ซื้อได้แล้ว พันธบัตรสุขใจให้ออม ดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท

กระทรวงการคลังออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

​ข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดา

ซื้อได้แล้ว พันธบัตรสุขใจให้ออม ดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท

รายละเอียดพันธบัตรพันธบัตรสุขใจให้ออมและวงเงินที่จำหน่าย

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รุ่นอายุ 3 ปี (SB25DB) อัตราดอกเบี้ยต่อปี เท่ากับ 2.30%
รุ่นอายุ 7 ปี (SB29DB) อัตราดอกเบี้ยต่อปี เท่ากับ 3.00%

วงเงินจำหน่ายรวม 40,000 ล้านบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท

การจำหน่าย

วันและเวลา

วันที่ 13 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 65 เวลา 15.00 น.

ช่องทางการซื้อ

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application รวมทั้งเคาน์เตอร์ของสาขาธนาคาร

วงเงินซื้อต่อรายรวมทุกธนาคาร : ขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง

ผู้มีสิทธิซื้อและวิธีจัดสรร

คุณสมบัติผู้มีสิทธิซื้อ
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

วิธีการจัดสรร

จัดสรรแบบ Small Lot First เป็นการจัดสรรพันธบัตรแก่ทุกคนที่จองซื้อและมีสิทธิได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึง แต่อาจไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ (ขึ้นกับปริมาณการจองซื้อ) โดยจัดสรรขั้นต่ำเท่ากับ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท โดยทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย การจองซื้อก่อนหลัง หรือหลายธนาคารตัวแทนไม่มีผลต่อการจัดสรรพันธบัตร

การชำระเงินและการคืนเงิน 

ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อพันธบัตรทันทีในวันที่ทำรายการ

กรณีได้รับจัดสรรพันธบัตรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ผู้จองซื้อ โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

การประกาศผลการจัดสรรพันธบัตร

ธนาคารตัวแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการจัดสรรรายบุคคลให้กับลูกค้าโดยตรงในวันที่ 15 ธ.ค. 65 ผ่านช่องทาง SMS และช่องทางอื่นใดเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับธนาคารตัวแทนแต่ละแห่ง

ผู้ซื้อพันธบัตรสามารถทราบภาพรวมการจัดสรรพันธบัตร โดยจะแจ้งว่าผู้จองซื้อพันธบัตรได้รับจัดสรรพันธบัตรต่อคนสูงสุดไม่เกินเท่าไร บนเว็บไซต์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และ ธปท. ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 65

ข้อมูลสำหรับนิติบุคคล

พันธบัตรที่จำหน่าย : พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออม ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นอายุ 10 ปี (SB32DA) วงเงินจำหน่าย 5,000 ล้านบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยต่อปี : 2.90 %

วันที่จำหน่าย : วันที่ 19 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 65 เวลา 15.00 น.

ช่องทางการซื้อ : เคาน์เตอร์สาขาธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์

วงเงินซื้อต่อรายรวมทุกธนาคาร : ขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิซื้อ : สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

วิธีการจัดสรร : แบบ First Come First Serve

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมจัดการพันธบัตร

โทร. 0-2283-6345​

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด