กู้เงินสินเชื่อกสิกร เงินด่วน Xpress Loan สินเชื่อกู้ง่าย อนุมัติไว รับเงินก้อนไปใช้ได้ทันที เงินเดือน 7,500 ก็กู้ได้

อนุมัติไว..ได้เงินก้อนไปใช้ทันที สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K PLUS

คุณสมบัติ กู้เงินสินเชื่อกสิกร เงินด่วน Xpress Loan

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ หากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ

หมายเหตุ :
กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

กู้เงินสินเชื่อกสิกร

สมัครผ่าน K PLUS

 • สมัครผ่าน K PLUS ไม่ต้องใช้เอกสาร*
 • ถ้าไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย หรือเดินบัญชีกับธนาคารอื่นก็สมัครผ่าน K PLUS ได้ แค่แนบสลิปเงินเดือนเพิ่ม

สมัครผ่านสาขา และช่องทางอื่น

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย) หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
 • กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • สำเนาสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ตัวอย่างสลิปเงินเดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) และ Statement ที่รับเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาเอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
 • กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
  สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (อัตราดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก)

อาชีพอัตราดอกเบี้ยปกติ
(ต่อปี)
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
(เดือน)
พนักงานบริษัทที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย17% – 25%12, 18, 24, 36, 48, 60
พนักงานบริษัททั่วไป / ผู้มีเงินเดือน / ผู้มีรายได้ประจำ19% – 25%12, 18, 24, 36, 48, 60
ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ21% – 25%12, 18, 24, 36, 48, 60

เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย

*สำหรับการสมัครในทุกช่องทาง ผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย หรือเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยสม่ำเสมอ ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด