ยื่นภาษี 2565 ได้ถึงวันไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ตั้งแต่วันนี้ – 10 เม.ย. 2566. ยื่นออนไลน์ ยื่นแบบทุกประเภท

การยื่นภาษี 2565 เอกสารที่ต้องเตรียม ทั้งรูปแบบการยื่นด้วยตัวเอง และแบบออนไลน์ ประกอบด้วย

 • เตรียมเอกสารแสดงรายได้
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (ทวิ 50)
 • รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี
 • ใบอนุโมทนาบุญ หรือใบเสร็จจากการบริจาค (ลดหย่อน)
 • หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (ล.ย.03)
 • หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (ล.ย.04)
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ (ล.ย.04-1)
 • ทะเบียนสมรส
 • เอกสารรับรองบุตร
 • เอกสารอื่นๆ อาทิ ค่าลดฟย่อนเบี้ยประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, หนังสือรับรองการเสียดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร ฯลฯ
 • ยื่นภาษี 2565 ได้ถึงวันไหน ระยะเวลาในการยื่นภาษีออนไลน์ 2565 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 10 เม.ย. พ.ศ. 2566

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ 2565

 • เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th (คลิกที่นี่)
 • เลือก ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 65
 • เลือก ยื่นแบบออนไลน์
 • กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (หากยังไม่มีบัญชีให้สมัครสมาชิกก่อน)
 • คลิกยื่นภาษี ภงด. 90/91
 • กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน
 • ใส่สถานะผู้มีเงินได้ / คู่สมรส (ถ้ามี)
 • เลือกรายการเงินได้พึงประเมิน
 • กรอกเงินเดือน ระบบคำนวณเงินได้ก่อนหักภาษี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกดยืนยันการยื่นภาษีออนไลน์ 2565

ฐานรายได้และการเสียภาษี

 • รายได้ 0-150,000 ได้รับการยกเว้นภาษี
 • รายได้ 150,001 – 300,000 บาท เสียภาษี 5% ภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • รายได้ 300,001-500,000 บาท เสียภาษี 10% ภาษีสูงสุด 20,000 บาท
 • รายได้ 500,001 – 750,000 บาท เสียภาษี 15% ภาษีสูงสุด 37,500 บาท
 • รายได้ 750,001 – 1,000,000 บาท เสียภาษี 20% ภาษีสูงสุด 50,000 บาท
 • รายได้ 1,000,001 – 2,000,000 บาท เสียภาษี 25% ภาษีสูงสุด250,000 บาท
 • รายได้ 2,000,001 – 5,000,000 บาท เสียภาษี 30% ภาษีสูงสุด600,000 บาท
 • รายได้ 5,000,001 บาทขึ้นไป เสียภาษี 35% ภาษีสูงสุด ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินได้สุทธิ

สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการรวมหนี้