สรุปสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสิน Soft Loan Re – Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re – Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร

  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสิน Soft Loan

1. ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

2. ประกอบธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม หรือ ธุรกิจร้านอาหาร หรือกิจการอื่นที่มีเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของท้องถิ่น

3. ประกอบธุรกิจโรงแรม มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

4. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

5. มีกำไรอย่างน้อย 1 ใน 5 ปี ย้อนหลังล่าสุด และปัจจุบันยังประกอบกิจการอยู่

6. กรณีเป็นนิติบุคคล ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ติดลบ

วัตถุประสงค์ขอสินเชื่อ

1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศเครื่องอบผ้า เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้น

2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว (L/T)

วงเงินโครงการ

วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท

วงเงินกู้ต่อราย

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ วงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ระยะเวลาอัตราดอกเบี้ย
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันน้อยกว่า ร้อยลละ 30 และ ใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงินกรณีใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน
ปีที่ 1-2ร้อยละ 1.99 ต่อปี
ปีที่ 3 เป็นต้นไปMLR-1.00 ต่อปีMLR-0.5 ต่อปีMLR ต่อปี

ระยะเวลาชำระเงินกู้

1. กรณีขอกู้เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 2 ปี

2. กรณีขอกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน

หลักประกันการกู้เงิน

1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเต็มวงเงิน หรือ

2. หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้

2.1 สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักประกัน

2.2 ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน

2.3 โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน

ทั้งนี้ กรณีหลักประไม่เพียงพอ ให้ใช้หลักประกันอย่างน้อยร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

โปรดเตรียมเอกสารสำหรับลงทะเบียน

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสิน

กรณีธุรกิจโรงแรม

1. ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงแรม/ใบคำขออนุญาติ

2. รูปถ่ายโรงแรม

กรณีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรม (Supply Chain)

1. ทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท

2. สำเนาใบสัญญา/ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงินจากโรงแรม

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด