ตัวอย่าง Lean Canvas คือเครื่องมือช่วยผู้บริหาร SME Start up เข้าใจภาพรวมอง…