สินเชื่อ ธ.กส. มีอะไรบ้าง ? รวมสินเชื่อ ธ.ก.ส ทั้งหมดปี 2565

1.สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สินเชื่อ ธ.กส. มีอะไรบ้าง

ส่วนลูกค้าที่มีหนี้เป็นภาระหนัก ธ.ก.ส. วางแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพหนี้และฟื้นฟูศักยภาพลูกค้า เพื่อช่วยลดภาระหนี้สินและคลายความกังวลใจให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบผ่านมาตรการ 1) จ่ายน้อย ผ่อนคลาย ได้ลดดอกเบี้ย โดยลูกค้าชำระหนี้อย่างน้อยร้อยละ 1 ของต้นเงิน ธนาคารจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พร้อมกำหนดชำระหนี้ตามศักยภาพ แต่ไม่เกิน 20 ปี ในอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.50) และ 2) ทางด่วนลดหนี้ สำหรับลูกค้าที่เป็นหนี้ NPL ณ 31 มีนาคม 2565 เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นเป็นรายสัญญา ธนาคารจะพิจารณาลดดอกเบี้ยค้างชำระตามสัดส่วน สำหรับลูกค้าที่มีหนี้ NPL ที่มีการโอนเพิ่มในปีบัญชี 2565 และมีสถานะ NPL ณ 31 สิงหาคม 2565 เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นเป็นรายสัญญา ธนาคารจะพิจารณาลดดอกเบี้ยค้างชำระตามสัดส่วน ทั้งนี้ การลดดอกเบี้ยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2565

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังจัดทำมาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้า เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปใช้สร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โรงเรือนการเกษตร เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ และลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายจำเป็นฉุกเฉิน เพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกร เช่น ค่าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น อัตราดอกเบี้ย 0% 6 เดือนแรก เดือนที่ 7 คิดอัตราดอกเบี้ย MRR วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาท และ 2) โครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สิน ค่าซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรรอบใหม่ วงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย  MRR-2 จึงขอให้เกษตรกรอย่ากังวลในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดย ธ.ก.ส. พร้อมเข้าไปดูแลและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555 ตลอด 24 ชั่วโมง

2.สินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้

สินเชื่อรถจักรยานยนต์เพื่อซื้อหรือซ่อมรถจักรยานยนต์ มีดังนี้

  • ฟรี ค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก
  • รับสิทธิฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต
  • คุ้มครองสินเชื่อและอุบัติเหตุใน ราคาสุดพิเศษ
  • กู้ง่าย ผ่อนสบาย ไม่ต้องใช้คนค้ำ

คุณสมบัติผู้กู้

ㆍ เป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเกษตรกร หรือ

บุคคลทั่วไป

ㆍประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ชลบุรี รวมถึงจังหวัดอื่นๆที่มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบก

หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่

ㆍมีสินทรัพย์ถาวรรวมไม่กิน 5 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน)

ตามเงื่อนไขของ บสย.

. ไม่มีการะค้ำประกันกับ บสย. ณ วันที่ขอสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อ

ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

ㆍ กรณีซ่อมแซมรถจักรยานยนต์สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

ㆍกรณีซื้อรถจักรยานยนต์สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท

จ่ายสินเชื่อไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563

หลักประกัน

ใช้ บสย. ค้ำประกัน 100 %

อัตราดอกเบี้ย

แบบลดต้นลดดอก  เริ่มต้นที่อัตรา MRR

(ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี) สูงสุดไม่เกิน

อัตรา MRR+3 ต่อปี

ค่าธรรมเนียม บสย.

วงเงินค้ำประก้น ค่าธรรมเนียม

10,000-50,000 บาท ร้อยละ 2.0 ต่อปี

มากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 1.5 ต่อปี

การผ่อนชำระ

ㆍผ่อนชำระเป็นรายเดือน โดยหักผ่านบัญชีเงินฝาก

กำหนดระยะเวลาชำระหนี้คืนเสร็จ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

สูงสุดไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันกู้

เอกสารเบื้องต้นประกอบการขอสินเชื่อ

1) สำนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน ผู้ขอกู้

และคู่สมรส (ถ้ามี)

2) สำนาทะเบียนสมรส / สำนาทะเบียนหย่า /

สำเนามรณะบัตร (ถ้ามี)

3) สำนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

(ที่ยังไม่สิ้นอายุ)

4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง

5) สำเนาเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ

6) แผนที่และรูปถ่ายที่ตั้งสถานที่ประกอบอาชีพ (วินที่สังกัด)

7)  ใบเสนอราคารถจักรยานยนต์ที่ประสงค์จะซื้อ

ขอสินเชื่อวันนี้….

ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก

(ร้อยละ 2.0 ต่อปี สำหรัมวงเงินค้ำประกัน 10,000-50,000 บาท

หรือร้อยละ 1.5 ต่อปีสำหรับวงเงินค้ำประกันมากกว่า 50,000 บาท)

สิทธิพิเศษ!

ㆍฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

ในอัตรา 365 บาท/กรคุ้มครอง 100,000 บาท

ㆍฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตคุ้มครองอุบัติเหตุ

ในอัตรา 150 บาท/ปี/คุ้มครอง 100,000 บาท

3.สินเชื่อ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit)

คุณสมบัติผู้กู้ : เกษตรกรหรือบุคคล/ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร/กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ภาคการเกษตร

วงเงินกู้สูงสุด : เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย : เกษตรกรหรือบุคคล ดอกเบี้ย MRR-1 และ ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร/กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ภาคการเกษตร ดอกเบี้ย MLR-0.5

ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ : กรณีเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน หรือ มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน กรณีเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 15 ปี

หลักประกันเงินกู้ : เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร

4.สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน

คุณสมบัติผู้กู้ : เกษตรกรหรือบุคคล/ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร/กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ภาคการเกษตร

วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกินค่าใช้จ่ายหรือลงทุนตามจริง

อัตราดอกเบี้ย : เกษตรกรหรือบุคคล ดอกเบี้ย MRR-1 และ ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร/กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ภาคการเกษตร ดอกเบี้ย MLR-0.5

ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ : กรณีเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน หรือ มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน กรณีเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 15 ปี

หลักประกันเงินกู้ : ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, บุคคลค้ำประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และหลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

5.สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Credit)

คุณสมบัติผู้กู้ : เกษตรกร/ทายาทเกษตรกร/บัณฑิตจบใหม่/เกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่ม Start Up และผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์/สหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน/ได้รับอนุมัติสิทธิ์แฟรนไชส์จากผู้ให้สิทธิ์

วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกิน 10,000,000 ต่อราย กรณีกู้เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกินร้อยละ 25 กรณีกู้เพื่อลงทุน ไม่เกินร้อยละ 80

อัตราดอกเบี้ย : เกษตรกรหรือบุคคล ดอกเบี้ย MRR-2 และ ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร/กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ภาคการเกษตร ดอกเบี้ย MLR

ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ : กรณีเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน หรือ มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน กรณีเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 10 ปี

หลักประกันเงินกู้ : ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, บุคคลค้ำประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และหลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

6.สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน ลูกค้า SME เกษตร

7.สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

คุณสมบัติผู้กู้ : ทายาทเกษตรกร/บัณฑิตจบใหม่/เกษตรกรรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 45 ปี/ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้เกี่ยวการเกษตร/ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44

วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกิน 1,000,000 ต่อราย

อัตราดอกเบี้ย : ดอกเบี้ย MLR ปัจจุบันร้อยละ 7 ต่อปี

ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ : กรณีเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน หรือ มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน กรณีเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 10 ปี หรือมีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี

หลักประกันเงินกู้ : ตามที่ธนาคารกำหนด/ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/บุคคลค้ำประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป/ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)