สรุปเงื่อนไขกู้ สินเชื่อออมสินเพื่อคุณ 30000 ดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน

สินเชื่อออมสินเพื่อคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผลิตภัณฑ์(Terms and Conditions)
“สินเชื่อเพื่อคุณ” ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อออมสินเพื่อคุณ 30000

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
 1.                 ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
  เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

วัตถุประสงค์การกู้

  เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19

จำนวนเงินให้กู้

  วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

  ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

เอกสารประกอบการขอกู้

ผู้มีอาชีพอิสระ

 • เอกสารแสดงการประกอบอาชีพ เช่น ภาพถ่ายปัจจุบันกิจการต้องมีผู้ขอกู้ร่วมอยู่ในภาพ /ภาพ Page ขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด และ Statement เดือนล่าสุด

หลักประกันการกู้

  ไม่มีหลักประกัน

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้
  • วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน

การพิจารณาสินเชื่อ

  การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

การแจ้งผลการพิจารณาและการทำสัญญา

 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)ผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคาร

การจัดส่งเอกสาร

  ธนาคารจะจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสินเชื่อ ทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคารและ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางในการติดต่อสอบถาม

  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

  ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

การยืนยันตัวตน

  ธนาคาร จัดให้มีกระบวนการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงนโยบายภายในของธนาคาร โดยลูกค้าต้องให้ข้อมูลการแสดงตนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

   ธนาคาร จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเพื่อติดต่อ แจ้งให้ทราบ ตรวจสอบ หรือยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีหรือการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ธนาคาร จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสำหรับตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เพื่อให้ สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีการใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต ธนาคาร จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีการเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากตามวัตถุประสงค์การใช้อันชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปจำหน่าย ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ธนาคาร อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ หากเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาคดีของศาล กรณีที่ธนาคารได้ว่าจ้างบุคคลอื่น เพื่อให้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ธนาคารจะกำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องดำเนินการเก็บรักษาความลับ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนด

“ท่านสามารถตรวจสอบประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Privacy Notice) ได้ที่ https://www.gsb.or.th/other/privacy- notice/”

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ธนาคาร มีมาตรการขั้นพื้นฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
 • ธนาคาร มีประกาศนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบทั่วไป โดยระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการจัดทำประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานระบบที่ให้บริการของธนาคาร

คำรับรองและการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

  1.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด หรือข้อเท็จจริง และหลักฐานใด ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียน หรือที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่ธนาคารทั้งหมด เพื่อการขอสินเชื่อเพื่อคุณ หรือเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ นั้น ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อ จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับธนาคาร เพื่อใช้ในการลงทะเบียนขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคาร ดำเนินการระงับการจ่ายเงิน หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี

ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดที่ให้ไว้แก่ธนาคารได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทั้งนี้ ไม่ว่าก่อนหรือภายหลังการอนุมัติสินเชื่อก็ตาม กรณีที่ข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว หากข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติ หรือผิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของธนาคาร หรือผิดคำรับรองที่ให้ไว้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือเป็นเหตุผิดสัญญา ที่ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ข้าพเจ้าชำระหนี้ทั้งหมดคืนพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นได้ ภายในระยะเวลาและ ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด

ลงทะเบียนจองสิทธิ์สินเชื่อออมสินเพื่อคุณ ที่นี่

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด