ในภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นนี้แน่นอนว่าหลาย ๆ ธุรกิจย่อมที่จะได้รับผลกระทบจากปั…