การบริหารต้นทุน ด้วยวิธี Barter เหมาะอย่างยิ่งสำหรับช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะจะช่วยกระจายสินค้าจากสต็อกเร็วขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสูงขึ้น บริการต่าง ๆ มีลูกค้าเพิ่มขึ้น ใช้เงินสดบริหารธุรกิจน้อยลง และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี

พืชผลทางการเกษตรตกต่ำติดต่อกันหลายปีส่งผลกระทบถ้วนหน้า ประชาชนรัดเข็มขัด ยกการ์ดสูง ซื้อเท่าที่จำเป็น ลดค่าใช้จ่ายให้เหลือน้อยที่สุด พึ่งตนเองให้มากที่สุด ธุรกิจพลอยเดือดร้อนไปด้วย

ธุรกิจขนาดเล็ก ยืนระยะไม่ไหว ล้มหายนับหมื่น

ธุรกิจขนาดกลาง ต้องปรับกลยุทธ์อย่างหนักเพื่อความอยู่รอด

ธุรกิจขนาดใหญ่ บริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระจายความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุด

ปัญหาหลักของธุรกิจยามเศรษฐกิจตกสะเก็ด หนีไม่พ้น ยอดขายตก สินค้าล้นสต็อก ไม่มีออเดอร์ งานบริการไม่มีลูกค้า

สิ่งเหล่านี้ผู้ประกอบการต้องแบกต้นทุนสูง เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไปใช้เงินสดไปกับการสต็อกสินค้า ธุรกิจบริการซื้อเครื่องจักร/เครื่องมือ ธุรกิจโรงแรม ห้องเช่ามีห้องพักว่างทุกวัน ทุกธุรกิจต้องมีต้นทุนทำสื่อประชาสัมพันธ์/การตลาด  อีกทั้งต้องมีค่าใช้จ่ายประจำทั้ง เงินเดือน ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น ทำให้หลายธุรกิจตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเพราะเงินทุนกระจายอยู่ในรูปสินค้า เครื่องจักร ห้องเช่า หรืออื่น ๆ ไม่สามารถแปรกลับมาหมุนเวียนในธุรกิจอย่างทันท่วงที

ยามวิกฤต ใช้เงินสดบริหารธุรกิจ เสี่ยงสูง

อย่างทราบกันดีเงินสดเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจเพื่อสร้างรายรับ รายจ่าย เกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ ช่วงธุรกิจขาขึ้น ใช้เงินสดจำนวนมากเพื่อหมุนเวียนทำให้ธุรกิจดำเนินอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงเศรษฐกิจขาลงยาวนาน การไม่สามารถแปรสินค้า บริการกลับมาอยู่ในรูปเงินสดส่งผลเสียต่อธุรกิจใหญ่หลวง

  • เงินทุนเหลือน้อย

การผลิตสินค้าเข้าสต็อก ซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตงานบริการ สร้างห้องพัก โรงแรม รีสอร์ทหลายสิบห้อง ล้วนเป็นตัวอย่างของเงินทุนของธุรกิจแปรสภาพอยู่ในรูปของสินค้า บริการและห้องพัก ด้วยเศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจขายสินค้าได้น้อยลง ผลิตงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ห้องพักแต่ละวันเหลือเยอะมาก เงินทุนจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ยาวนาน ทำให้แบกรับต้นทุนสูงขณะเหลือเงินสดในระบบน้อย หากบริหารไม่ดีอาจทำให้เงินทุนหายหมด

  • ขาดสภาพคล่อง

ในเมื่อขายสินค้า บริการได้น้อยกว่าเป้าหมาย ทำให้กระแสเงินเข้าน้อย และหากกระแสเงินออก เป็นส่วนที่ไม่สร้างรายได้มีมาก ธุรกิจตกอยู่ในภาวะฝืดเคือง ช่วงธุรกิจซบเซาต่อเนื่อง นานเข้าจ่ายค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน หนี้สินต่าง ๆ ไม่ทัน จุดนี้เป็นอันตรายต่อธุรกิจอย่างยิ่ง

  • ธุรกิจมีความเสี่ยงสูง

อาการสุขภาพธุรกิจไม่ดีทั้งเงินทุนเหลือน้อยและขาดสภาพคล่อง กำไรของธุรกิจลดลง ค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ในระดับสูง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำเงินสดเข้าสู่ระบบมากขึ้นเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มภาระหนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  หากไม่สามารถสร้างรายได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ธุรกิจมีสุขภาพดี โอกาสปิดกิจการเป็นไปได้สูง

วิธีการหนึ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจ นิยมใช้เพื่อลดปัญหา คือ การแลกเปลี่ยนสินค้า หรือ Barter โดยแทนที่จะมุ่งเน้นขายสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าเพียงอย่างเดียว ผู้ประกอบการธุรกิจหันไปทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการระหว่างกันแบบ WIN-WIN ทำให้ต้นทุนลดลง รายได้เพิ่มขึ้น ลูกค้าเพิ่มขึ้น และสามารถขยายพันธมิตรเพื่อเติมเต็มและต่อยอดธุรกิจได้

การบริหารต้นทุน ด้วยการ Barter เหมาะอย่างยิ่งสำหรับช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะจะช่วยกระจายสินค้าจากสต็อกเร็วขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสูงขึ้น บริการต่าง ๆ มีลูกค้าเพิ่มขึ้น ใช้เงินสดบริหารธุรกิจน้อยลง และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันใช้ระบบแลกเปลี่ยนแบบ Barter ง่ายเพราะมีผู้ให้บริการมาช่วยจัดการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจ บริการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการที่เหมาะสม WIN-WIN ทุกฝ่าย อีกทั้งมีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกอีกด้วย

ตัวอย่างระบบ Barter ที่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วโลกนิยมใช้

บาร์เทอร์คาร์ด  (www.bartercard.co.th)  ระบบบริหารกระแสเงินสดโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ด้วยกลุ่มธุรกิจที่เป็นสมาชิกกระจายใน 9 ประเทศทั่วโลก จำนวนกว่า 35,000 ธุรกิจ และกว่า 3,000 ธุรกิจในประเทศไทย มียอดแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ 40 ล้านเหรียญต่อเดือน

บาร์เทอร์ดคาร์ดทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงาน ช่วยให้ผู้ประกอบการซื้อสินค้าและบริการที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้เงินสด แต่สามารถชำระด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของผู้ประกอบการกับธุรกิจอื่นในระบบบาร์เทอร์ดคาร์ด ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก

ทั้งยังช่วยสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีแนวทางการทำธุรกิจเหมือนกันคือการแลกเปลี่ยนสินค้า ลดต้นทุน ลดการใช้การใช้เงินสดในการซื้อขายสินค้า เปลี่ยนมาเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการซึ่งกันและกัน สร้างการขยายธุรกิจได้รวดเร็วทั้งภายในและต่างประเทศ

ในขณะเศรษฐกิจย่ำแย่ ลูกค้าใช้จ่ายรัดกุม การใช้จ่ายแต่ละครั้งคิดแล้วคิดอีก การจะได้เงินลูกค้าแต่ละครั้งยากลำบาก ประกอบการธุรกิจควรหาช่องทางอื่น ๆ ในการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน ลดการใช้เงินสด ลดความเสี่ยงที่มีต่อธุรกิจ ด้วยการเชื่อมต่อกับธุรกิจอื่น ๆ ผ่านระบบ Barter ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่เหมาะสมโดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นผู้ดำเนินการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

ถึงคิวคุณแล้วหละครับ !! มาบริหารต้นทุนด้วยวิธีการ Barter กัน

Taokaemai ก็ใช้วิธีการ Barter ให้บริการกับกลุ่มผู้ประกอบการ SME คิดแบบการทำมาค้าขายยุคเก่าก่อน ใครมีอะไรก็มาแลกกัน มีมะกรูดมาแลกมะนาว ใครมีลูกสาวมาแลกลูกเขย หมูไป ไก่มา ทำนองนี้ครับ

โอกาสยิ่งดีมากขึ้นเมื่อมี ผู้ให้บริการเป็นตลาดกลาง ในการประสานงานเพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการซึ่งกันและกัน การทำให้เกิดการตลาดแบบ B2B สร้างความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการกัน ไม่ต้องตระเวนหาแลกเปลี่ยนกันเองให้เสียเวลา

Taokaemai เลือกใช้บริการของ Bartercard Thailand เป็นตัวช่วยในการแลกเปลี่ยนสินค้า ลดต้นทุน คุณเองก็สามารถเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเจ้าของธุรกิจที่ร่วมแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ ผ่านช่องทางของ Bartercard Thailand ได้ โดยการลงทะเบียน แจ้งข้อมูลติดต่อ และ ธุรกิจของท่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้ามาร่วมการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้ากันแบบ Barter ได้

นี่คือโอกาสของเจ้าของธุรกิจ เครื่องมือช่วยลดต้นทุนธุรกิจ โอกาสเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าได้มากขึ้น โอกาสในการซื้อสินค้าบริการแบบไม่ต้องใช้เงินสด   สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนง ใช้บริการการตลาดแบบ Barter ได้ที่นี่

บริหารต้นทุน