หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน 10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ 10 Tools for Supervisory Skill

การเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) คือ ตำแหน่งงานที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า เพราะหัวหน้างานเป็นผู้นำนโยบายจากแผนหลักขององค์กร (Master Plan) ขับเคลื่อนสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กล่าวได้ว่าเป็นผู้ประสานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ดังนั้น ผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้เกี่ยวกับ 10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ เพื่อช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะของหัวหน้างาน ในการเข้าใจบทบาทหน้าที่ การปกครองบังคับบัญชา การมอบหมาย ติดตามงาน การสร้างทีม และการกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้งานก้าวไปสู่เป้าหมายตามนโยบายขององค์กรต่อไป

  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
 2. เพื่อให้หัวหน้างาน แสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
 3. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงาน

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

 1. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในหลักของการสร้างทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม 

 1. เรียนรู้หลักการเป็นหัวหน้างานที่ดี บทบาทหน้าที่ที่หัวหน้างานต้องทำในแต่ละวัน
 2. เรียนรู้หลักการสร้างภาวะผู้นำที่ลูกน้องเชื่อ ชอบ และทำตาม
 3. เรียนรู้หลักการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ วิธีคิดมองปัญหาในเชิงบวก
 4. เรียนรู้หลักการบริหารอารมณ์เชิงลบเพื่อการทำงานอย่างมีสติ
 5. เรียนรู้หลักการบริหารงาน การวางแผนงานเพื่อลดการสูญเสียเวลาในการทำงาน
 6. เรียนรู้หลักการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา การประชุมงานประจำวัน
 7. เรียนรู้หลักการมอบหมายงานและติดตามงานด้วยการประเมินพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. เรียนรู้หลักการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างการร่วมใจ ร่วมคิด และร่วมทำ
 9. เรียนรู้หลักการสร้างขวัญและกำลังใจในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 10. เรียนรู้หลักการพัฒนาตนเองของการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน
 11. ถามตอบ และสร้าง Commitment ที่ดีของการเป็นผู้นำที่ดี

 ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
 2. หัวหน้างาน สามารถแสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
 3. หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงาน

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

 1. หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในหลักของการสร้างทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (Promote)

 

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย 40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%

 

หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน  10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ

เวลา 09.00-16.30 น.

เวลาหัวข้อเนื้อหา / รายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอน
09.00 – 10.00 น.กิจกรรมละลายพฤติกรรมกิจกรรมกระตุ้นต่อมเต็มใจ

ร้องเพลงปลุกยักษ์

– แบ่งกลุ่มจำนวน 4 กลุ่ม

– ทำความรู้จักกันแนะนำตนเอง ชื่อ + อุปนิสัย

แต่งตั้งผู้นำ / ตั้งชื่อกลุ่ม / แจ้งกติกาการแข่งขันระหว่างกลุ่ม

ทำกิจกรรมสนุกสนาน
10.00 – 10.30 น.Introduction

หลักของการเป็นผู้นำที่ดี

 

1.เรียนรู้หลักการเป็นหัวหน้างานที่ดี บทบาทหน้าที่ที่หัวหน้างานต้องทำในแต่ละวัน

– Work Shop หัวหน้างานในอุดมคติ

เขียนแนวคิดลงกระดาษ Post IT

– ความหมายของการเป็น หัว+หน้า+งาน

– บทบาทหน้าที่การเป็นหัวหน้างานที่ดี

– 3 เก่ง + 3 รู้

-วิทยากรบรรยาย

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้

-กระดาษฟริบชาร์ต

1 แผ่นใหญ่

-กระดาษ Post it
คนล่ะ 1 แผ่น

10.30 – 10.45 น.พักเบรค
10.45 – 11.30 น.ภาวะผู้นำ2.เรียนรู้หลักการสร้างภาวะผู้นำที่ลูกน้องเชื่อ ชอบ และทำตาม- เรียนรู้แนวคิด ผู้นำที่ไม่มีภาวะผู้นำ VS ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ

– เรียนรู้แนวคิด ผู้นำ VS ภาวะผู้นำ มีความแตกต่างกันอย่างไร

– เรียนรู้หัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำ

Work Shop ผู้นำที่ไม่มีภาวะผู้นำ VS ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ

– ผู้เข้าอบรมนำเสนอ เก็บคะแนนข้างเคียง 100 คะแนน

– วิทยากรสรุป 10 พฤติกรรม ผู้นำที่ไม่มีภาวะผู้นำ VS ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ

 

วิทยากรบรรยาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Work Shop

กระดาษฟริบชาร์ตกลุ่ม
ล่ะ 1 แผ่น

ปากกาเคมีกลุ่มล่ะ 2 ด้าม

ไม้บรรทัด 1 เล่ม

11.30 – 12.00 น.การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ3.เรียนรู้หลักการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ วิธีคิดมองปัญหาในเชิงบวก

