การสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเ…