ในทุกองค์กรย่อมคาดหวังและต้องการประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดอันจะทำให้องค์กรนั้น ๆ เกิดการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ดังนั้นตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่จะชี้วัดถึงความยั่งยืนขององค์กรต่าง ๆ ได้จึงหนีไม่พ้นพนักงานหรือก็คือบุคลากรภาคส่วนต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น ๆ ความสามัคคีความกลมเกลียวของพนักงานทุกคนในองค์กรจึงมีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพของงานที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อความยั่งยืนของอค์กรด้วยเช่นกัน องค์กรใดที่มีพนักงานที่มีความสามัคคีและมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนองค์กรนั้นย่อมจะประสบความสำเร็จได้ง่าย ในบทความนี้เราจึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความสามัคคี มีเป้าหมายร่วมกันและสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพมาฝาก

วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ แนะ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและความสามัคคีในองค์กร

1.พัฒนาให้พนักงานมีความรักองค์กรด้วย การส่งมอบความรักจากเจ้าของธุรกิจ

เมื่อใดที่เรารักในงาน ในองค์กร ในสิ่งที่ทำ เราก็พร้อมที่จะถลกแขนเสื้อขึ้นสู้อย่างถวายหัว สำหรับพนักงานในองค์กรก็เช่นกันที่หากเมื่อใดพวกเขาให้ความรักต่อองค์กร รู้สึกว่าองค์กรคือส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา เมื่อนั้นไม่ว่างานจะหนักหรือลำบากพวกเขาจะพร้อมใจกันสู้เพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้ การพัฒนาให้พนักงานเกิดความรักในองค์กรจึงมีความสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กรไม่น้อยทีเดียว เจ้าของธุรกิจจึงต้องทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าองค์กรก็คือครอบครัว เป็นที่ที่ทุกคนมีบทบาทและมีตัวตน เจ้าของธุรกิจจึงต้องมอบความรัก ความใส่ใจต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม

ความรักในองค์กรจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยหากแม้แต่เจ้าของธุรกิจก็ไม่ได้แสดงออกถึงความรักอย่างแท้จริงต่อองค์กรของตนเอง ดังนั้นเจ้าของธุรกิจเองก็จำเป็นต้องเป็นผู้นำในการแสดงออกถึงความรักที่มีต่องานที่ทำ ต่อองค์กร ต่อบริษัท เมื่อใดที่คุณเป็นแบบอย่างที่พร้อมจะลุย เป็นหัวหน้าที่ดีให้พนักงานทุกคนเห็นเมื่อนั้นคุณจะกลายเป็นแบบอย่างที่สร้างความกระตือรือร้นให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร

2.พัฒนาศักยภาพพนักงานให้ทำงานหลักให้เชี่ยวชาญ และ ทำงานร่วมด้วยน้ำใจ

ศักยภาพของพนักงานในองค์กรเองก็มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์กร เจ้าของธุรกิจจึงต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการจัดการฝึกอบรมภายใน การส่งพนักงานออกไปฝึกอบรมภายนอกองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ ตามเนื้องานหลักของแต่ละคนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะกลับมาช่วยพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพของพนักงานจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการควรจัดให้มีอยู่เป็นประจำ

อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การพัฒนาศักยภาพในงานหลักก็คือการพัฒนาศักยภาพในด้านของการทำงานร่วมกัน การบูรณาการในด้านนี้จึงมีความจำเป็นไม่แพ้กัน เจ้าของกิจการจึงควรจัดให้มีการอบรมการบูรณาการในเรื่องของการทำงานร่วมกันอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากจะทำให้พนักงานมีทีกษะและกระบวนการเดียวกันในการร่วมกันทำงานยังเป็นการละลายพฤติกรรมและปลูกฝังแนวความคิดในการร่วมกันทำงานด้วยใจอันมีความสำคัญต่อความก้าวหน้าขององค์กร

3.วางเป้าหมายร่วมกันตั้งแต่เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติการ

ทุกการทำงานล้วนมีเป้าหมาย ยิ่งหากเป็นงานใหญ่ก็ย่อมต้องมีเป้าหมายเพื่อนำพาให้การทำงานมุ่งไปสู่จุดหมายที่ต้องการ ในระดับองค์กรเองก็เช่นกันที่จำเป็นต้องมีเป้าหมาย เพราะเป้าหมายคือสิ่งที่ทุกคนในองค์กรจะยึดถือเป็นแนวทางที่จะนำพาให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ต้องการ ดังนั้นตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งทั้งเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายอันจะเป็นทิศทางขององค์กรร่วมกันตั้งแต่แรกและปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญขององค์กรให้ได้ การวางเป้าหมายที่ชัดเจนและทุกคนล้วนมีความเข้าใจต่อเป้าหมายนั้นมันจะเป็นการบ่มเพาะคาแรกเตอร์ที่สำคัญขององค์กรให้เกิดขึ้นและเมื่อใดที่องค์กรมีการรับพนักงานใหม่เข้ามา เป้าหมายอันเป็นวัฒนธรรมขององค์นี้ก็จะค่อย ๆ ซึมซับเข้าไปในความคิดของพวกเขาอย่างช้า ๆ และหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในที่สุด ดังนั้นเจ้าของกิจการจึงควรกำหนดเป้าหมายขององค์กรให้ชัดเจนและให้ทุก ๆ คนในองค์กรมีเป้าหมายร่วมกันให้ได้ก็จะทำให้องค์กรเติบโตไปในทิศทางที่คุณต้องการ

4.สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้อต่อการทำงาน และ การแสดงความคิดเห็น

สภาพแวดล้อมที่ดีและบรรยากาศในที่ทำงานที่เปิดกว้างต่อการทำงานและการแสดงความคิดเห็นมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จและทิศทางภายในองค์กร เรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าในองค์กรชั้นนำระดับโลกมักจะให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในที่ทำงานสำหรับพนักงานทุกคน เพราะองค์กรเหล่านี้เชื่อว่าหากสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมและบรรยากาศในที่ทำงานนั้นเอื้อต่อการทำงานและเอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องของการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานจึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายเจ้าของกิจการว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ เพราะส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสามัคคีกลมเกลียวกันในองค์กร หากโจทย์ใหญ่ข้อนี้เจ้าของธุรกิจสามารถทำได้ดีองค์กรจะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกหลายเท่า

5.สนับสนุนสวัสดิการ ให้เกินมาตรฐาน เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันและทำงานกับองค์กรนานๆ

ความมั่นคงเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เรามองหา จึงไม่แปลกใจเลยที่พนักงานหลายคนจะยึดเอาความมั่นคงในชีวิตเป็นหลักในการตัดสินใจทำงาน องค์กรใดที่ทำให้พนักงานรู้สึกได้ถึงความมั่นคงย่อมจะสามารถยึดโยงพวกเขาเอาไว้ในองค์กรได้ แต่หากองค์กรใดไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงได้ หรือไม่ทำให้พนักงานรู่สึกถึงความมั่นคงนี้สุดท้ายองค์กรก็ไม่อาจรักษาพนักงานของตนเอาไว้ได้เช่นกัน การให้สวัสดิการพื้นฐานที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้พนักงานยังคงอยู่ในองค์กร แต่การให้สวัสดิการที่เกินมาตรฐานขององค์กรทั่วไปแต่ยังอยู่ในระดับที่องค์กรยังสามารถให้ได้จะทำให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กรอย่างลึกซึ้ง เพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าองค์กรเองก็มีน้ำใจและพร้อมที่จะซัพพอร์ตความมั่นคงให้กับพวกเขา เมื่อพวกเขารู้สึกผูกพันบวกกับมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีสุดท้ายพนักงานเหล่านี้ก็พร้อมที่จะร่วมหัวจมท้ายและอยู่ทำงานให้กับองค์กรได้นานเพราะสายใยความรู้สึกที่ดีที่มีร่วมกันระหว่างตัวองค์กรและพวกเขานั่นเอง

เทคนิคทั้ง 5 นี้คือแนวทางที่สำคัญที่จะสร้างแรงจูงใจและทำให้พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสมัครสมานสามัคคีและมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน สิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าองค์กรจะมีทิศทางอย่างไรในอนาคต และจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนได้หรือไม่ เรื่องนี้จึงเป็นงานสำคัญที่เจ้าของกิจการควรจะสร้างขึ้นมาให้ได้หากต้องการให้องค์กรของตนเองเติบโต ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี

วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ

เจ้าของธุรกิจ ผู้ก่อตั้ง Taokaemai.com วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ วิทยากรการตลาดออนไลน์ และที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ SME