รีวิวสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน กู้ได้ 20,000 ดอกต่ำ ไม่ต้องค้ำ ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรก

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

 

มีหนี้ฟังทางนี้ ธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน ดอกเบี้ยต่ำคงที่ 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องค้ำ กู้ได้ 20,000 บาทต่อคน รายละเอียดคนที่ต้องการกู้ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้หลักฐานแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
 • กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

ช่องทางการยื่นขอสินเชื่อ

 • ผู้ขอกู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อขอใช้บริการสินเชื่อช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” แล้วติดต่อสาขา เพื่อยื่นเอกสารขอกู้
 • ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

 • เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพ

จำนวนเงินขอสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

 • 20,000 บาท ต่อราย

ระยะการชำระคืนสินเชื่อ

 • สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)
 • ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก ชำระดอกเบี้ยปกติ

วิธีชำระเงินคืน

 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก มีเงินงวดชำระ ดังนี้
งวดที่เงินต้นดอกเบี้ยรวมชำระเงินงวด
1-6ปลอดชำระเงินต้น 6 งวดแรก7070
7-231,112701,182
241,096701,166
รวม20,0001,68021,680

อัตตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

หลักประกัน

 • ไม่ต้องมีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ระยะเวลาในการขอสินเชื่อ

 • ภายใน 31 มกราคม 2566

ช่องทางติดต่อสอบถามสินเชื่อ

 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด