อัพเดตออมสินแก้หนี้เพิ่มทุน หยุดรับลงทะเบียนชั่วคราว เริ่ม 5 ธ.ค.65

ธนาคารออมสินขอแจ้งปิดลงทะเบียน “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน” ชั่วคราว

ธนาคารออมสินขอแจ้งปิดลงทะเบียน “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน” ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อพิจารณาลุกค้าที่ลงทะเบียนแล้ว

หากมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจจำนวนมาก

ออมสินแก้หนี้เพิ่มทุน

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อใหม่ เงินกู้ออมสิน “แก้หนี้เพิ่มทุน” วงเงินให้กู้ 20,000 บาทต่อราย เสริมสภาพคล่องทางการเงิน หรือต่อยอดธุรกิจ สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ ทั้งพนักงานรายได้ประจำหรือประกอบอาชีพอิสระ ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน ดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักประกัน รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้เงินออมสินแก้หนี้เพิ่มทุน

  • เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

-ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

  • เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)

จำนวนเงินให้กู้

20,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

-สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)
-ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก ชำระดอกเบี้ยปกติ

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
-อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

หลักประกัน

-ไม่ต้องมีหลักประกัน

ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

-ผู้ขอกู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อขอใช้บริการสินเชื่อช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” แล้วติดต่อสาขา เพื่อยื่นเอกสารขอกู้
-ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo

เอกสารประกอบการขอกู้

-บัตรประจำตัวประชาชน
-กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้หลักฐานแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
-กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ

-ภายใน 31 มกราคม 2566

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

-หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด