เมื่อรัฐบาลประกาศทิศทางและนโยบายจะนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 โดยนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้บริบทใหม่ของสังคมไทย จะไปในทิศทางไหน คงเป็นเรื่องทั้งภายใหญ่ที่ทางภาครัฐจะวางนโยบายกำหนดกรอบลงมา เพื่อนำสู่แผนปฏิบัติในภาคเล็กในระดับองค์กรต่าง ๆ ท้ายสุดก็จะมากระทบถึงพวกเราในระดับ Nano Economy หรือ หน่วยย่อย ๆ เถ้าแก่ใหม่รายบุคคลนี่แหละครับ ประเทศไทย 4.0 จะเป็นอย่างไร จากมุมมองของคนระดับรากหญ้า…