สินเชื่อธนาคารออมสิน 2566 มีที่ มีเงิน กู้สูงสุดวงเงิน 50 ล้านบาท มีจังหวัดอะไรบ้าง ?

สำหรับท่านที่ต้องการสินเชื่อธนาคารออมสิน 2566 ที่มีวงเงิน 50 ล้านบาท มีพื้นที่ให้บริการเพียง 10 จังหวัดเท่านั้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการกู้ สินเชื่อธนาคารออมสิน 2566 ที่มีวงเงิน 50 ล้านบาท ต้องพิจารณาดังนี้

วัตถุประสงค์ที่สามารถขอสินเชื่อ

 • เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการ
 • เพื่อการลงทุน
 • เพื่อไถ่ถอนจำนอง (Refinance) จากบุคคล, สถาบันการเงิน และNon-Bank*ยกเว้นการซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เทรด forex ให้ได้วันละ 1000 บาท

บุคคลธรรมดา

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

นิติบุคคล

 • เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีและส่วนทุนเป็นบวก

หลักประกัน

 • โฉนดที่ดิน (น.ส.4) รับเฉพาะพื้นที่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, เชียงใหม่, ขอนแก่น, ชลบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และภูเก็ต
 • อาคารชุด (อ.ช.2) รับเฉพาะพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

เอกสารในการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และสำเนาใบสมรส/การหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน (ทุกหน้า)

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / สำเนารับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาหนังสือรับรองบริคณห์สนธิ (บอจ.2) (กรณีเป็นบริษัทจำกัด)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • เอกสารกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รายงานการประชุม เรื่อง การขอกู้เงินกับบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมเงินกู้ (Front-end fee) เริ่มต้น 1% ของวงเงินกู้
 • ค่าบริการอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 6.99% ต่อปี*
 • ปลอดชำระเงินต้น 12 เดือน*

วงเงินกู้สูงสุด

 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท*

สำหรับพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • เชียงใหม่
 • ขอนแก่น
 • ชลบุรี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ภูเก็ต