มาตรการพักหนี้ SME 2567 ปลดหนี้ SME  ทั่วประเทศเริ่มลงทะเบียนได้แล้ว !!

ในยามที่วิกฤติโควิด-19 ยังคงทิ้งร่องรอยความท้าทายให้กับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั่วประเทศ รัฐบาลได้ตอบสนองด้วยการเปิดตัวโครงการ “พักหนี้-ปลดหนี้ SMEs 2024” ซึ่งถือเป็นแสงสว่างในทางออกของผู้ประกอบการหลายรายที่กำลังดิ้นรนเพื่อฟื้นฟูธุรกิจของตนเองจากผลกระทบที่รุนแรงของการระบาดครั้งนี้ โครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการประกาศความหวัง แต่ยังเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสนับสนุนและฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทย

บทความนี้จะนำเสนอรายละเอียดของโครงการ, เงื่อนไขการเข้าร่วม, วิธีการลงทะเบียน และคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ทางการเงินและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจของตน.

ใครเข้าร่วมโครงการ พักหนี้ SME 2567 ปลดหนี้ SME ทั่วประเทศ ได้บ้าง ?

 1. สำหรับมาตรการพักหนี้:
  • ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  • ลูกหนี้ SMEs รหัส 21 (รหัสสถานะบัญชี 21 สำหรับลูกหนี้ค้างชำระเกิน 90 วันจากผลกระทบโควิด 2019 หรือ NPL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
  • ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีวงเงินสัญญาไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • ลูกหนี้ บสย. ที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และเข้าร่วมมาตรการ “บสย.พร้อมช่วย”
 2. สำหรับมาตรการปลดหนี้:
  • ลูกหนี้ บสย. ที่เข้าร่วมโครงการ “บสย. พร้อมช่วย” ปรับโครงสร้างหนี้
  • ลูกหนี้ บสย. ในกลุ่มสีเขียวที่มีประวัติการชำระดีต่อเนื่อง 3 เดือนและต้องการปลดหนี้

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 และกลับเข้าสู่ระบบการเงินได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน.

เอกสารหลักฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการ พักหนี้-ปลดหนี้ SMEs 2567

 • หลักฐานการเป็นผู้ประกอบการ SMEs:
  • สำเนาทะเบียนการค้าหรือใบอนุญาตประกอบการ
  • หลักฐานแสดงขนาดของธุรกิจ เช่น งบดุลหรืองบกำไรขาดทุน
 • หลักฐานการเป็นลูกหนี้ของ บสย.:
  • สัญญากู้ยืมหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมจาก บสย.
  • รายงานประวัติการชำระหนี้
 • หลักฐานการได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (สำหรับมาตรการพักหนี้):
  • หลักฐานที่แสดงถึงการลดลงของรายได้หรือผลกระทบทางการเงินจากโควิด-19
 • เอกสารส่วนตัวของผู้ประกอบการ:
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หลักฐานที่อยู่อาศัย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ:
  • เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการที่เข้าร่วมก่อนหน้านี้ เช่น โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ระยะเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “พักหนี้-ปลดหนี้ SMEs” มีดังนี้:

 1. สำหรับมาตรการพักหนี้:
  • การลงทะเบียนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567
  • ระยะเวลาดำเนินโครงการคือ 18 เดือน, จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568
 2. สำหรับมาตรการปลดหนี้ (มาตรการสีฟ้า ลดเงินต้น 15%):
  • การลงทะเบียนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567
  • ระยะเวลาดำเนินโครงการคือ 6 เดือน, จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ “พักหนี้-ปลดหนี้ SMEs” มีดังนี้:

สำหรับมาตรการพักหนี้

 1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs):
  • ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).
 2. ลูกหนี้ SMEs รหัส 21 (NPL):
  • รหัสสถานะบัญชี 21 สำหรับลูกหนี้ค้างชำระเกิน 90 วันจากผลกระทบโควิด 2019 (ณ 31 ธันวาคม 2566).
  • วงเงินสัญญาไม่เกิน 10 ล้านบาท.
 3. ลูกหนี้ บสย.:
  • ที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้.
  • เข้าร่วมมาตรการ “บสย.พร้อมช่วย”.
  • ปฏิบัติตามเงื่อนไขเป็นระยะเวลา 3 เดือน.
  • สามารถพักชำระค่างวด 1 ปี (ไม่เกิน มิ.ย. 2568).

สำหรับมาตรการปลดหนี้

 1. ลูกหนี้ บสย. ที่เข้าร่วมโครงการ “บสย. พร้อมช่วย”:
  • ปรับโครงสร้างหนี้ บสย.
  • เข้ามาตรการ 3 สี ในกลุ่มสีเขียว.
  • ต้องการปลดหนี้.
 2. มาตรการสีฟ้า:
  • ลดเงินต้น 15% สำหรับลูกหนี้กลุ่มสีเขียวที่มีประวัติการชำระดีต่อเนื่อง 3 เดือน.
  • ต้องปลดหนี้ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ.

เงื่อนไขเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 และกลับเข้าสู่ระบบการเงินได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน.

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ พักหนี้ SME 2567 สามารถทำได้ดังนี้:

 1. เข้าถึงช่องทางการลงทะเบียน:
  • ผู้ประกอบการ SMEs สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง Line Official Account @tcgfirst.
  • หรือที่สำนักงานเขต บสย. ทั่วประเทศ.
 2. เตรียมเอกสารที่จำเป็น:
  • ตรวจสอบและเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามที่ได้กล่าวไว้ในคำถามก่อนหน้านี้ เช่น สำเนาทะเบียนการค้า, หลักฐานการเป็นลูกหนี้ของ บสย., หลักฐานการได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ฯลฯ.
 3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียน:
  • กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลธุรกิจตามที่แบบฟอร์มลงทะเบียนกำหนด.
  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก.
 4. ส่งเอกสารที่จำเป็น:
  • แนบหรือส่งเอกสารที่จำเป็นตามที่โครงการกำหนด.
 5. ยืนยันการลงทะเบียน:
  • ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดและยืนยันการลงทะเบียน.
  • รอการตอบกลับหรือการยืนยันจากทางโครงการ.
 6. ติดตามสถานะการลงทะเบียน:
  • หลังจากลงทะเบียน, ควรติดตามสถานะการลงทะเบียนและการอนุมัติ.
 7. การปรึกษาเพิ่มเติม:
  • หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม, สามารถติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A.Center.

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเข้าถึงการช่วยเหลือทางการเงินและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีให้สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19.

 


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์