ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ให้ทำแบบนี้

การยื่นอุทธรณ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการฯที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถยื่นทำเรื่องได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ที่ไหน ได้บ้าง

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

1.ยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง (ไม่ต้องใช้เอกสาร) ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ welfare

 • กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด กดเลือก “ผลการตรวจสอบ” โดยระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ผู้ลงทะเบียน
 • กรอกวันเดือนปีเกิด เลขหลังบัตร ปชช. กด “ยืนยันตัวตน”
 • กรณี “ไม่ผ่านคุณสมบัติ ” ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาของผู้ลงทะเบียน
 • ระบบจะขึ้นข้อความ “โปรดยืนยันการขออุทธรณ์” ให้เรากดปุ่ม “ยืนยันการอุทธรณ์” อีกครั้ง
 • ระบบขึ้นข้อความสำเร็จ ให้เรากดปุ่ม “ตกลง”
 • สามารถเลือกพิมพ์เอกสารการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโดยกดปุ่ม “พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์” ยกเว้นในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สิน ซึ่งจะต้องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล

กรณีการอุทธรณ์แต่หาปุ่มอุทธรณ์ไม่เจอ

1.ที่หน้าผลการตรวจสอบคุณสมบัติหากท่านเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ให้กดที่ปุ่ม “ผลการตรวจสอบ”
2.เมื่อกดแล้วจะเข้าสู่หน้าขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ท่านกรอกข้อมูล ที่กำหนดตามแบบฟอร์มและที่สำคัญที่สุดคือ “ข้อมูลหลังบัตรประชาชน” ตรงช่องรหัสเลเซอร์ ID หลังบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกด “ยืนยันตัวตน”
3.จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างอุทธรณ์ ให้ท่านกรอกข้อมูลตามที่กำหนดตามแบบฟอร์ม

2. ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 สามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • เอกสารที่ต้องเตรียม (กรณีมอบอำนาจ)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือใบรับรองแพทย์

หลังจากดำเนินการยืนยันการขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง

หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

การประกาศผลอุทธรณ์ จะประกาศผลวันที่ 20 มิถุนายน 2566 และเริ่มใช้สิทธิ (รอบอุทธรณ์) ได้วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

ข้อมูลประกอบจาก กระทรวงการคลัง

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด