ปัญหาสินค้าขายไม่ได้ ขายไม่ดี เพราะเกิดจากการทำ Content Mar…