วุฒิการศึกษา ดร.ลัทธพล  เลิศลบศิริ  วิทยากรสอนแฟรนไชส์

 

ปี พศ.ระดับการศึกษาสถาบันการศึกษาสาขาวิชา
2561ปริญญาเอกม.รามคำแหงการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2554ปริญญาโทม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2552ปริญญาโทม.อีสเทริน์เอเซียการตลาด
2551ป.บัณฑิตม.ราชภัฏสวนสุนันทาวิชาชีพครู
2550ปริญญาตรีม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนครการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2547ปวส.พณิชยการพระนครการตลาด
2545ปวช.วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีการขาย

ประสบการณ์ทำงาน วิทยากรสอนแฟรนไชส์

 

ปี ..สถานที่ทำงานตำแหน่งงาน
ปัจจุบันบริษัท เลิศ โปรเฟสชั่นนอล กรุ๊ป จำกัด

Brand : Bee honey café

Brand : Nomneaw Pangping

Brand : Iun Tea

Brand : Lert

กรรมการผู้จัดการ
บ. เพื่อนแท้ร้านอาหาร จำกัด

บ. ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ จำกัด

บ. เซอร์วิสฮับ จำกัด

บ.เถ้าแก่ใหม่เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (Taokaemai.com)

วิทยากร / ที่ปรึกษาระบบแฟรนไชส์
2558บริษัท กรีนพอร์ทัล จำกัดผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์
2555บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัดผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์
2552บริษัท ยำแซ่บ จำกัดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2551โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูอาจารย์แผนกการตลาด
2548ธ.สแตนดาร์ดชาเตอร์ไทยตัวแทนขายบัตรเครดิต

 ผ่านการฝึกอบรม

ปี พศ.สถานที่อบรมหัวข้อการอบรม
2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์
2557

 

สถาบันโค้ชไทยProfessional Coach

Certification Program

Yes Business SchoolStartup Business
สมาคมแฟรนไชส์ไทย30 ชั่วโมง สร้างระบบแฟรนไชส์
2555บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัดเทคนิคการพูด สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
2554มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือTPM & TQM สู่ความเป็นเลิศในธุรกิจอุตสาหกรรม
2553มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
2551มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเซียธรรมาภิบาลกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
2549ศูนย์ฝึกอาชีพและธุรกิจ มติชนการเขียนแผนธุรกิจหลักสูตร

เพื่อธุรกิจ SMEs

2549สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหงโครงการเสริมสร้าง

ผู้ประกอบการใหม่

2549สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยการนำเข้าและส่งออก

 งานวิจัย

ปี พศ.ชื่องานวิจัยประเภทงานวิจัย
2553การศึกษาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการของผู้จัดการสาขาร้านอาหารไทยอีสานสารนิพนธ์
2551การตลาดน้ำอัดลมปราศจากน้ำตาลสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในฝั่งธนบุรีวิทยานิพนธ์
2550การแก้ปัญหานักเรียนเข้าห้องเรียนสายวิจัยชั้นเรียน

โครงการ

 

ปี พศ.สถานที่โครงการหน้าที่
2555วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีการตลาดยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียนวิทยากร
2554วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีการตอบปัญหาทางการตลาดกรรมการตัดสินการแข่งขัน
2553วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีเกมส์กลยุทธ์กรรมการตัดสินการแข่งขัน
2552บริษัท ยำแซ่บ จำกัดโครงการทวิภาคีประธานโครงการ
2551รร.หมู่บ้านครูบริหารธุรกิจEnterprise Trainingประธานโครงการ

เพิ่มคนเข้าเว็บไซต์