– เรียนรู้หลักคิดการแก้ไขปัญหาในปัจจัยที่เราควบคุมได้

สรุปโมเดลการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ

– เรียนรู้หลักคิดการแก้ไขปัญหาในปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้

โมเดลทัศนคติเชิงบวก

วิทยากรบรรยาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คลิป VDO คาซูโอะ อินาโมริ

12.00 – 13.00 น.พักเที่ยง

 

 

 

เวลาหัวข้อเนื้อหา / รายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอน
13.00 – 13.15 น.การบริหารอารมณ์เชิงลบ4.เรียนรู้หลักการบริหารอารมณ์เชิงลบเพื่อการทำงานอย่างมีสติ

– เรียนรู้แนวคิด The Zone of Regulation

– เรียนรู้การปรับแนวคิดตาม Zone ต่าง ๆ คือ

Blue Zone , Green Zone , Yellow Zone , Red Zone

Work Shop ทำแบบทดสอบ 16 ข้อ

วิทยากรบรรยาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แบบทดสอบ The Zone of Regulation

13.15 – 13.45 น.การบริหารงาน 5.เรียนรู้หลักการบริหารงาน การวางแผนงานเพื่อลดการสูญเสียเวลาในการทำงาน

-เรียนรู้หลักคิดการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย

-เรียนรู้หลักคิดการวางแผนงานประจำวัน

-บทสรุปหลักคิด PDRCA

วิทยากรบรรยาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

13.45 – 14.30 น.การสื่อสารประชุมงาน6.เรียนรู้หลักการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา การประชุมงานประจำวัน

– เรียนรู้หลักของการสื่อสารเพื่อใช้ประชุมทีมงานด้วยหลักสื่อสาร 2 ทาง พร้อมแบบฟอร์มการประชุมทีมงาน A4 แผ่นเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ

Work Shop ค้นหาปัญหาในการสื่อสารและวิธีแก้ไข

กลุ่มล่ะ 3 ข้อ
– วิทยากรสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข พร้อม ตัวอย่างการฝึกประชุมด้วยรูปแบบ Morning Talk ก่อนเริ่มต้นทำงาน

วิทยากรบรรยาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Work Shop

นำเสนอ

 

14.30 -14.45 น.พักเบรก
14.45 – 15.15 น.การมอบหมายงานและการติดตามงาน7.เรียนรู้หลักการมอบหมายงานและติดตามงานด้วยการประเมินพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้การมอบหมายงานและติดตามงานลูกน้อง 4 แบบ คือ

1.ลูกน้องแบบดาวเด่น

2.ลูกน้องที่มีความตั้งใจแต่งานผิดพลาดบ่อย

3.ลูกน้องที่มีความเก่งแต่ดื้อ

4.ลูกน้องที่ไม่มีความรับผิดชอบ

Work Shop ทำในคู่มือ

– วิทยากรสรุปแนวทางการมอบหมายงานและติดตามงาน

วิทยากรบรรยาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Work Shop

นำเสนอ

 

15.15 -15.35 น.การสร้างทีม8.เรียนรู้หลักการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างการร่วมใจ ร่วมคิด และร่วมทำ

– กรณีศึกษา จากคลิปคนดีและคนเก่ง

– โมเดลการทำงานเป็นทีม

– เรียนรู้หลักคิด 4 ปัจจัยในการทำงานเป็นทีม

วิทยากรบรรยาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คลิป VDO

 

 

เวลาหัวข้อเนื้อหา / รายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอน
15.35 -15.55 น.การสร้างขวัญและกำลังใจ9.เรียนรู้หลักการสร้างขวัญและกำลังใจในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

– เรียนรู้ 5 ปัจจัยในการสร้างขวัญและกำลังใจ

กรณีศึกษา

– สิ่งที่หัวหน้าไม่ควรทำกับลูกน้อง และ สิ่งที่หัวหน้าควรทำกับลูกน้อง
– เรียนรู้หลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อลูกน้องด้วยคำพูดและการกระทำ

วิทยากรบรรยาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คลิป VDO

15.55 -16.00 น.การพัฒนาตนเองสู่สุดยอดหัวหน้างานทักษะที่ 10. การพัฒนาตนเองสู่สุดยอดหัวหน้างาน

เรียนรู้หลักของการพัฒนาตนเองของการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย , จิตใจ และการทำงาน

วิทยากรบรรยาย

 

16.00 -16.15 น.แลกเปลี่ยนเรียนรู้11.ถามตอบ และสร้าง Commitment ที่ดีของการเป็นผู้นำที่ดี

– ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Commitment ในการพัฒนาตนเอง

– มอบของรางวัล ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

-วิทยากรบรรยาย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

-กระดาษฟริบชาร์ต 1 แผ่น

-กระดาษ Post IT

คนล่ะ 1 แผ่น

 

หมายเหตุ : หลักสูตรอบรมสามารถปรับเปลี่ยน เนื้อหา เวลา ตามความเหมาะสมของผู้เข้าอบรม

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร การคิดบวก

วิทยากรการตลาดออนไลน์