หลักสูตร Leadership Skill การพัฒนาทักษะภาวะการเป็นผู้นำ Smart Leader  (1 วัน)

หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน มีความสำคัญและจำเป็นต่อการทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลประสบผลสำเร็จ เพราะเมื่อไหร่ที่หัวหน้างานแสดงบทบาทภาวะผู้นำ เมื่อนั้นพนักงานก็จะมีขวัญและกำลังใจดี และมีเพิ่มมากขึ้น ขวัญและกำลังใจเสมือนดั่งกำลังภายในเป็นแรงบวกแรงเพิ่ม แรงเสริมที่ช่วยให้พนักงานมีพลังทำงานมากขึ้น เสร็จเร็วขึ้น เป็นแรงฮึดให้เอาชนะ ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่มีการต้นทุนค่าใช้จ่าย ดังนั้นการสื่อสารให้หัวหน้างานมีความเป็นผู้นำ และแสดงออกมาซึ่งกิจกรรมภาวะผู้นำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
 2. เพื่อให้หัวหน้างาน แสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
 3. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในหลักของการสร้างทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม 

 1. เรียนรู้บทบาทความรับผิดชอบของผู้นำที่ต้องทำประจำวัน
 2. เรียนรู้หลักการสร้างผู้นำที่มีภาวะผู้นำในการปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ได้งานและได้ใจ
 3. เรียนรู้การวิเคราะห์ตนเองว่าเราเป็นผู้นำสไตล์ไหน ผ่านโมเดล DISC
 4. เรียนรู้การเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อการมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ
 5. ถามตอบ และสร้าง Commitment ของการเป็นผู้นำที่ดี

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
 2. หัวหน้างานสามารถแสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
 3. หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในหลักของการสร้างทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย 40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20%

 กำหนดการ หลักสูตร Leadership Skill

เวลา 09.00-16.00 น.

เวลาหัวข้อเนื้อหา / รายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอน
09.00 – 10.00 น.กิจกรรมละลายพฤติกรรมกิจกรรมกระตุ้นต่อมเต็มใจ ปลุกยักษ์

แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
แนะนำตัว ชื่อเล่น + อุปนิสัย เพื่อค้นหาผู้นำกลุ่ม และมอบภารกิจ
ตั้งชื่อกลุ่ม / แจ้งกติกาการอบรม

ทำกิจกรรมสนุกสนาน
10.00 – 10.30 น.Introduction

หลักของการเป็นผู้นำที่ดี

 

1.เรียนรู้บทบาทความรับผิดชอบของผู้นำที่ต้องทำประจำวัน

– หัวหน้างานในอุดมคติ ใช้กระดาษ โพสอิทแปะ

Work Shop หัวหน้างานในอุดมคติ

เขียนแนวคิดลงกระดาษ Post IT

– เรียนรู้ความหมายของการเป็น หัว หน้า งาน
Work Shop วาจาอาญาสิทธิ์

– ฝึกการเป็นหัวหน้างานในการมอบหมายงาน สอนงาน ประชุมงาน

ควบคุมงาน เพื่อให้งานได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายภายใต้เวลาที่กำหนด

วิทยากรบรรยาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกมส์วาจาอาญาสิทธิ์

10.30 – 10.45 น.พักเบรค
10.45 – 11.15 น.Introduction

หลักของการเป็นผู้นำที่ดี (ต่อ)

– ผู้เข้าอบรมสรุปกิจกรรม 3 ข้อ

– วิทยากรสรุปภาพรวมหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

– คุณสมบัติของสุดยอดหัวหน้างาน

– 3 เก่ง + 3 รู้

วิทยากรบรรยาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นำเสนอ

 

11.15 – 12.00 น.เรียนรู้หลัก

ภาวะผู้นำ

2.เรียนรู้หลักการสร้างผู้นำที่มีภาวะผู้นำในการปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ได้งานและได้ใจ

– เรียนรู้แนวคิดผู้นำ 5 มิติ

– เรียนรู้หลักของการทำงานเป็นทีม

– เรียนรู้แนวคิดหัวใจของการเป็นผู้นำที่ลูกน้องศรัทธา

– 4 ปัจจัยในการทำงานเป็นทีม

– 3 องค์ประกอบการทำงานเป็นทีม

– เรียนรู้แนวคิด ผู้นำ VS ภาวะผู้นำ

Work Shop ผู้นำ VS ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ

ประเมินกลุ่มข้างเคียง 100 คะแนน

วิทยากรบรรยาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Work Shop

คลิปมด

กระดาษฟริบชาร์ต กลุ่มล่ะ 1 แผ่น

ปากกาเคมีกลุ่มล่ะ 2 ด้าม

ไม้บรรทัด 1 เล่ม

12.00 – 13.00 น.พักเที่ยง
13.00 – 13.30 น.เรียนรู้หลัก

ภาวะผู้นำ (ต่อ)

– ผู้เข้าอบรมนำเสนอผลงาน

– วิทยากรสรุป การสร้างภาวะผู้นำที่ลูกน้องเชื่อ ชอบ และทำตาม

ผ่านกรณีศึกษา 10 พฤติกรรมผู้นำ VS ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ

แบบทดสอบ การสร้างภาวะผู้นำ 5 ข้อ

วิทยากรบรรยาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Work Shop

นำเสนอ

 

เวลาหัวข้อเนื้อหา / รายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอน
13.30 -14.30 น.วิเคราะห์ตัวตนในการเป็นผู้นำ3.เรียนรู้การวิเคราะห์ตนเองว่าเราเป็นผู้นำสไตล์ไหนผ่านโมเดล DISC

เรียนรู้พฤติกรรมของ คน ผ่านการประเมินด้วยหลักการ DISC

D= DOMINANCE คนที่ชอบงานท้าทาย

I = INFLUENCE คนที่ชอบทำงานที่สร้างสรรค์

S = STEADINESS คนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น

C = COMPLIANCE คนที่ชอบทำงานแบบมีเหตุผล

-บทสรุปของการนำหลักคิด DISC ไปปรับใช้

วิทยากรบรรยาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Work Shop

แบบประเมิน DISC

24 ข้อ

 

14.45 -14.45 น.พักเบรก
14.45 -15.50 น.เรียนรู้หลักสร้างขวัญและกำลังใจ4.เรียนรู้การเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อการมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ

– เรียนรู้สิ่งที่หัวหน้าไม่ควรทำกับลูกน้อง
– เรียนรู้หลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อลูกน้องด้วยคำพูดและการกระทำ

– Work Shop เรียนรู้การสร้างแรงจูงใจ VS บั่นทอนกำลังใจลูกน้อง

-ผู้เข้าอบรมนำเสนอ / วิทยากรสรุป

ประเมินกลุ่มข้างเคียง 100 คะแนน

วิทยากรบรรยาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Work Shop

นำเสนอ

คลิป VDO

กระดาษฟริบชาร์ต กลุ่มล่ะ 1 แผ่น

ปากกาเคมีกลุ่มล่ะ 2 ด้าม / ไม้บรรทัด 1 อัน

15.50 -16.00 น.เรียนรู้หลัก

การพัฒนาตนเอง

บทสรุปการเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่า 3 ด้าน

1.ด้านร่างกาย

2.ด้านจิตใจ

3.ด้านการทำงาน

ถาม-ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มอบของรางวัล และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

Commitment

วิทยากรบรรยาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเหตุ : หลักสูตรอบรมสามารถปรับเปลี่ยน เนื้อหา เวลา ตามความเหมาะสมของผู้เข้าอบรม

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร การคิดบวก

วิทยากรการตลาดออนไลน์