ทำอย่างไรให้ลูกค้าเลือกใช้บริการของเราเมื่อคู่แข่งในตลาดมีมาก ?            …