วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 เริ่ม 1 มี.ค. ใช้สิทธิได้ 1 เม.ย.66

วิธียืนยันตัวตน ผ่าน 3 ธนาคาร ผู้ผ่านคุณสมบัติ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เริ่มใช้ได้ 1 เม.ย. หากช้าต้องรอการใช้สิทธิอออกไปอีก

วันที่ 1 มี.ค.2566 กระทรวงการคลัง ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และในช่องทางอื่นๆ โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 เริ่ม 1 มี.ค. 66 ใช้สิทธิได้ 1 เม.ย.66

1. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 ต้องยืนยันตัวตน ณ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการยืนยันตัวตนด้วย ตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคาร

2. เมื่อยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
  • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
  • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

3. ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน จะให้บริการยืนยันตัวตน เป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ (วันที่ 1 มีนาคม – 27 สิงหาคม 2566) และธนาคารกรุงไทยฯ จะให้บริการยืนยันตัวตน โดยยังไม่กำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ สำหรับการยืนยันตัวตนในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละธนาคาร

4. ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้

ยืนยันตัวตนสมบูรณ์ เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566

หลังสถานะยืนยันตัวตนสมบูรณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ในกรณีที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1 – 26 มีนาคม 2566

สำหรับที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.-26 เม.ย.66 เริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค.66

ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย.66

ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.-26 มิ.ย.66 เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค.66

ทั้งนี้ได้รับสิทธิย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้น)

ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.66 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค.66 สำหรับผู้ที่เริ่มใช้สิทธิในวันที่ 1 ส.ค.66 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2566 เท่านั้น

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด