สรุปพักหนี้เกษตรกร 3 ปี หนี้ไม่เกิน 3 แสน กู้เพิ่มได้ไม่เกิน 1 แสน เริ่ม 1 ต.ค.66

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้กล่าวถึงมติของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการพักชำระหนี้สำหรับเกษตรกรและบุคคลที่มีหนี้ที่ธ.ก.ส. ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งมีข้อกำหนดและวิธีการดำเนินการดังนี้:

การเข้าร่วมมาตรการ:

เกษตรกรต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ พร้อมรับการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ และรับการเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้หลังการพักชำระหนี้.

การพักชำระหนี้:

สำหรับหนี้ปกติ: ธ.ก.ส. จะเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราส่วน 50:50 ของเงินที่นำมาชำระในแต่ละคราว.
สำหรับหนี้ค้างชำระ (NPL): ธ.ก.ส. จะจัดสรรชำระเงินต้นให้ทั้งจำนวนที่ลูกค้าส่งชำระในแต่ละคราว และสามารถเข้าร่วมโครงการชำระดีมีโชคของ ธ.ก.ส. ได้อีกด้วย.

การออกจากมาตรการ:

ลูกหนี้ที่ประสงค์จะออกจากการเข้าร่วมมาตรการต้องมีเงื่อนไขเช่น ต้องเข้าร่วมมาตรการอย่างน้อย 1 ปี และต้องสละสิทธิ์การเข้าร่วมมาตรการเพื่อใช้บริการสินเชื่อตามปกติ โดยการยื่นขอสินเชื่อใหม่จะได้รับการพิจารณาวงเงินตามศักยภาพ.
หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการ เช่น การไม่เข้าร่วมการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ประจำปี หรือไม่เข้าร่วมการอบรมและฟื้นฟูการประกอบอาชีพตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด จะได้รับการพิจารณาให้ออกจากมาตรการ.
นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังมุ่งเน้นในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการพัฒนาอาชีพและโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การลดต้นทุน และการปรับปรุงพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกร. ธ.ก.ส. ยังส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร และเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพหลังการพักชำระหนี้.

สุดท้ายนายฉัตรชัยเรียกร้องให้เกษตรกรระมัดระวังการหลอกลวงและการใช้โอกาสของมาตรการให้เป็นประโยชน์ของตนเอง และเคารพข้อมูลการดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน BAAC Mobile จาก App Store หรือ Play Store เท่านั้น และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 02 555 0555 หรือสาขาทั่วประเทศได้.

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สรุปพักหนี้เกษตรกร 3 ปี

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความแตกต่างและจุดเด่นของโครงการพักชำระหนี้ของรัฐบาลในชุดนี้ดังนี้:

คงความเป็นหนี้ดี:

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ยังคงมีสถานะเป็นหนี้ดี ไม่กลายเป็นหนี้เสีย นี่คือความแตกต่างที่สำคัญจากอดีตที่ผ่านมาโดยปกติ.

การลดภาระหนี้:

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พยายามลดภาระหนี้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีความสามารถในการจัดการหนี้ได้ดีขึ้น.

การจัดทำสินเชื่อใหม่:

ในระหว่างที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. จะพิจารณาให้สินเชื่อเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรรายละไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งเป็นการแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาที่ไม่อนุญาตให้เกษตรกรยื่นขอสินเชื่อเพิ่มเติม.

การเพิ่มศักยภาพ: ธ.ก.ส.

จะมีมาตรการเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยให้การสนับสนุนการอบรมและฟื้นฟูการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้และความสามารถในการจัดการทางเศรษฐกิจ.

ครอบคลุม NPLs:

โครงการพักชำระหนี้ครั้งนี้ครอบคลุมเกษตรกรที่มีสถานะเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระ (NPLs) ด้วย และรัฐบาลมีความตั้งใจในการลด NPLs โดยการปรับโครงสร้างหนี้และการชำระเงินต้น เพื่อลดหนี้สู่ระดับที่ยอมรับได้.

ในรวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักชำระหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะทำงานนี้จะศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการในการพักชำระหนี้และจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขสถานการณ์หนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs อีกด้วย

โครงการพักชำระหนี้นี้มีความสำคัญในการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งอาจช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสในการลงทุนในการประกอบอาชีพ การลงทุน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีเป้าหมายที่จะช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตคล่องแคล่วมากขึ้นและเพิ่มกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงของเกษตรกรและเศรษฐกิจในระยะยาว.

 

 


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์