สิ่งหนึ่งที่ Cute press มีความชัดเจนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งแบรนด์คือ ต้องการใ…