ได้มีโอกาสมาพบผู้บริโภคที่แท้จริง โดยมีส่วนในการสร้างงานให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น  รวมทั้งการให้ความรู้และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดสารพิษตามมาตรฐานสากลอีกด้วย เราควรมีช่องทางที่ทำให้ลูกค้าติดต่อซื้อขายสะดวก จะช่วยทำให้ซื้อง่ายขายคล่อง

 

15.ผลิตสินค้าที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ

แนวโน้มตลาดมีความต้องการผักปลอดสารพิษกันมากขึ้น นับว่าเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตที่มีความทันสมัย และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาการผลิตที่สอดคล้องหรือตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้สินค้าเกษตรมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

โครงการ “โกลเด้น เพลซ”  นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกได้เห็นแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ทรงทำให้ดูเป็นแบบอย่า ซึ่งผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจสามารถนำมาเป็นต้นแบบในการประกอบธุรกิจของตนได้ โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นที่ตั้งซึ่งพวกเขาจะต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมีประโยชน์ต่อสุขภาพในราคาประหยัด ในส่วนของผู้ประกอบการก็จะต้องใส่ใจในผลิตภัณฑ์ของตนให้ได้มาตรฐานโดยคิดถึงผู้บริโภคเป็นหลัก และมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าสม่ำเสมอ การทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีก่อนผลที่ตามมาก็ย่อมดีแน่นอนครับ