การตลาดแบบ B2B เป็นช่องทางที่ช่วยสร้างยอดขายในปริมาณที่มาก ยิ่งได้นำวิธีการแบบ Barter มาใช้นอกจากจะประหยัดต้นทุนแล้ว รายได้ก็เพิ่มอย่างชัดเจน

ผู้ประกอบการหลายท่านที่ทำการตลาดผ่านช่องทาง B2C (Business to Customer) โดยมุ่งเน้นทำการตลาดกับผู้บริโภคเป็นหลัก อาจไม่คุ้นเคยหากนึกถึง การตลาดแบบ B2B หรือ Business to Business การทำการตลาดแบบธุรกิจกับธุรกิจ ระหว่างองค์กรหนึ่งกับอีกองค์กรหนึ่งซึ่งดูเหมือนต้องทำการตลาดอย่างเป็นทางการ มีกระบวนการตัดสินใจหลายขั้นตอนเพราะต้องผ่านผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทำให้ใช้เวลานานกว่าจะปิดการขายได้

หลายท่านมองการทำการตลาดด้วยวิธีบริหารช่องทาง B2B เป็นเรื่องยุ่งยาก เสียเวลา ใช้ทรัพยากรเยอะ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการทำการตลาด แบบ B2B มีความสำคัญอย่างมากเพราะสามารถสร้างรายได้กับธุรกิจอย่างคุ้มค่า ธุรกิจมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยืนยาว เชื่อถือกันและกันไม่เปลี่ยนความต้องการตามกระแส

ผู้ประกอบการยุคใหม่ควรใส่ใจต่อการทำการตลาด แบบ B2B เพื่อลดต้นทุน สร้างรายได้และเพิ่มผลกำไรอีกทางหนึ่งกับธุรกิจ

การตลาดแบบ B2B แตกต่างจาก B2C พอสมควรโดยมีลักษณะเฉพาะดังนี้

 • เป็นมืออาชีพน่าเชื่อถือสูง (Authority) ธุรกิจต้องนำเสนอความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น บทความ รายงาน วีดีโอ ฯลฯ โดยแสดงถึงความเป็นมืออาชีพให้ลูกค้าเชื่อมั่นและประทับใจ
 • กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) หลายขั้นตอน เพราะเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้ริเริ่ม ผู้ให้ข้อมูล ผู้ตัดสินใจ ผู้จัดซื้อ และ ผู้ใช้
 • วัฏจักรจักรการขาย (Sale Cycle) ยาว เริ่มตั้งแต่ การหาลูกค้าใหม่ ติดต่อนัดหมาย เข้านำเสนอสินค้าหรือบริการ ติดตามความคืบหน้า เจรจาต่อรอง ปิดการขาย กระทั่งส่งมอบสินค้าและดูแลหลังการขาย
 • ลูกค้ามีคุณค่าระยะยาว (Customer Lifetime Value) เพราะธุรกิจติดต่อกันในระยะยาว ซื้อแต่ละครั้งจำนวนเยอะ ทำให้มีมูลค่าการซื้อขายสูง
 • ใช้เหตุผลเป็นสำคัญ โดยธุรกิจผลิตสื่อหรือ Content มีรายละเอียดเจาะลึก ละเอียด ให้ความรู้เพียงพอต่อการตัดสินใจ และสื่อสารด้วยเหตุผลแสดงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของสินค้าหรือบริการ

จะเห็นได้ว่าการบริหารช่องทางการตลาด แบบ B2B สามารถสร้าง “คู่ค้า” ให้กับธุรกิจซึ่งมีผลดีหลายอย่าง เช่น

 • ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือสูง
 • ขายสินค้าหรือบริการได้คราวละเยอะ ๆ
 • มีลูกค้าประจำต่อเนื่องยาวนาน
 • สามารถลดต้นทุน และเพิ่มกำไรอย่างรวดเร็ว
 • ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด

ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการทำการตลาดแบบ B2B เพื่อเสริมศักยภาพของธุรกิจให้แข็งแกร่ง

เริ่มต้นทำการตลาด แบบ B2B ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ผู้ประกอบการเริ่มต้นทำการตลาด แบบ B2B ด้วยการเน้นพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ในสินค้า บริการ วิสัยทัศน์ขององค์กรและมีความสามารถในการนำเสนอขายอย่างดีเยี่ยม ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามอย่างถูกต้องตลอดจนบริการหลังการขายด้วยความเต็มใจ

พนักงานต้องเป็นนักขาย ที่ปรึกษาและนักบริการในเวลาเดียวกัน

โดยก่อนติดต่อกับ คู่ค้า ผู้ประกอบการต้องพัฒนาพนักงานเข้าใจข้อมูลเหล่านี้

 • พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าประเภทองค์กร
 • แผนการตลาดด้วยวิธีบริหารช่องทาง B2B
 • การสื่อสารการตลาดสำหรับลูกค้าประเภทองค์กร
 • กลยุทธ์การตลาดด้วยวิธีบริหารช่องทาง B2B
 • การใช้ Social Media Marketing ทำการตลาด B2B

จะเห็นได้ว่าการทำการตลาด แบบ B2B มีผลกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะคู่ค้ามี Loyalty สูง อีกทั้งช่วยบอกต่อให้กับกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงเป็นการเพิ่มฐานคู่ค้าได้อย่างรวดเร็ว แต่ด้วยระบบองค์กรที่มีขั้นตอนการพิจารณาหลายขั้นตอน เกี่ยวข้องกับบุคลหลายส่วนและใช้งบประมาณค่อนข้างสูง อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจได้ วิธีการหนึ่งที่ช่วยร่นระยะเวลาการตัดสินใจให้เร็วขึ้นและที่สำคัญใช้ต้นทุนต่ำอีกด้วย นั่นคือ การแลกเปลี่ยนสินค้าบริการ หรือ Barter

วิธีการ Barter ช่วยส่งเสริมการตลาดแบบ B2B ให้มีกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ?

