หลักการและเหตุผล อบรม Growth Mindset 

Growth Mindset คือชุดความคิดหนึ่งที่สามารสร้างได้ ซึ่ง Growth Mindset จะช่วยทำให้เราไม่มองว่าอุปสรรคเป็นปัญหา เป็นสิ่งที่ไม่สามารถก้าวผ่านหรือแก้ไขได้ เพราะคนที่มีชุดความคิดแบบ Growth Mindset นี้จะมองว่าปัญหา อุปสรรค ที่เจอนั้นมีโอกาสที่จะลงมือทำเพื่อบรรลุเป้าหมายได้ รวมถึงชีวิตของเราสามารถพัฒนาต่อไปได้

ในด้านของการทำงานนั้น คนที่มี Growth Mindset จะสามารถสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นได้ กล้าเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะก้าวออกจาก safe zone เกิดการทำงานเชิงรุก และมีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

– เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักประโยชน์ของ Growth Mindset

– เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้วิธีนำ Growth Mindset ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

– เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้วิธีนำ Growth Mindset ไปใช้เพื่อพัฒนาชีวิตให้เกิดความสมดุลย์

– เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความแตกต่าง ข้อดี และข้อเสียของ Fixed Mindset และ Growth Mindset

– เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ Growth Mindset ทั้งด้านการทำงานและการใช้ชีวิต

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานปฏิบัติการ        หัวหน้างาน         ผู้จัดการ         ผู้บริหาร

รายละเอียดหลักสูตร อบรม Growth Mindset 

– เรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset)

– ความหมายของกรอบความคิด (Mindset)

– ที่มาของกรอบความคิดของบุคคล

– อิทธิพลของกรอบความคิด

Workshop

– ทำความรู้จักเข้าใจกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

–  ทำความรู้จักและเข้าใจกรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset)

–  ทำความรู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Fixed Mindset และ Growth Mindset

–  เทคนิคการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

–  วิธีเปลี่ยนกรอบความคิดแบบตายตัว  (Fixed Mindset) ให้เป็นกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

–  การนำชุดความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ไปใช้ให้เกิดการทำงานเชิงรุก

–  การนำชุดความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และเหตุการณ์ต่างๆ

Workshop : ฝึกสร้างและใช้ Growth Mindset

–  การนำชุดความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ไปใช้ในการดำเนินชีวิต

–  การสร้างสมดุลชีวิตด้วย กงล้อชีวิต (Wheel of life)

–  วิธีการสร้างสมดุลชีวิตด้วยหลัก 8 : 8 : 8

–  การพัฒนาและรักษา Growth Mindset

อบรม Growth Mindset

(หลักสูตร 1 วัน) สอนโดย อ.อภิรดี สนธิชัย

วิทยากรการตลาดออนไลน์