วิธีการ Barter เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับการทำการตลาด B2B เพราะแต่ละธุรกิจมีสินค้าหรือบริการอยู่แล้ว แทนที่จะจ่ายค่าสินค้าด้วยเงิน คู่ค้านำสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมมาแลกเปลี่ยนกันอย่าง Win-Win ทั้งสองฝ่าย

หัวใจหลักของวิธีการ Barter คือ ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย  โดยขั้นตอนของการ Barter ทำให้สามารถกระจายสินค้าจากสต็อกได้อย่างรวดเร็ว บริการต่างๆ มีลูกค้าเพิ่มขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้กำไรของธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

การ Barter เป็นวิธีที่ดีสำหรับการตลาด B2B ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันได้มีผู้ให้บริการระบบ Barter สำหรับคู่ค้า โดยจัดการปัญหาความยุ่งยากทั้งหมด อำนวยความสะดวก ดูแลผลประโยชน์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบบ Win-Win โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินสด  การเข้าใช้บริการระบบ Barter เหล่านี้ ผู้ประกอบการจะต้องสมัครเป็นสมาชิกกับทางผู้ให้บริการเป็นอันดับแรก ซึ่งได้รับผลประโยชน์ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด มีข้อดีมากมาย ได้แก่ ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย เพิ่มกระแสเงินสด เพิ่มฐานลูกค้า และใช้ช่องว่างทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์

นำระบบ Barter มาใช้ในธุรกิจทำการตลาด แบบ B2B ได้อย่างไร ?

การตลาดแบบ B2B

บาร์เทอร์คาร์ด (www.bartercard.co.th) เป็นเครื่องมือช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจกลุ่ม B2B ทำการตลาดเพื่อยกระดับธุรกิจเติบโต มีความทันสมัย เปลี่ยนจาก Traditional Business สู่ Smart Enterprise โดยใช้ Trade Baht แทนการชำระเป็นเงินสด แต่ยังสามารถสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งศักยภาพทางธุรกิจของบาร์เทอร์คาร์ดช่วยให้สมาชิกเพิ่มยอดขายได้ 10 – 15% ลดค่าใช้จ่ายลง 10 – 50% และขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดอาเซียนและตลาดโลก

บริหารช่องทางการตลาด แบบ B2B เป็นช่องทางสำคัญของการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน ผู้ประกอบการควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากการตลาด แบบ B2B ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปัจจัยพื้นฐานธุรกิจต้องมีความน่าเชื่อถือสูง สินค้าหรือบริการมีคุณภาพ พนักงานเป็นนักขาย ที่ปรึกษาและนักบริการที่ดี เข้าใจพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าประเภทองค์กรเพื่อทำแผนการตลาด กลยุทธ์และสื่อสารไปยังลูกค้าประเภทองค์กรได้อย่างถูกต้อง โดยใช้สื่อทันสมัยอย่าง เว็บไซต์ และ Social Media ต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือใหม่ ๆ เช่น การ Barter ที่ช่วยร่นเวลา ลดต้นทุน ไม่ต้องใช้เงินสด และขยายฐานลูกค้าออกไปทั่วโลกสิ่งเหล่านี้ ทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น

ถึงคิวคุณแล้วหละครับ !! มาเพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ เพิ่มยอดขายสร้างกำไรให้กับกิจการ ด้วยการตลาดแบบ B2B

การตลาด แบบ B2B เป็นช่องทางที่ช่วยสร้างยอดขายในปริมาณที่มาก แม้จะเป็นการขายให้กับลูกค้าน้อยราย แต่ยอดขายนั้นไม่น้อยเลยทีเดียว ยิ่งได้นำวิธีการแบบ Barter มาใช้นอกจากจะประหยัดต้นทุนแล้ว รายได้ก็เพิ่มอย่างชัดเจน

จุดนี้เองทาง Taokaemai จึงนำธุรกิจเข้าสู่ระบบ Barter ร่วมกับ Bartercard Thailand เพื่อที่จะเข้าไปช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้มียอดขายมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้บริการของ Taokaemai.com ในแบบต้นทุนต่ำ แต่ได้ผลลัพธ์สูง

เจ้าของกิจการที่ต้องการใช้บริการของ Taokaemai แบบ Barter สามารถนำธุรกิจเข้าร่วมโครงการได้เช่นเดียวกันครับ เรานำสินค้า นำบริการดีๆ มาแลกเปลี่ยน สนับสนุนซึ่งกันและกันครับ

ลงทะเบียนร่วมโครงการ Barter ธุรกิจ >> คลิ๊ก

บริหารต้นทุน